อารยา [67] [หญิงโคร่า] GRAZIER
-------------------------------------------------------------------------------
-พีวีพี Hell Song 50 [7]
-เกราะฟอส KnightWalker Battle Jacket[F-type] 50 [2]
-กางเกงฟอส KnightWalker Leg Guard[F-type] 50 [2]
-ถุงมือฟอส KnightWalker Arm Guard[F-type] 50
-รองเท้าฟอส Strong Intense Black Shaman Shoes 49 +5 [7]
-หมวกฟอส KnightWalker FaceGuard[F-type] 50 [7]
-เจ็ทแพคโค Advanced Ether Wing 50 +4 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหู BlackBlood Brother's Leash (ATK+30% DEF+30% Vampire 10% DETECT 0 Fire 9 Water 9 Earth 9 Wind 9)
-แหวน Dagnu's Ring (ATK+30% DEF+10% HP/FP+5% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-แหวน Dagnu's Ring (ATK+30% DEF+10% HP/FP+5% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-ต่างหู BlackBlood Brother's Leash (ATK+30% DEF+30% Vampire 10% DETECT 0 Fire 9 Water 9 Earth 9 Wind 9)
-กระสุน Snow Battery 20
-กระสุน Snow Battery 20

เมขลา [66] [หญิงโคร่า] BLACK KNIGHT
-------------------------------------------------------------------------------
-พีวีพี Titan Fist 50 [7]
-เกราะมีลี KnightWalker Battle Jacket[M-type] 50 [1]
-กางเกงอาชอนมีลี Decem's Messenger Trouser 50 +2 [7]

-รองเท้ามีลี KnightWalker Battle Boots[M-type] 50 [2]
-หมวกมีลี KnightWalker FaceGuard[M-type] 50 [5]
-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหู BlackBlood Brother's Leash (ATK+30% DEF+30% Vampire 10% DETECT 0 Fire 9 Water 9 Earth 9 Wind 9)
-แหวน Dagan's Ring (ATK+10% DEF+10% HP/FP+20% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-แหวน Dagnu's Ring (ATK+30% DEF+10% HP/FP+5% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-ต่างหูโค Elemental Curse EarringH13 (DEF+23% ATK+26% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Mineral Advanced Beam Cell

LelouchVBritania [64] [หญิงโคร่า] BLACK KNIGHT
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด wind Intense Gun Blade 38 +2 [2]

-โล่ Intense Black Heater Shield 55 [3]
-หมวกฟอส KnightWalker FaceGuard[F-type] 50 [3]
-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหูโค Elemental Mild EarringH (DEF+20% DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Ice Advanced Beam Cell
-กระสุน Mineral Advanced Beam Cell

Hyomin [62] [หญิงโคร่า] ADVENTURER
-------------------------------------------------------------------------------
-เกราะมีลี Strong Intense Bone FullPlate 44 [7]
-กางเกงมีลี Strong Intense Bone Trouser 44 [7]
-ถุงมือมีลี Strong Intense Bone Gauntlet 44 [7]
-รองเท้ามีลี Strong Intense Bone Grieve 44 [7]
-หมวกมีลี Strong Intense Bone FullHelm 44 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Fire Advanced Beam Cell
-ต่างหูโค Elemental Mild EarringE (DEF+20% DODGE+15 Fire 2 Water 2 Earth 2 Wind 2)
-ต่างหู Liberated Outcast's Earring (DODGE+16 RANGE+16 Debuff assisting time 10% )
-กระสุน Mineral Exploding Vulcan Magazine

โลกิ [64] [ชายโคร่า] TEMPLAR
-------------------------------------------------------------------------------
-ดาป Crimson Hora Sword[Rare D] 55 +1 [5]

-เกราะมีลี Saint Taurus FullPlate 65 +5 [6]

-กางเกงมีลี Saint Taurus Trouser 65 +5 [6]

-ถุงมือมีลี Saint Taurus Gauntlet 65 +5 [6]

-รองเท้ามีลี Saint Taurus Greave 65 +5 [6]

-หมวกมีลี Saint Taurus FullHelm 65 +5 [6]

-เจ็ทแพคโค Cora Mantle13 50 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-แหวน Dagan's Ring (ATK+10% DEF+10% HP/FP+20% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-ต่างหู BlackBlood Brother's Leash (ATK+30% DEF+30% Vampire 10% DETECT 0 Fire 9 Water 9 Earth 9 Wind 9)
-แหวนโค Elemental Cus ArmletH (ATK+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูโค Elemental Cus EarringH (DEF+20% ATK+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)

BowHunTeR [59] [หญิงโคร่า] GRAZIER
-------------------------------------------------------------------------------
-ไม้เท้า Solid Intense Hora Staff 46 +5 [5]

-เกราะฟอส Intense Black Shaman Robe 55 +4 [7]

-กางเกงฟอส Intense Black Shaman Trouser 55 +4 [7]

-ถุงมือฟอส Intense Black Sharman Glove 55 +4 [7]

-รองเท้าฟอส Intense Black Shaman Shoes 55 +4 [7]

-หมวกฟอส Intense Black Shaman Amice 55 +5 [7]

-เจ็ทแพคโค Ether Wing 40 [6]
-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Fire Advanced Beam Cell
-แหวนโค Elemental Mild ArmletH (DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนโค Elemental Mild ArmletH (DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูโค Elemental Dan EarringH (ATK+25% DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูโค Elemental Dan EarringH (ATK+25% DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Fire Exploding Vulcan Magazine

ธอร์ [58] [ชายโคร่า] WARLOCK
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด wind Intense Beem Saver 26 +4 [4]

-โล่ Intense Black Heater Shield 55 +1 [7]

-เกราะฟอส Divine Airless Rove 60 +5 [6]

-กางเกงฟอส Divine Airless Trouser 60 +5 [6]

-ถุงมือฟอส Divine Airless Glove 60 +5 [6]

-รองเท้าฟอส Divine Airless Shoes 60 +5 [6]

-หมวกฟอส Divine Airless Amice 60 +5 [6]

-เจ็ทแพคโค Cora Mantle17 50 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Mega Exploding Arrow
-ต่างหู Outcasted Marauder's Earring (ATK+26% DEF+15% Vampire 5% )
-ต่างหู Outcasted Marauder's Earring (ATK+26% DEF+15% Vampire 5% )
-แหวนโค Elemental Cus ArmletH (ATK+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนโค Elemental Cus ArmletH (ATK+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)

ซ่า [65] [ชายโคร่า] ADVENTURER
-------------------------------------------------------------------------------
-ธนู Wind Black Siege Bow 55 +4 [4]

-เกราะแรงค์ Saint Sajitarius Suit 65 +5 [6]

-กางเกงแรงค์ Saint Sajitarius Slakes 65 +5 [6]

-ถุงมือแรงค์ Saint Sajitarius Armlet 65 +5 [5]

-รองเท้าฟอส Saint Airless Shoes 65 +6 [6]

-หมวกแรงค์ Saint Sajitarius Goggle 65 +5 [6]

-เจ็ทแพคโค Cora Mantle17 50 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Ice Advanced Beam Cell
-ต่างหูโค Elemental Den EarringH54 (ATK+30% DODGE+24 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูโค Elemental Den EarringH54 (ATK+30% DODGE+24 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนโค Elemental Mild ArmletH4 (DODGE+24 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนโค Elemental Mild ArmletH4 (DODGE+24 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Giga Bolt

DISK [62] [แอกรีเทีย] STRIKER
-------------------------------------------------------------------------------
-ธนู Wind Beam Siege Bow 40 +3 [7]

-เกราะแรงค์ Bleach Core 57 +3 [6]

-กางเกงแรงค์ Bleach Leg 57 +4 [5]

-ถุงมือแรงค์ Breach Arm 57 +4 [6]

-รองเท้าแรงค์ Bleach Landing 57 +4 [5]

-หมวกแรงค์ Bleach Head 57 +2 [5]

-เจ็ทแพคแอค Panzer Jets 40 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Mega Ice Liquid Fuel
-แหวนแอค Elemental Hue BraceletH14 (RUN 0.5 ATK+26% DEF+29% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Hue BraceletH54 (RUN 0.5 ATK+30% DEF+29% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหู Violent Wild's Earring (ATK+26% AIM+18 RUN 0.4 )
-กระสุน Mineral Advanced Beam Cell
-ต่างหู Violent Wild's Earring (ATK+26% AIM+18 RUN 0.4 )

ฮ่าๆ [61] [ชายโคร่า] STEELER
-------------------------------------------------------------------------------
-ธนู Strong Intense Black Siege Bow 55 +6 [7]

-เกราะอาชอนแรงค์ Decem's Messenger Suit 50 [7]
-กางเกงอาชอนแรงค์ Decem's Messenger Slacks 50 [7]
-ถุงมืออาชอนแรงค์ Decem's Messenger Armlet 50 [7]
-หมวกอาชอนแรงค์ Decem's Messenger Goggle 50 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Ceramic Advanced Beam Cell
-กระสุน Poison Exploding Vulcan Magazine

นู๋oยากโดน [58] [หญิงโคร่า] BLACK KNIGHT
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Dark Beam Saber 55 +4 [6]

-โล่ Protection Intense Hora Shield 44 +4 [7]

-เกราะมีลี Taurus FullPlate [Rare B] 57 +2 [7]

-กางเกงมีลี Taurus Trouser [Rare B] 57 +2 [7]

-ถุงมือมีลี Taurus Gauntlet [Rare B] 57 +5 [7]

-รองเท้ามีลี Taurus Greave [Rare B] 57 +2 [7]

-หมวกมีลี Taurus FullHelm [Rare B] 57 +2 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหู Fluctuating Beast Vital's Earring (ATK+26% HP/FP+8% DEF+15% )
-ต่างหู Fluctuating Beast Vital's Earring (ATK+26% HP/FP+8% DEF+15% )
-แหวนโค Elemental Cuss ArmletH2 (ATK+27% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนโค Elemental Cuss ArmletH3 (ATK+28% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)

ไลบร้า [65] [ชายเบล] HIDDENSOLDIER
-------------------------------------------------------------------------------
-หอก Golden Wind Knife 40
-เกราะอาชอนฟอส Bellato Victory Leader Robe 50 [7]
-กางเกงอาชอนฟอส Bellato Victory Leader Trouser 50 [7]
-ถุงมืออาชอนฟอส Bellato Victory Leader Glove 50 +2 [7]

-รองเท้าฟอส Saint Nias Shoes 65 +6 [6]

-หมวกอาชอนฟอส Bellato Victory Leader Amice 50 [7]
-เจ็ทแพคเบล Bellato Mantle29 50 +4 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหู Vampiric Butcher's Necklace (ATK+30% Vampire 5% )
-แหวนเบล Elemental Sprits ResletH33 (ATK+23% DODGE+23 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวน Hora BaalHamon's Ring (ATK+25% DODGE+20 )
-ต่างหู Vampiric Butcher's Necklace (ATK+30% Vampire 5% )
-กระสุน Ice Advanced Beam Cell

หาย [50] [ชายเบล] HOLY CHANDRA
-------------------------------------------------------------------------------
-ปืน Wind Gatling Gun 35 +1 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Mega Exploding Vulcan Magazine

Selva [50] [หญิงโคร่า] GRAZIER
-------------------------------------------------------------------------------
-ไม้เท้า wind Intense Hora Staff 46 +5 [6]

-เกราะฟอส Strong Intense Drew Robe 44 +1 [7]

-กางเกงฟอส Strong Intense Drew Trouser 44 +1 [7]

-ถุงมือฟอส Strong Intense Dru Glove 44 +1 [7]

-รองเท้าฟอส Strong Intense Drew Shoes 44 +1 [7]

-หมวกฟอส Strong Intense Drew Amice 44 +1 [7]

-เจ็ทแพคโค Cora Mantle26 50 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-แหวน RingA of Middle Class (ATK+10% HP/FP+15% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูโค Elemental Cus EarringH (DEF+20% ATK+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูโค Elemental Cus EarringH (DEF+20% ATK+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวน RingA of Middle Class (ATK+10% HP/FP+15% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Laser Magazine

BBL [61] [หญิงเบล] ARMOR DRIVER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Dark Beam Saber 55 +1 [7]

-เกราะมีลี Divine Titan FullPlate 60 +4 [7]

-กางเกงมีลี Divine Titan Trouser 60 +4 [5]

-ถุงมือมีลี Divine Titan Gauntlet 60 +4 [5]

-รองเท้าแรงค์ Antiless Boots 57 +5 [6]

-หมวกมีลี Divine Titan FullHelm 60 +4 [5]

-เจ็ทแพคเบล Advanced Force Booster 50 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Poison Advanced Beam Cell
-กระสุน Mineral Exploding Vulcan Magazine
-ต่างหูเบล Elemental Tomb AppendixE (ATK+20% Fire 2 Water 2 Earth 2 Wind 2)
-ต่างหูเบล Elemental Spirit AppendixH (DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)

ตัวร้าย [62] [ชายเบล] HOLY CHANDRA
-------------------------------------------------------------------------------
-ไม้เท้า Saint Staff 65 +6 [7]

-เกราะมีลี Sublime Titan FullPlate [Rare B] 63 +4 [7]

-กางเกงมีลี Sublime Titan Trouser [Rare B] 63 +4 [7]

-ถุงมือมีลี Sublime Titan Gauntlet [Rare B] 63 +4 [7]

-รองเท้ามีลี Sublime Titan Greave [Rare B] 63 +4 [7]

-หมวกมีลี Sublime Titan FullHelm [Rare B] 63 +4 [7]

-เจ็ทแพคเบล Force Booster 40 +1 [6]

-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Vulcan Magazine
-กระสุน Fire Exploding Vulcan Magazine
-ต่างหู Starved Beast's Earring (ATK+22% Vampire 5% AIM+15 )
-แหวนเบล Elemental Mind WristletH (ATK+20% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหู Fluctuating Beast Vital's Earring (ATK+24% HP/FP+6% DEF+12% )
-แหวนเบล Elemental Mind WristletH (ATK+20% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)

SV [65] [ชายโคร่า] TEMPLAR
-------------------------------------------------------------------------------
-พีวีพี MuspellHeim 50 [7]
-โล่ Anti-Sharp Intense Hora Shield 44 +4 [7]

-เกราะมีลี Saint Taurus FullPlate [Rare B] 65 +4 [6]

-กางเกงมีลี Saint Taurus Trouser [Rare B] 65 +5 [6]

-ถุงมือมีลี Saint Taurus Gauntlet [Rare B] 65 +4 [6]

-รองเท้ามีลี Saint Taurus Greave [Rare B] 65 +5 [6]

-หมวกมีลี Saint Taurus FullHelm [Rare B] 65 +4 [6]

-เจ็ทแพคโค Advanced Ether Wing 50 [3]
-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหู Fluctuating Beast Vital's Earring (ATK+26% HP/FP+8% DEF+15% )
-ต่างหู Fluctuating Beast Vital's Earring (ATK+26% HP/FP+8% DEF+15% )
-กระสุน Snow Battery 5
-กระสุน Snow Battery 5

[เจ๊บจุงเบ๊ย] [50] [ชายเบล] BERSERKER
-------------------------------------------------------------------------------
-ไม้เท้า Wind Intense Black Stick Bead 40 [7]
-เกราะแรงค์ Sharp Intense Fleets Suit 44 [7]
-กางเกงแรงค์ Sharp Intense Fleets Slacks 44 [7]
-ถุงมือแรงค์ Sharp Intense Please Armlet 44 [7]
-รองเท้าแรงค์ Sharp Intense Fleets Boots 44 +2 [7]

-หมวกแรงค์ Sharp Intense Fleets HeadGear 44 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Mineral Exploding Vulcan Magazine
-กระสุน Poison Advanced Beam Cell