อีกอล์ฟ [64] [หญิงโคร่า] BLACK KNIGHT
-------------------------------------------------------------------------------
-พีวีพี Titan Fist 50 [7]
-โล่ Protection Intense Hora Shield 44 +5 [7]
-เกราะมีลี Sublime Taurus FullPlate [Rare B] 63 +4 [7]

-กางเกงมีลี Sublime Taurus Trouser [Rare B] 63 +4 [7]

-ถุงมือมีลี Sublime Taurus Gauntlet [Rare B] 63 +4 [7]

-รองเท้ามีลี Sublime Taurus Greave [Rare B] 63 +4 [7]

-หมวกมีลี Sublime Taurus FullHelm [Rare B] 63 +4 [7]

-เจ็ทแพคโค Cora Mantle13 1 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-แหวน Dagan's Ring (ATK+10% DEF+10% HP/FP+20% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-แหวน Dagan's Ring (ATK+10% DEF+10% HP/FP+20% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-ต่างหู BlackBlood Brother's Leash (ATK+30% DEF+30% Vampire 10% DETECT 0 Fire 9 Water 9 Earth 9 Wind 9)
-ต่างหู Dagon's Leash (ATK+10% DEF+30% HP/FP+5% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-กระสุน Snow Battery 20

FreeSBomB [61] [หญิงโคร่า] ARTIST
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Dark Beam Saber 55 +4 [4]

-โล่ Black Heater Shield 55 +5 [5]

-เกราะมีลี Divine Taurus FullPlate 60 +4 [5]

-กางเกงมีลี Divine Taurus Trouser 60 +4 [6]

-ถุงมือมีลี Divine Taurus Gauntlet 60 +4 [5]

-รองเท้ามีลี Divine Taurus Greave 60 +4 [5]

-หมวกมีลี Divine Taurus FullHelm 60 +4 [5]

-เจ็ทแพคโค Advanced Ether Wing 50 [1]
-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหูโค Elemental Mild EarringH42 (DEF+24% DODGE+22 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Mega Ice Magazine
-แหวนโค Elemental Den ArmletG4 (DEF+24% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนโค Elemental Den ArmletG4 (DEF+24% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูโค Elemental Mild EarringH45 (DEF+24% DODGE+25 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Mineral Exploding Vulcan Magazine

MIRINDA [58] [แอกรีเทีย] STRIKER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Bone Knife 35 [7]
-เกราะลันเชอร์ Strong Intense EW Core 44 +1 [7]

-กางเกงลันเชอร์ Strong Intense EW Leg 44 [7]
-ถุงมือลันเชอร์ Strong Intense EW Arm 44 [7]
-รองเท้าลันเชอร์ Strong Intense EW Landing 44 [7]
-หมวกลันเชอร์ Strong Intense EW Head 44 +1 [7]

-เจ็ทแพคแอค Panzer Jets 40 [5]
-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหูแอค Wind Burn HeadsetF (DETECT 1 Fire 0 Water 0 Earth 0 Wind 3)
-กระสุน Mega Liquid Fuel
-แหวนแอค Elemental Power BraceletH3 (RUN 0.5 ATK+28% SKILL+1 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูแอค Elemental Hue HeadsetB (ATK+15% DEF+15% Fire 3 Water 4 Earth 2 Wind 3)
-แหวนแอค Aqua Power BracerD (ATK+10% Fire 0 Water 4 Earth 4 Wind 0)

จวบ [66] [ชายโคร่า] BLACK KNIGHT
-------------------------------------------------------------------------------
-หอก Golden Wind Knife 40
-โล่ Protection Superior Heater Shield 55 +4 [7]

-เกราะมีลี Saint Taurus FullPlate [Rare B] 65 +5 [6]

-กางเกงมีลี Saint Taurus Trouser [Rare B] 65 +5 [6]

-ถุงมือมีลี Saint Taurus Gauntlet [Rare B] 65 +5 [6]

-รองเท้ามีลี Saint Taurus Greave [Rare B] 65 +5 [6]

-หมวกมีลี Saint Taurus FullHelm [Rare B] 65 +5 [7]

-เจ็ทแพคโค Cora Mantle29 1 +4 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Snow Battery 20
-แหวน Dagan's Ring (ATK+10% DEF+10% HP/FP+20% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-แหวน Dagnu's Ring (ATK+30% DEF+10% HP/FP+5% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-ต่างหู Dagon's Leash (ATK+10% DEF+30% HP/FP+5% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-กระสุน Snow Battery 20
-ต่างหู BlackBlood Brother's Leash (ATK+30% DEF+30% Vampire 10% DETECT 0 Fire 9 Water 9 Earth 9 Wind 9)
-กระสุน Purse Charger [5%]

คุ๊ [62] [หญิงเบล] HIDDENSOLDIER
-------------------------------------------------------------------------------
-ปืน Saint Gettling [Rare B] 65 +6 [7]

-เกราะอาชอนแรงค์ Bellato Victory Leader Suit 50 [7]
-กางเกงอาชอนแรงค์ Bellato Victory Leader Slacks 50 [7]
-ถุงมืออาชอนแรงค์ Bellato Victory Leader Armlet 50 [7]
-รองเท้าแรงค์ Divine Antiless Boots 60 +6 [6]

-หมวกอาชอนแรงค์ Bellato Victory Leader Goggle 50 [7]
-เจ็ทแพคเบล Bellato Mantle26 1 +3 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหู Violent Wild's Earring (ATK+26% AIM+20 RANGE+15 )
-ต่างหู Violent Wild's Earring (ATK+26% AIM+20 RANGE+15 )
-กระสุน Ice Exploding Vulcan Magazine
-แหวนเบล Elemental Sprits ResletH23 (ATK+22% DODGE+23 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Fire Advanced Beam Cell
-แหวนเบล Elemental Sprits ResletH11 (ATK+21% DODGE+21 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)

AccSoSin [61] [แอกรีเทีย] STRIKER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด wind Intense Bon Knife 31 +3 [3]

-เกราะลันเชอร์ Sublime BusterGear Core [Rare B] 63 +4 [7]

-กางเกงลันเชอร์ Sublime BusterGear Leg [Rare B] 63 [7]
-ถุงมือลันเชอร์ Sublime BusterGear Arm [Rare B] 63 +2 [7]

-รองเท้าลันเชอร์ Sublime BusterGear Landing 63 +5 [6]

-หมวกลันเชอร์ Sublime BusterGear Head [Rare B] 63 [7]
-เจ็ทแพคแอค Advanced Panzer Jets 50 +1 [1]

-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Mega Poison Liquid Fuel
-ต่างหูแอค Elemental Pliant EarmuffH11 (ATK+26% DODGE+21 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Pliant BracerH (RUN 0.5 ATK+25% DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Mega Energy Magazine
-แหวนแอค Elemental Pliant BracerF (RUN 0.5 ATK+20% DODGE+15 Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-ต่างหูแอค Elemental Pliant HeadsetH (ATK+25% DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)

มาคาลอฟ [66] [แอกรีเทีย] ASSAULTER
-------------------------------------------------------------------------------
-พีวีพี Titan Fist 50 [7]
-โล่ Intense Black Thick Protector 55 +4 [7]

-เกราะมีลี Saint WarMachine Core [Rare B] 65 +4 [7]

-กางเกงมีลี Saint WarMachine Leg [Rare B] 65 +5 [6]

-ถุงมือมีลี Saint WarMachine Arm [Rare B] 65 +5 [6]

-รองเท้ามีลี Saint WarMachine Landing [Rare B] 65 +5 [6]

-หมวกมีลี Saint WarMachine Head [Rare B] 65 +5 [6]

-เจ็ทแพคแอค Accretia Mantle24 1 +2 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหู Dead Outcast's Earring (DODGE+20 HP/FP+15% DEF+18% )
-แหวนแอค Elemental Hue BraceletH43 (RUN 0.5 ATK+29% DEF+28% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Hue BraceletH53 (RUN 0.5 ATK+30% DEF+28% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหู Dead Outcast's Earring (DODGE+20 HP/FP+15% DEF+18% )
-กระสุน Mega Poison Liquid Fuel
-กระสุน Acid Grenade
-กระสุน Purse Charger [5%]

แหล [66] [หญิงเบล] SHIELDMILER
-------------------------------------------------------------------------------
-หอก Golden Wind Knife 40
-โล่ Anti-Sharp Superior Heater Shield 55 +4 [7]

-เกราะอาชอนฟอส Bellato Victory Leader Robe 50 +2 [7]

-กางเกงอาชอนฟอส Bellato Victory Leader Trouser 50 +2 [7]

-ถุงมืออาชอนฟอส Bellato Victory Leader Glove 50 +2 [7]

-รองเท้าอาชอนฟอส Bellato Victory Leader Shoes 50 +2 [7]

-หมวกอาชอนฟอส Bellato Victory Leader Amice 50 +2 [7]

-เจ็ทแพคเบล Bellato Mantle29 1 +4 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Snow Battery 20
-แหวน Dagan's Ring (ATK+10% DEF+10% HP/FP+20% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-ต่างหู Dagon's Leash (ATK+10% DEF+30% HP/FP+5% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-ต่างหู BlackBlood Brother's Leash (ATK+30% DEF+30% Vampire 10% DETECT 0 Fire 9 Water 9 Earth 9 Wind 9)
-แหวน Dagnu's Ring (ATK+30% DEF+10% HP/FP+5% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-กระสุน Snow Battery 20
-กระสุน Purse Charger [5%]

ถั่ว [66] [ชายเบล] BERSERKER
-------------------------------------------------------------------------------
-หอก Golden Wind Knife 40
-โล่ Black Heater Shield 55 +6 [6]

-เกราะอาชอนมีลี Bellato Victory Leader Full Plate 50 +2 [7]

-กางเกงอาชอนมีลี Bellato Victory Leader Trouser 50 +2 [7]

-ถุงมือมีลี Saint Titan Gauntlet [Rare B] 65 +5 [6]

-รองเท้าอาชอนมีลี Bellato Victory Leader Greave 50 +2 [7]

-หมวกอาชอนมีลี Bellato Victory Leader FullHelm 50 +2 [7]

-เจ็ทแพคเบล Advanced Force Booster 50 +4 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Giga Beam Cell
-กระสุน Purse Charger [5%]
-กระสุน Giga Arrow
-แหวน Dagnu's Ring (ATK+30% DEF+10% HP/FP+5% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-ต่างหู BlackBlood Brother's Leash (ATK+30% DEF+30% Vampire 10% DETECT 0 Fire 9 Water 9 Earth 9 Wind 9)
-ต่างหู Dagon's Leash (ATK+10% DEF+30% HP/FP+5% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-แหวน Dagan's Ring (ATK+10% DEF+10% HP/FP+20% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)

๐อองซาน๐ [65] [หญิงโคร่า] TEMPLAR
-------------------------------------------------------------------------------
-หอก Golden Wind Knife 40
-โล่ Intense Black Heater Shield 55 +4 [7]

-เกราะมีลี Sublime Taurus FullPlate [Rare B] 63 +4 [7]

-กางเกงมีลี Sublime Taurus Trouser [Rare B] 63 +4 [7]

-ถุงมือมีลี Taurus Gauntlet 57 +5 [6]

-รองเท้ามีลี Sublime Taurus Greave [Rare B] 63 +4 [7]

-หมวกมีลี Sublime Taurus FullHelm [Rare B] 63 +4 [7]

-เจ็ทแพคโค Ether Wing 40 +3 [6]

-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Mega Fire Arrow
-ต่างหูโค Elemental Curse EarringH52 (DEF+22% ATK+30% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหู BlackBlood Brother's Leash (ATK+30% DEF+30% Vampire 10% DETECT 0 Fire 9 Water 9 Earth 9 Wind 9)
-แหวนโค Elemental Cuss ArmletH3 (ATK+28% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนโค Elemental Cuss ArmletH3 (ATK+28% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Mega Fire Bolt

อู๊ด [63] [ชายโคร่า] BLACK KNIGHT
-------------------------------------------------------------------------------
-หอก Golden Wind Knife 40
-โล่ Protection Superior Heater Shield 55 +4 [7]

-เกราะมีลี Saint Taurus FullPlate [Rare B] 65 +5 [6]

-กางเกงมีลี Saint Taurus Trouser [Rare B] 65 +5 [7]

-ถุงมือมีลี Saint Taurus Gauntlet [Rare B] 65 +5 [6]

-รองเท้ามีลี Saint Taurus Greave [Rare B] 65 +5 [6]

-หมวกมีลี Saint Taurus FullHelm [Rare B] 65 +5 [7]

-เจ็ทแพคโค Cora Mantle27 1 +4 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-แหวน Dagan's Ring (ATK+10% DEF+10% HP/FP+20% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-แหวน Dagnu's Ring (ATK+30% DEF+10% HP/FP+5% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-ต่างหู Dagon's Leash (ATK+10% DEF+30% HP/FP+5% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-ต่างหู BlackBlood Brother's Leash (ATK+30% DEF+30% Vampire 10% DETECT 0 Fire 9 Water 9 Earth 9 Wind 9)
-กระสุน Ice Advanced Beam Cell
-กระสุน Mineral Advanced Beam Cell

เจ๊หมอน [66] [หญิงโคร่า] TEMPLAR
-------------------------------------------------------------------------------
-หอก Golden Wind Knife 40
-โล่ Protection Superior Adarga Shield 53 +4 [7]

-เกราะมีลี Saint Taurus FullPlate [Rare B] 65 +5 [6]

-กางเกงมีลี Saint Taurus Trouser [Rare B] 65 +4 [6]

-ถุงมือมีลี Saint Taurus Gauntlet [Rare B] 65 +5 [7]

-รองเท้ามีลี Saint Taurus Greave [Rare B] 65 +5 [6]

-หมวกมีลี Saint Taurus FullHelm [Rare B] 65 +5 [7]

-เจ็ทแพคโค Advanced Ether Wing 50 +5 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหู Dagon's Leash (ATK+10% DEF+30% HP/FP+5% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-ต่างหู BlackBlood Brother's Leash (ATK+30% DEF+30% Vampire 10% DETECT 0 Fire 9 Water 9 Earth 9 Wind 9)
-กระสุน Purse Charger [5%]
-กระสุน Ice Advanced Beam Cell
-กระสุน Ceramic Advanced Beam Cell
-แหวน Dagan's Ring (ATK+10% DEF+10% HP/FP+20% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-แหวน Dagnu's Ring (ATK+30% DEF+10% HP/FP+5% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)

เสี่ยว [61] [ชายโคร่า] GRAZIER
-------------------------------------------------------------------------------
-ไม้เท้า Crimson Hora Staff[Rare D] 55 +2 [2]

-เกราะฟอส Sharp Intense Drew Robe 44 +4 [7]

-กางเกงฟอส Sharp Intense Drew Trouser 44 +4 [7]

-ถุงมือฟอส Sharp Intense Dru Glove 44 +4 [7]

-รองเท้าฟอส Sharp Intense Drew Shoes 44 +4 [7]

-หมวกฟอส Sharp Intense Drew Amice 44 +4 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-แหวนโค Elemental Cus ArmletH (ATK+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหู Outcasted Marauder's Earring (ATK+26% DEF+15% Vampire 5% )
-ต่างหู Outcasted Marauder's Earring (ATK+26% DEF+15% Vampire 5% )
-แหวนโค Elemental Cus ArmletH (ATK+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Mega Mineral Arrow
-กระสุน Giga Beam Cell

ขาโจ๋ [66] [ชายโคร่า] TEMPLAR
-------------------------------------------------------------------------------
-หอก Golden Wind Knife 40
-โล่ Intense Black Heater Shield 55 +6 [7]

-เกราะมีลี Saint Taurus FullPlate [Rare B] 65 +6 [7]

-กางเกงมีลี Saint Taurus Trouser [Rare B] 65 +5 [6]

-ถุงมือมีลี Saint Taurus Gauntlet [Rare B] 65 +5 [7]

-รองเท้ามีลี Saint Taurus Greave [Rare B] 65 +5 [6]

-หมวกมีลี Saint Taurus FullHelm [Rare B] 65 +5 [6]

-เจ็ทแพคโค Advanced Ether Wing 50 +4 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Ice Advanced Beam Cell
-ต่างหู BlackBlood Brother's Leash (ATK+30% DEF+30% Vampire 10% DETECT 0 Fire 9 Water 9 Earth 9 Wind 9)
-ต่างหู Dagon's Leash (ATK+10% DEF+30% HP/FP+5% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-แหวน Dagan's Ring (ATK+10% DEF+10% HP/FP+20% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-แหวน Dagnu's Ring (ATK+30% DEF+10% HP/FP+5% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)

Hamme [56] [หญิงเบล] SHIELDMILER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Bone Knife 35 [7]
-โล่ Protection Hopron 35 [7]
-เกราะมีลี Intense Berserker Full Plate 47 [7]
-กางเกงมีลี Intense Berserker Trouser 47 [7]
-ถุงมือมีลี Intense Berserker Gauntlets 47 [7]
-รองเท้ามีลี Intense Berserker Greave 47 [7]
-หมวกมีลี Intense Berserker FullHelm 47 [7]
-เจ็ทแพคเบล Advanced Force Booster 50 [5]
-------------------------------------------------------------------------------
-แหวนเบล Elemental Spirit WristletG (ATK+20% DODGE+15 Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-ต่างหูเบล Elemental Spirit AppendixF (DODGE+15 Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)

จั้ม [63] [หญิงโคร่า] WARLOCK
-------------------------------------------------------------------------------
-เกราะฟอส Sublime Airless Rove [Rare B] 63 +4 [7]

-กางเกงฟอส Sublime Airless Trouser [Rare B] 63 +4 [7]

-ถุงมือฟอส Sublime Airless Glove [Rare B] 63 +4 [7]

-รองเท้าฟอส Sublime Airless Shoes [Rare B] 63 +4 [7]

-หมวกฟอส Sublime Airless Amice [Rare B] 63 +4 [7]

-เจ็ทแพคโค Cora Mantle14 1 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Mega Exploding Vulcan Magazine
-กระสุน Mega Advanced Beam Cell

TKz [65] [แอกรีเทีย] BATTLE LEADER
-------------------------------------------------------------------------------
-ปืน Wind Beam Gun 10 +3 [3]

-เกราะลันเชอร์ Sublime BusterGear Core [Rare B] 63 +6 [7]

-กางเกงลันเชอร์ Sublime BusterGear Leg [Rare B] 63 +6 [7]

-ถุงมือลันเชอร์ Sublime BusterGear Arm [Rare B] 63 +6 [7]

-รองเท้าลันเชอร์ Sublime BusterGear Landing [Rare B] 63 +6 [7]

-หมวกลันเชอร์ Sublime BusterGear Head [Rare B] 63 +6 [7]

-เจ็ทแพคแอค Accretia Mantle13 1 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-แหวนแอค Elemental Mighty BraceletH45 (RUN 0.5 DEF+29% DODGE+25 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Tera Advanced Beam Cell
-กระสุน Slim Stun Grenade[Cash]
-แหวนแอค Elemental Mighty BraceletH35 (RUN 0.5 DEF+28% DODGE+25 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูแอค Elemental Pliant EarmuffH45 (ATK+29% DODGE+25 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูแอค Elemental Pliant EarmuffH35 (ATK+28% DODGE+25 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)

Nightcore [50] [หญิงเบล] SHIELDMILER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Intense Sickle Knife 45 [2]
-โล่ Advanced Strength Adarga 43 [4]
-เกราะแรงค์ Tiny Ell Coat 39 [7]
-กางเกงแรงค์ Tiny Ell Drawers 39 [7]
-ถุงมือแรงค์ Tiny Ell Bracelet 39 [7]
-รองเท้าแรงค์ Intense Feather Boots 43 [5]
-หมวกฟอส Intense Simple Baal Amice 43 [3]
-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Arrow
-กระสุน Arrow

หรา [66] [หญิงเบล] SHIELDMILER
-------------------------------------------------------------------------------
-หอก Golden Wind Knife 40
-โล่ Protection Intense Hora Shield 44 +5 [7]

-เกราะมีลี Saint Titan FullPlate [Rare B] 65 +5 [6]

-กางเกงมีลี Sublime Titan Trouser [Rare B] 63 +5 [7]

-ถุงมือมีลี Saint Titan Gauntlet [Rare B] 65 +4 [6]

-รองเท้ามีลี Sublime Titan Greave [Rare B] 63 +5 [7]

-หมวกมีลี Sublime Titan FullHelm [Rare B] 63 +5 [7]

-เจ็ทแพคเบล Bellato Mantle17 1 +3 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหูเบล Elemental Mind AppendixH4 (DEF+29% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูเบล Elemental Mind AppendixH4 (DEF+29% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนเบล Elemental Mind ResletH22 (ATK+22% DEF+27% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนเบล Elemental Mind ResletH35 (ATK+23% DEF+30% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Giga Vulcan Magazine
-กระสุน Giga Vulcan Magazine

เรือใบบนไฟลอย [58] [ชายเบล] MENTALSMITH
-------------------------------------------------------------------------------
-ธนู Wind Black Siege Bow 55 [5]
-เกราะมีลี Titan FullPlate [Rare B] 57 +4 [7]

-กางเกงมีลี Titan Trouser [Rare B] 57 +4 [7]

-ถุงมือมีลี Titan Gauntlet [Rare B] 57 +4 [7]

-รองเท้าแรงค์ Antiless Boots 57 +5 [5]

-หมวกมีลี Titan FullHelm [Rare B] 57 +4 [7]

-เจ็ทแพคเบล Advanced Force Booster 50 [1]
-------------------------------------------------------------------------------
-แหวนเบล Elemental Tome ResletH14 (DEF+26% DODGE+24 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนเบล Elemental Tomb LisletH (DEF+25% DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูเบล Elemental Splitz AppendixH3 (DODGE+23 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูเบล Elemental Splitz AppendixH3 (DODGE+23 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Poison Exploding Vulcan Magazine
-กระสุน Ice Advanced Beam Cell

เสือคาบหลอด [57] [ชายเบล] SHIELDMILER
-------------------------------------------------------------------------------
-กระบอง Wind Beam Hammer 30 [7]
-โล่ Intense Hora Shield 50 [7]
-เกราะฟอส Strength Intense Noble Hora Robe 44 [7]
-กางเกงฟอส Strength Intense Noble Hora Trouser 44 [7]
-ถุงมือฟอส Strength Intense Noble Hora Glove 44 [7]
-รองเท้าฟอส Strength Intense Noble Hora Shoes 44 [7]
-หมวกฟอส Strength Intense Noble Hora Amice 44 [7]
-เจ็ทแพคเบล Force Booster 40 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-แหวนเบล Elemental Tomb LisletF (DEF+20% DODGE+15 Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-ต่างหู Encourage Accessory (HP/FP+12% )
-แหวนเบล Elemental Spirit WristletH (ATK+20% DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)

JK [63] [ชายเบล] HOLY CHANDRA
-------------------------------------------------------------------------------
-ไม้เท้า Wind Dark Staff 55 [7]
-เกราะฟอส Divine Nias Rove [Rare B] 60 +4 [7]

-กางเกงฟอส Divine Nias Trouser [Rare B] 60 +4 [7]

-ถุงมือฟอส Divine Nias Glove [Rare B] 60 +4 [7]

-รองเท้าฟอส Divine Nias Shoes [Rare B] 60 +4 [7]

-เจ็ทแพคเบล Advanced Force Booster 50 +2 [2]

-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหู Violent Wild's Earring (ATK+24% AIM+18 RANGE+12 )
-ต่างหู Violent Wild's Earring (ATK+24% AIM+18 RANGE+12 )

Codex [65] [หญิงโคร่า] BLACK KNIGHT
-------------------------------------------------------------------------------
-ไม้เท้า Saint Staff [Rare B] 65 +6 [6]

-เกราะมีลี Saint Taurus FullPlate [Rare B] 65 +5 [6]

-กางเกงมีลี Saint Taurus Trouser [Rare B] 65 +5 [6]

-ถุงมือมีลี Saint Taurus Gauntlet [Rare B] 65 +4 [6]

-รองเท้ามีลี Saint Taurus Greave [Rare B] 65 +4 [6]

-หมวกมีลี Saint Taurus FullHelm [Rare B] 65 +4 [6]

-เจ็ทแพคโค Cora Mantle23 1 +3 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหู BlackBlood Brother's Leash (ATK+30% DEF+30% Vampire 10% DETECT 0 Fire 9 Water 9 Earth 9 Wind 9)
-ต่างหู Dagon's Leash (ATK+10% DEF+30% HP/FP+5% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-แหวน Dagnu's Ring (ATK+30% DEF+10% HP/FP+5% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-แหวน Dagan's Ring (ATK+10% DEF+10% HP/FP+20% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-กระสุน Arrow
-กระสุน Vulcan Magazine

ซอยขอยแน [66] [แอกรีเทีย] MERCENARY
-------------------------------------------------------------------------------
-เกรเนดลันเชอร์ Saint Granade Launcher [Rare B] 65 +5 [6]

-เกราะมีลี Saint WarMachine Core 65 +5 [6]

-กางเกงมีลี Saint WarMachine Leg 65 +5 [5]

-ถุงมือมีลี Saint WarMachine Arm 65 +5 [5]

-รองเท้ามีลี Saint WarMachine Landing 65 +5 [6]

-หมวกมีลี Saint WarMachine Head 65 +5 [6]

-เจ็ทแพคแอค Accretia Mantle23 1 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Mineral Exploding Vulcan Magazine
-กระสุน Slim Holding Web[Cash]
-แหวนแอค Elemental Hue BraceletH41 (RUN 0.5 ATK+29% DEF+26% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Hue BraceletH42 (RUN 0.5 ATK+29% DEF+27% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหู Violent Wild's Earring (ATK+28% AIM+20 RUN 0.5 )
-ต่างหู Violent Wild's Earring (ATK+28% AIM+20 RUN 0.5 )

PowerGear [64] [ชายเบล] ARMOR DRIVER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Dark Beam Saber 55 +4 [4]

-โล่ Protection Superior Heater Shield 55 +3 [3]

-เกราะมีลี Sublime Titan FullPlate [Rare B] 63 +4 [7]

-กางเกงมีลี Saint Titan Trouser [Rare B] 65 +4 [5]

-ถุงมือมีลี Sublime Titan Gauntlet [Rare B] 63 +4 [7]

-รองเท้ามีลี Sublime Titan Greave [Rare B] 63 +4 [7]

-หมวกมีลี Sublime Titan FullHelm [Rare B] 63 +4 [7]

-เจ็ทแพคเบล Advanced Force Booster 50 +4 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-แหวนเบล Elemental Mind WristletH (ATK+20% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนเบล Elemental Tome ResletH54 (DEF+30% DODGE+24 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหู Fluctuating Beast Vital's Earring (ATK+24% HP/FP+6% DEF+12% )
-ต่างหู Fluctuating Beast Vital's Earring (ATK+26% HP/FP+8% DEF+15% )
-กระสุน Mega Mineral Arrow
-กระสุน Poison Exploding Vulcan Magazine

JBO [66] [แอกรีเทีย] STRIKER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด wind Intense Beem Saver 29 +4 [5]

-โล่ Anti-Sharp Intense Platinum Protector 44 +5 [7]

-เกราะลันเชอร์ Saint BusterGear Core [Rare B] 65 +4 [6]

-กางเกงลันเชอร์ Saint BusterGear Leg [Rare B] 65 +5 [6]

-ถุงมือลันเชอร์ Saint BusterGear Arm [Rare B] 65 +4 [5]

-รองเท้าลันเชอร์ Saint BusterGear Landing [Rare B] 65 +4 [6]

-หมวกลันเชอร์ Saint BusterGear Head [Rare B] 65 +4 [6]

-เจ็ทแพคแอค Accretia Mantle27 1 +3 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Shock Wave
-แหวนแอค Elemental Hue BracerH (RUN 0.5 ATK+25% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Mega Poison Liquid Fuel
-แหวนแอค Elemental Hue BracerH (RUN 0.5 ATK+25% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหู Outcasted Marauder's Earring (ATK+28% DEF+16% Vampire 5% )
-ต่างหู Outcasted Marauder's Earring (ATK+28% DEF+16% Vampire 5% )
-กระสุน Purse Charger [5%]

CHEVROLET [55] [ชายเบล] MENTALSMITH
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Dark Beam Saber 55 +2 [3]

-โล่ Protection Hora Shield 50 [7]
-เกราะแรงค์ Intense Black Feather Suit 55 +4 [7]

-กางเกงแรงค์ Intense Black Feather Slacks 55 +4 [7]

-ถุงมือแรงค์ Intense Black Feather Armlet 55 +3 [7]

-รองเท้าแรงค์ Intense Black Feather Boots 55 [7]
-หมวกแรงค์ Intense Black Feather Goggle 55 +4 [7]

-เจ็ทแพคเบล Advanced Force Booster 50 [3]
-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหู Starved Beast's Earring (ATK+20% Vampire 1% AIM+10 )
-ต่างหูเบล Elemental Spirit AppendixC (DODGE+10 Fire 3 Water 3 Earth 4 Wind 2)
-แหวนเบล Elemental Tomb LisletH (DEF+25% DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนเบล Elemental Tomb LisletG (DEF+20% DODGE+15 Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-กระสุน Fire Exploding Vulcan Magazine
-กระสุน Fire Exploding Vulcan Magazine

มารเมฆอัคคี [61] [ชายเบล] BERSERKER
-------------------------------------------------------------------------------
-หอก Wind Intense Black Lance 55 +6 [7]

-เกราะมีลี Sublime Titan FullPlate [Rare B] 63 +4 [7]

-กางเกงมีลี Sublime Titan Trouser [Rare B] 63 +4 [7]

-ถุงมือมีลี Sublime Titan Gauntlet [Rare B] 63 +4 [7]

-รองเท้ามีลี Sublime Titan Greave 63 +5 [6]

-หมวกมีลี Sublime Titan FullHelm [Rare B] 63 +4 [7]

-เจ็ทแพคเบล Force Booster 40 +3 [4]

-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหู Fluctuating Beast Vital's Earring (ATK+24% HP/FP+6% DEF+12% )
-แหวนเบล Elemental Mind ResletH11 (ATK+21% DEF+26% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหู Starved Beast's Earring (ATK+22% Vampire 5% AIM+15 )
-แหวนเบล Elemental Mind ResletH14 (ATK+21% DEF+29% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Giga Arrow
-กระสุน Giga Arrow

มารอคิเวสนะ [50] [ชายเบล] ARMSMAN
-------------------------------------------------------------------------------
-กระบอง Vampire Intense Hora Hammer 49 +3 [3]

-เกราะมีลี Strength Intense Golden FullPlate 44 +4 [7]

-กางเกงมีลี Strength Intense Golden Trouser 44 +5 [7]

-ถุงมือมีลี Vampire Superior Golden Gauntlet 50 +2 [3]

-รองเท้ามีลี Strength Intense Golden Grieve 44 +4 [7]

-หมวกมีลี Strength Intense Golden FullHelm 44 +5 [7]

-เจ็ทแพคเบล Advanced Force Booster 50 +2 [3]

-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหูเบล Elemental Tomb AppendixE (ATK+20% Fire 2 Water 2 Earth 2 Wind 2)
-ต่างหู Starved Beast's Earring (ATK+21% Vampire 3% AIM+12 )
-แหวนเบล Elemental Mind ResletH11 (ATK+21% DEF+26% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Arrow
-แหวนเบล Elemental Mind WristletH (ATK+20% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Giga Arrow

อุบ๊ะ [60] [ชายเบล] INFILTRATOR
-------------------------------------------------------------------------------
-ธนู Wind Black Siege Bow 55 +4 [5]

-เกราะแรงค์ Antiless Suit 57 +3 [6]

-กางเกงแรงค์ Antiless Slakes 57 +3 [6]

-ถุงมือแรงค์ Antiless Armlet 57 +5 [5]

-รองเท้าแรงค์ Divine Antiless Boots 60 +4 [5]

-หมวกแรงค์ Antiless Goggle 57 +2 [6]

-เจ็ทแพคเบล Advanced Force Booster 50 [3]
-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Mineral Exploding Vulcan Magazine
-ต่างหูเบล Elemental Spirit AppendixH (DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูเบล Elemental Splitz AppendixH1 (DODGE+21 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนเบล Elemental Spirit WristletH (ATK+20% DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนเบล Elemental Spirit WristletH (ATK+20% DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Fire Advanced Beam Cell

หัวนมชมพูค่ะ [61] [หญิงโคร่า] ADVENTURER
-------------------------------------------------------------------------------
-ปืน Wind Beam Gun 10 +2 [2]

-เกราะแรงค์ Sublime Sajitarius Suit [Rare B] 63 +4 [7]

-กางเกงแรงค์ Sublime Sajitarius Slakes [Rare B] 63 +4 [7]

-ถุงมือแรงค์ Sublime Sajitarius Armlet [Rare B] 63 +4 [7]

-รองเท้าแรงค์ Sublime Sajitarius Boots [Rare B] 63 +4 [7]

-หมวกแรงค์ Sublime Sajitarius Goggle [Rare B] 63 +5 [7]

-เจ็ทแพคโค Advanced Ether Wing 50 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-แหวนโค Elemental Cuss ArmletH3 (ATK+28% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูโค Elemental Curse EarringH31 (DEF+21% ATK+28% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูโค Elemental Curse EarringH41 (DEF+21% ATK+29% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนโค Elemental Cuss ArmletH3 (ATK+28% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Mineral Exploding Vulcan Magazine
-กระสุน Poison Advanced Beam Cell

นู๋มาฟามค่ะ [55] [หญิงโคร่า] ARTIST
-------------------------------------------------------------------------------
-มีดปา Throwing Hora Knife 50 +1 [6]

-เกราะแรงค์ Endurance Superior Azzle Rayment Suit 50 +3 [7]

-กางเกงแรงค์ Intense Azl Raiment Slacks 50 [6]
-ถุงมือแรงค์ Advanced Strength Superior Azzle Rayment Armlet 50 +1 [5]

-รองเท้าแรงค์ Sharp Intense Azzle Rayment Boots 44 [7]
-หมวกแรงค์ Sharp Intense Azzle Rayment HeadGear 44 +3 [7]

-เจ็ทแพคโค Cora Mantle27 1 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Giga Laser Magazine
-กระสุน Giga Laser Magazine
-แหวนโค Elemental Mild ArmletH (DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนโค Elemental Mild ArmletH1 (DODGE+21 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูโค Elemental Dan EarringH (ATK+25% DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูโค Elemental Dan EarringH (ATK+25% DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)

ข้ๅวผัด [60] [หญิงโคร่า] TEMPLAR
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Beam Saber 30 +4 [4]

-โล่ Intense Hora Shield 50 +4 [6]

-เกราะมีลี Intense Bone Full Plate 50 +4 [4]

-กางเกงมีลี Intense Bone Trouser 50 +4 [6]

-ถุงมือมีลี Intense Bone Gauntlet 50 +4 [5]

-รองเท้ามีลี Intense Bone Greave 50 +4 [4]

-หมวกมีลี Intense Bone FullHelm 50 +4 [5]

-เจ็ทแพคโค Cora Mantle13 1 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหู Fluctuating Beast Vital's Earring (ATK+26% HP/FP+8% DEF+15% )
-ต่างหู Fluctuating Beast Vital's Earring (ATK+26% HP/FP+8% DEF+15% )
-กระสุน Arrow
-แหวนโค Elemental Cus ArmletB (ATK+15% Fire 3 Water 3 Earth 2 Wind 4)
-แหวนโค Fire Cus ArmletG (ATK+10% Fire 5 Water 0 Earth 0 Wind 0)
-กระสุน Arrow

ETz [62] [ชายเบล] SHIELDMILER
-------------------------------------------------------------------------------
-หอก Golden Wind Knife 40
-โล่ Protection Intense Hora Shield 47 +5 [6]

-เกราะฟอส Sublime Nias Rove [Rare B] 63 +4 [7]

-กางเกงฟอส Sublime Nias Trouser [Rare B] 63 +4 [7]

-ถุงมือฟอส Sublime Nias Glove [Rare B] 63 +4 [7]

-รองเท้าฟอส Sublime Nias Shoes [Rare B] 63 +4 [7]

-หมวกฟอส Divine Nias Amice [Rare B] 60 +4 [7]

-เจ็ทแพคเบล Advanced Force Booster 50 +2 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหู BlackBlood Brother's Leash (ATK+30% DEF+30% Vampire 10% DETECT 0 Fire 9 Water 9 Earth 9 Wind 9)
-แหวนเบล Elemental Mind ResletH21 (ATK+22% DEF+26% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหู Outcasted Marauder's Earring (ATK+24% DEF+12% Vampire 3% )
-แหวนเบล Elemental Mind ResletH42 (ATK+24% DEF+27% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)

1ตูมทิ่ม [63] [แอกรีเทีย] MERCENARY
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Intense Beem Saver 30 +3 [3]

-โล่ Intense Black Thick Protector 55 +6 [7]

-เกราะมีลี Saint WarMachine Core [Rare B] 65 +7 [7]

-กางเกงมีลี Saint WarMachine Leg [Rare B] 65 +6 [7]

-ถุงมือมีลี Saint WarMachine Arm [Rare B] 65 +5 [6]

-รองเท้ามีลี Saint WarMachine Landing [Rare B] 65 +6 [6]

-หมวกมีลี Saint WarMachine Head [Rare B] 65 +5 [6]

-เจ็ทแพคแอค Accretia Mantle27 1 +4 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Mega Poison Liquid Fuel
-ต่างหู Violent Wild's Earring (ATK+28% AIM+20 RUN 0.5 )
-แหวนแอค Elemental Hue BraceletH44 (RUN 0.5 ATK+29% DEF+29% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหู Violent Wild's Earring (ATK+28% AIM+20 RUN 0.5 )
-แหวนแอค Elemental Hue BraceletH52 (RUN 0.5 ATK+30% DEF+27% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Cure Grenade

ไอย๊ะ [50] [หญิงเบล] ASTRAL
-------------------------------------------------------------------------------
-ไม้เท้า Strong Intense Hora Staff 50 +4 [6]

-เกราะฟอส Strong Intense Noble Hora Robe 44 [7]
-กางเกงฟอส Strong Intense Noble Hora Trouser 44 [7]
-ถุงมือฟอส Strong Intense Noble Hora Glove 44 [7]
-รองเท้าฟอส Strong Intense Noble Hora Shoes 44 +2 [7]

-หมวกฟอส Strong Intense Noble Hora Amice 44 [7]
-เจ็ทแพคเบล Force Booster 40 [3]
-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหู Outcasted Marauder's Earring (ATK+22% DEF+10% Vampire 1% )
-ต่างหูเบล Elemental Tomb AppendixG (ATK+20% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-แหวนเบล Elemental Spirit WristletC (ATK+15% DODGE+10 Fire 3 Water 3 Earth 4 Wind 2)
-แหวนเบล Elemental Ell WristletE (ATK+20% SKILL+1 Fire 2 Water 2 Earth 2 Wind 2)

ทราย [54] [แอกรีเทีย] ASSAULTER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Sickle Knife 45 [7]
-โล่ Protection Sic Protector 47 [7]
-เกราะลันเชอร์ Sharp Intense EW Core 44 [7]
-กางเกงลันเชอร์ Sharp Intense EW Leg 44 [7]
-ถุงมือลันเชอร์ Sharp Intense EW Arm 44 [7]
-รองเท้าลันเชอร์ Sharp Intense EW Landing 44 [7]
-หมวกลันเชอร์ Sharp Intense EW Head 44 [7]
-เจ็ทแพคแอค Accretia Mantle29 1 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหู AmuletA of Middle Class (ATK+10% HP/FP+15% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวน RingA of Middle Class (ATK+10% HP/FP+15% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวน RingA of Middle Class (ATK+10% HP/FP+15% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหู AmuletA of Middle Class (ATK+10% HP/FP+15% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Nuclear Rocket

ยอดชๅย [66] [หญิงโคร่า] BLACK KNIGHT
-------------------------------------------------------------------------------
-พีวีพี Hell Song 50 [7]
-เกราะฟอส Saint Airless Rove [Rare B] 65 +6 [6]

-กางเกงฟอส Saint Airless Trouser [Rare B] 65 +5 [7]

-ถุงมือฟอส Saint Airless Glove [Rare B] 65 +4 [7]

-รองเท้าฟอส Saint Airless Shoes [Rare B] 65 +5 [6]

-หมวกฟอส Saint Airless Amice [Rare B] 65 +5 [6]

-เจ็ทแพคโค Advanced Ether Wing 50 +3 [3]

-------------------------------------------------------------------------------
-แหวน Dagan's Ring (ATK+10% DEF+10% HP/FP+20% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-กระสุน Mineral Advanced Beam Cell
-กระสุน Snow Battery 20

1ตูมตาย [66] [แอกรีเทีย] STRIKER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีดปา Crimson Hora Throwing Knife[Rare D] 55 +2 [6]

-เกราะมีลี Advanced Strength Intense Temple Beam Core 44 [7]
-กางเกงมีลี Advanced Strength Intense Temple Beam Leg 44 [7]
-ถุงมือมีลี Advanced Strength Intense Temple Beam Arm 44 [7]
-รองเท้ามีลี Advanced Strength Intense Temple Beam Landing 44 [7]
-หมวกมีลี Strength Intense Temple Beam Head 44 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Mega Ice Liquid Fuel
-แหวนแอค Elemental Pliant BracerH (RUN 0.5 ATK+25% DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Ice Advanced Beam Cell

5ส [66] [หญิงโคร่า] WARLOCK
-------------------------------------------------------------------------------
-ไม้เท้า Saint Staff 65 +6 [7]

-เกราะฟอส Sublime Airless Rove [Rare B] 63 +4 [7]

-กางเกงฟอส Sublime Airless Trouser [Rare B] 63 +4 [7]

-ถุงมือฟอส Sublime Airless Glove [Rare B] 63 +4 [7]

-รองเท้าฟอส Sublime Airless Shoes [Rare B] 63 +4 [7]

-หมวกฟอส Sublime Airless Amice [Rare B] 63 +5 [7]

-เจ็ทแพคโค Ether Wing 40 +2 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-แหวนโค Elemental Cuss ArmletH5 (ATK+30% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหู BlackBlood Brother's Leash (ATK+30% DEF+30% Vampire 10% DETECT 0 Fire 9 Water 9 Earth 9 Wind 9)
-ต่างหู BlackBlood Brother's Leash (ATK+30% DEF+30% Vampire 10% DETECT 0 Fire 9 Water 9 Earth 9 Wind 9)
-แหวนโค Elemental Cuss ArmletH5 (ATK+30% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Giga Arrow

Keepa [65] [หญิงโคร่า] BLACK KNIGHT
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Dark Beam Saber 55 [5]
-โล่ Black Heater Shield 55 +4 [4]

-เกราะฟอส Intense Black Shaman Robe 55 [7]
-กางเกงฟอส Intense Black Shaman Trouser 55 +4 [6]

-ถุงมือฟอส Intense Black Sharman Glove 55 +4 [5]

-รองเท้าฟอส Intense Black Shaman Shoes 55 +3 [7]

-หมวกฟอส Intense Black Shaman Amice 55 +3 [5]

-เจ็ทแพคโค Ether Wing 40 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Mega Fire Arrow
-ต่างหูโค Elemental Curse EarringH34 (DEF+24% ATK+28% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูโค Elemental Curse EarringH33 (DEF+23% ATK+28% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)

OpSar [60] [ชายโคร่า] BLACK KNIGHT
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Intense Hora Knife 50 +4 [6]

-โล่ Intense Hora Shield 50 +2 [4]

-เกราะมีลี Intense JMHora Full Plate 47 [7]
-กางเกงมีลี Intense JMHora Trouser 47 [7]
-ถุงมือมีลี Intense JM Hora Guantlet 47 [7]
-รองเท้ามีลี Intense JMHora Greave 47 [7]
-หมวกมีลี Intense JMHora FullHelm 47 [7]
-เจ็ทแพคโค Ether Wing 40 [2]
-------------------------------------------------------------------------------
-แหวนโค Elemental Dan ArmletF (DEF+20% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-แหวนโค Elemental Dan ArmletG (DEF+20% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-ต่างหูโค Elemental Cus EarringE (DEF+20% ATK+20% Fire 2 Water 2 Earth 2 Wind 2)
-ต่างหูโค Elemental Mild EarringF (DEF+20% DODGE+15 Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)

แหก [65] [แอกรีเทีย] STRIKER
-------------------------------------------------------------------------------
-ลันเชอร์ Saint Frame Launcher [Rare B] 65 +6 [7]

-เกราะลันเชอร์ Saint BusterGear Core [Rare B] 65 +6 [6]

-กางเกงลันเชอร์ Saint BusterGear Leg 65 +5 [6]

-ถุงมือลันเชอร์ Saint BusterGear Arm [Rare B] 65 +4 [6]

-รองเท้าลันเชอร์ Saint BusterGear Landing [Rare B] 65 +4 [6]

-หมวกลันเชอร์ Saint BusterGear Head 65 +5 [7]

-เจ็ทแพคแอค Advanced Panzer Jets 50 +1 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Mega Poison Liquid Fuel
-ต่างหู BlackBlood Brother's Leash (ATK+30% DEF+30% Vampire 10% DETECT 0 Fire 9 Water 9 Earth 9 Wind 9)
-ต่างหู Dagon's Leash (ATK+10% DEF+30% HP/FP+5% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-กระสุน Cure Grenade
-แหวน Dagnu's Ring (ATK+30% DEF+10% HP/FP+5% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-แหวน Dagan's Ring (ATK+10% DEF+10% HP/FP+20% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-กระสุน Purse Charger [5%]

SUS [65] [แอกรีเทีย] MERCENARY
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด wind Intense Beem Saver 26 +2 [2]

-โล่ Intense Black Thick Protector 55 +4 [7]

-เกราะมีลี Saint WarMachine Core 65 +5 [6]

-กางเกงมีลี Saint WarMachine Leg 65 +5 [5]

-ถุงมือมีลี Saint WarMachine Arm 65 +5 [6]

-รองเท้ามีลี Saint WarMachine Landing 65 +5 [6]

-หมวกมีลี Saint WarMachine Head 65 +5 [6]

-เจ็ทแพคแอค Advanced Panzer Jets 50 +1 [2]

-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหูแอค Elemental Hue HeadsetH (ATK+25% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูแอค Elemental Hue HeadsetH (ATK+25% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Hue BraceletH11 (RUN 0.5 ATK+26% DEF+26% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Hue BracerH (RUN 0.5 ATK+25% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Mega Mineral Liquid Fuel
-กระสุน Shock Wave

Chai [62] [แอกรีเทีย] STRIKER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Bone Knife 35 [7]
-เกราะลันเชอร์ Sublime BusterGear Core [Rare B] 63 [7]
-กางเกงลันเชอร์ Sublime BusterGear Leg [Rare B] 63 [7]
-ถุงมือลันเชอร์ Sublime BusterGear Arm [Rare B] 63 [7]
-รองเท้าลันเชอร์ Sublime BusterGear Landing [Rare B] 63 [7]
-หมวกลันเชอร์ Sublime BusterGear Head [Rare B] 63 [7]
-เจ็ทแพคแอค Accretia Mantle15 1 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Mineral Liquid Fuel
-กระสุน Arrow
-ต่างหูแอค Elemental Hue HeadsetH (ATK+25% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูแอค Elemental Hue HeadsetH (ATK+25% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Hue BracerH (RUN 0.5 ATK+25% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Hue BracerH (RUN 0.5 ATK+25% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)

[MeGton] [56] [แอกรีเทีย] MERCENARY
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Dark Beam Saber 55 +1 [7]

-โล่ Protection Platium Protector 50 [6]
-เกราะมีลี Black Alloy Core 55 +3 [5]

-กางเกงมีลี Black Alloy Leg 55 [5]
-ถุงมือมีลี Black Alloy Arm 55 [5]
-รองเท้ามีลี Black Alloy Landing 55 [5]
-หมวกมีลี Black Alloy Head 55 +3 [5]

-------------------------------------------------------------------------------
-แหวนแอค Elemental Power BracerE (RUN 0.5 ATK+20% SKILL+1 Fire 2 Water 2 Earth 2 Wind 2)
-แหวนแอค Elemental Mighty BraceletC (RUN 0.5 DEF+15% DODGE+10 Fire 3 Water 3 Earth 4 Wind 2)
-ต่างหู Volcano Expedition Commemoration Amulet (ATK+10% Fire 8 Water 0 Earth 0 Wind 0)
-กระสุน Arrow
-กระสุน Giga Mineral Liquid Fuel

ปิ้ง [58] [แอกรีเทีย] ASSAULTER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Gun Blade 40 [7]
-โล่ Intense Platium Protector 50 [3]
-เกราะมีลี Temple Beam Core 50 [7]
-กางเกงมีลี Temple Beam Leg 50 [7]
-ถุงมือมีลี Temple Beam Arm 50 [7]
-รองเท้ามีลี Temple Beam Landing 50 [7]
-หมวกมีลี Temple Beam Head 50 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-แหวนแอค Elemental Pliant BracerB (RUN 0.5 ATK+15% DODGE+10 Fire 3 Water 4 Earth 2 Wind 3)
-แหวนแอค Elemental Mighty BraceletA (RUN 0.5 DEF+10% DODGE+5 Fire 4 Water 2 Earth 3 Wind 3)
-ต่างหูแอค Elemental Hue HeadsetC (ATK+15% DEF+15% Fire 3 Water 3 Earth 4 Wind 2)
-ต่างหูแอค Elemental Hue HeadsetC (ATK+15% DEF+15% Fire 3 Water 3 Earth 4 Wind 2)
-กระสุน Electric Rocket
-กระสุน Electric Rocket

GDz [65] [หญิงเบล] ARMOR DRIVER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด wind Intense Cycle Knife 44 +4 [5]

-โล่ Anti-Sharp Superior Heater Shield 55 +4 [7]

-เกราะมีลี Saint Titan FullPlate [Rare B] 65 +5 [7]

-กางเกงมีลี Saint Titan Trouser [Rare B] 65 +5 [7]

-ถุงมือมีลี Saint Titan Gauntlet [Rare B] 65 +5 [6]

-รองเท้ามีลี Saint Titan Greave [Rare B] 65 +5 [6]

-หมวกมีลี Saint Titan FullHelm [Rare B] 65 +5 [6]

-เจ็ทแพคเบล Advanced Force Booster 50 +4 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-แหวนเบล Elemental Mind WristletH (ATK+20% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนเบล Elemental Mind WristletH (ATK+20% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหู Fluctuating Beast Vital's Earring (ATK+26% HP/FP+8% DEF+15% )
-ต่างหู Fluctuating Beast Vital's Earring (ATK+26% HP/FP+8% DEF+15% )
-กระสุน Mega Energy Magazine
-กระสุน Mineral Exploding Vulcan Magazine

DoomDoom [66] [แอกรีเทีย] WARRIOR
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Dark Beam Saber 55 +3 [7]

-โล่ Intense Sic Protector 47 [2]
-เกราะมีลี Intense Black Alloy Core 55 +2 [7]

-กางเกงมีลี Intense Black Alloy Leg 55 +2 [7]

-ถุงมือมีลี Intense Black Alloy Arm 55 +2 [7]

-รองเท้ามีลี Intense Black Alloy Landing 55 +2 [7]

-หมวกมีลี Intense Black Alloy Head 55 +2 [7]

-เจ็ทแพคแอค Panzer Jets 40 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Purse Charger [5%]
-ต่างหู Outcasted Marauder's Earring (ATK+28% DEF+16% Vampire 5% )
-ต่างหู Outcasted Marauder's Earring (ATK+28% DEF+16% Vampire 5% )
-แหวนแอค Elemental Hue BraceletH14 (RUN 0.5 ATK+26% DEF+29% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Shock Wave
-กระสุน Mineral Exploding Vulcan Magazine
-แหวนแอค Elemental Hue BracerH (RUN 0.5 ATK+25% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)

เทพประทับ [65] [หญิงเบล] ARMOR DRIVER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด wind Intense Hora Knife 48 [2]
-เกราะฟอส Saint Nias Rove 65 +4 [6]

-กางเกงฟอส Saint Nias Trouser 65 +4 [5]

-ถุงมือฟอส Saint Nias Glove 65 +4 [5]

-รองเท้าฟอส Sublime Nias Shoes 63 +4 [5]

-หมวกมีลี Sublime Titan FullHelm [Rare B] 63 +5 [7]

-เจ็ทแพคเบล Bellato Mantle17 1 +3 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-แหวนเบล Elemental Sprits ResletH11 (ATK+21% DODGE+21 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนเบล Elemental Sprits ResletH14 (ATK+21% DODGE+24 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูเบล Elemental Spirit AppendixH (DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูเบล Elemental Spirit AppendixH (DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Mineral Exploding Vulcan Magazine
-กระสุน Fire Exploding Vulcan Magazine

GMC [51] [แอกรีเทีย] DEMENTER
-------------------------------------------------------------------------------
-กระบอง wind Intense Beem Hammer 26 +1 [4]

-โล่ Strength Intense Platinum Protector 44 [7]
-เกราะลันเชอร์ Sharp Intense EW Core 44 [7]
-กางเกงลันเชอร์ Sharp Intense EW Leg 44 [7]
-ถุงมือลันเชอร์ Sharp Intense EW Arm 44 [7]
-รองเท้าลันเชอร์ Sharp Intense EW Landing 44 [7]
-หมวกลันเชอร์ Sharp Intense EW Head 44 [7]
-เจ็ทแพคแอค Advanced Panzer Jets 50 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Fire Advanced Beam Cell
-ต่างหูแอค Elemental Hue EarmuffH31 (ATK+28% DEF+26% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูแอค Elemental Hue EarmuffH11 (ATK+26% DEF+26% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Hue BracerH (RUN 0.5 ATK+25% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Hue BraceletH25 (RUN 0.5 ATK+27% DEF+30% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Mega Point Rocket

รถไฟจะไปโคราช [61] [หญิงเบล] INFILTRATOR
-------------------------------------------------------------------------------
-ปืน wind Intense Hora Vulcan 49 +3 [3]

-เกราะแรงค์ Sublime Antiless Suit [Rare B] 63 +4 [7]

-กางเกงแรงค์ Sublime Antiless Slakes [Rare B] 63 +4 [7]

-ถุงมือแรงค์ Sublime Antiless Armlet 63 +4 [5]

-รองเท้าแรงค์ Sublime Antiless Boots 63 +4 [5]

-หมวกแรงค์ Sublime Antiless Goggle [Rare B] 63 +5 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Mineral Exploding Vulcan Magazine
-ต่างหู Violent Wild's Earring (ATK+22% AIM+16 RANGE+10 )
-ต่างหู Violent Wild's Earring (ATK+22% AIM+16 RANGE+10 )
-กระสุน Mineral Advanced Beam Cell

13lackStar [55] [แอกรีเทีย] STRIKER
-------------------------------------------------------------------------------
-เครื่องขุดแร่ Mining Tool 1
-เกราะลันเชอร์ Sharp Intense EW Core 44 [7]
-กางเกงลันเชอร์ Sharp Intense EW Leg 44 [7]
-ถุงมือลันเชอร์ Sharp Intense EW Arm 44 [7]
-รองเท้าลันเชอร์ Sharp Intense EW Landing 44 [7]
-หมวกลันเชอร์ Sharp Intense EW Head 44 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Tera Flash Rocket
-กระสุน Liquid Fuel
-แหวนแอค Elemental Hue BracerH (RUN 0.5 ATK+25% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Hue BracerH (RUN 0.5 ATK+25% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูแอค Elemental Hue HeadsetH (ATK+25% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูแอค Elemental Hue HeadsetH (ATK+25% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)

ZenithDV [50] [แอกรีเทีย] PHANTOM SHADOW
-------------------------------------------------------------------------------
-ธนู Vampire Intense Hora Bow 46 [4]
-เกราะแรงค์ Sharp Intense Metal Fur Core 44 [7]
-กางเกงแรงค์ Sharp Intense Metal Fur Leg 44 [7]
-ถุงมือแรงค์ Sharp Intense Metal Per Arm 44 [7]
-รองเท้าแรงค์ Sharp Intense Metal Fur Landing 44 [7]
-หมวกแรงค์ Sharp Intense Metal Fur Head 44 [7]
-เจ็ทแพคแอค Accretia Mantle18 1 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Vulcan Magazine
-ต่างหู AmuletB of Middle Class (DEF+10% HP/FP+15% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหู AmuletB of Middle Class (DEF+10% HP/FP+15% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวน RingB of Middle Class (DEF+10% HP/FP+15% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวน RingB of Middle Class (DEF+10% HP/FP+15% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Beam Cell

โจรสลัด [66] [แอกรีเทีย] STRIKER
-------------------------------------------------------------------------------
-หอก Golden Wind Knife 40
-โล่ Protection Intense Platinum Protector 44 +4 [7]

-เกราะลันเชอร์ Saint BusterGear Core [Rare B] 65 +5 [7]

-กางเกงลันเชอร์ Saint BusterGear Leg [Rare B] 65 +5 [7]

-ถุงมือลันเชอร์ Saint BusterGear Arm 65 +6 [7]

-รองเท้าลันเชอร์ Saint BusterGear Landing [Rare B] 65 +5 [6]

-หมวกลันเชอร์ Saint BusterGear Head [Rare B] 65 +5 [6]

-เจ็ทแพคแอค Advanced Panzer Jets 50 +4 [4]

-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหู BlackBlood Brother's Leash (ATK+30% DEF+30% Vampire 10% DETECT 0 Fire 9 Water 9 Earth 9 Wind 9)
-กระสุน Mega Poison Liquid Fuel
-ต่างหู BlackBlood Brother's Leash (ATK+30% DEF+30% Vampire 10% DETECT 0 Fire 9 Water 9 Earth 9 Wind 9)
-แหวนแอค Elemental Hue BraceletH54 (RUN 0.5 ATK+30% DEF+29% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Hue BraceletH33 (RUN 0.5 ATK+28% DEF+28% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Mineral Exploding Vulcan Magazine

PKz [58] [ชายเบล] WIZARD
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด wind Intense Beem Saver 26 +1 [7]

-เกราะแรงค์ Intense Dragon Feather Suit 45 [3]
-กางเกงแรงค์ Intense Feather Slacks 43 [7]
-ถุงมือแรงค์ Intense Feather Armlet 43 [3]
-รองเท้าแรงค์ Intense Dragon Feather Boots 45 [3]
-หมวกแรงค์ Intense Feather HeadGear 43 [4]
-เจ็ทแพคเบล Advanced Force Booster 50 [1]
-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหู Violent Wild's Earring (ATK+22% AIM+16 RANGE+10 )
-ต่างหูเบล Elemental Tome AppendixH3 (ATK+23% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนเบล Elemental Spirit WristletH (ATK+20% DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Arrow
-กระสุน Ceramic Exploding Vulcan Magazine

VER [63] [แอกรีเทีย] ASSAULTER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Dark Beam Saber 55 +1 [3]

-โล่ Intense Black Thick Protector 55 [7]
-เกราะมีลี Sublime WarMachine Core [Rare B] 63 +4 [7]

-กางเกงมีลี Sublime WarMachine Leg [Rare B] 63 +4 [7]

-ถุงมือมีลี Sublime WarMachine Arm [Rare B] 63 +4 [7]

-รองเท้ามีลี Sublime WarMachine Landing [Rare B] 63 +4 [7]

-หมวกมีลี Sublime WarMachine Head [Rare B] 63 +4 [7]

-เจ็ทแพคแอค Accretia Mantle29 1 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-แหวนแอค Elemental Hue BracerH (RUN 0.5 ATK+25% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูแอค Elemental Hue HeadsetH (ATK+25% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูแอค Elemental Hue EarmuffH11 (ATK+26% DEF+26% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Hue BracerH (RUN 0.5 ATK+25% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Mega Mineral Liquid Fuel
-กระสุน Mega Poison Liquid Fuel

Shino [61] [หญิงเบล] ARMOR DRIVER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Dark Beam Saber 55 +2 [7]

-โล่ Anti Sharp Hora Shield 50 [2]
-เกราะมีลี Divine Titan FullPlate [Rare B] 60 +4 [7]

-กางเกงมีลี Divine Titan Trouser [Rare B] 60 +4 [7]

-ถุงมือมีลี Divine Titan Gauntlet [Rare B] 60 +4 [7]

-รองเท้ามีลี Divine Titan Greave [Rare B] 60 +4 [7]

-หมวกมีลี Divine Titan FullHelm [Rare B] 60 +4 [7]

-เจ็ทแพคเบล Advanced Force Booster 50 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-แหวนเบล KeeperSlayer Guard Leacelet (ATK+25% DEF+30% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูเบล KeeperSlayer Guard Appendix (DEF+27% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูเบล KeeperSlayer Guard Appendix (DEF+30% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนเบล KeeperSlayer Guard Leacelet (ATK+25% DEF+30% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)

LastChaDows [50] [แอกรีเทีย] MERCENARY
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Intense Hora Knife 50 [4]
-โล่ Protection Platium Protector 50 +4 [5]

-เกราะมีลี Solid Intense Temple Beam Core 44 +4 [7]

-กางเกงมีลี Solid Intense Temple Beam Leg 44 +4 [7]

-ถุงมือมีลี Solid Intense Temple Beam Arm 44 +4 [7]

-รองเท้ามีลี Solid Intense Temple Beam Landing 44 +4 [7]

-หมวกมีลี Solid Intense Temple Beam Head 44 +4 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Fire Advanced Beam Cell
-กระสุน Mega Point Rocket
-แหวนแอค Elemental Mighty BraceletA (RUN 0.5 DEF+10% DODGE+5 Fire 4 Water 2 Earth 3 Wind 3)
-แหวนแอค Elemental Mighty BraceletA (RUN 0.5 DEF+10% DODGE+5 Fire 4 Water 2 Earth 3 Wind 3)
-ต่างหูแอค Elemental Pliant HeadsetC (ATK+15% DODGE+10 Fire 3 Water 3 Earth 4 Wind 2)
-ต่างหูแอค Elemental Pliant HeadsetD (ATK+15% DODGE+10 Fire 2 Water 3 Earth 3 Wind 4)

OKz [63] [ชายเบล] WARRIOR
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Dark Beam Saber 55 +1 [2]

-โล่ Intense Black Heater Shield 55 +5 [7]

-เกราะมีลี Saint Titan FullPlate [Rare B] 65 +5 [7]

-กางเกงมีลี Saint Titan Trouser [Rare B] 65 +5 [6]

-ถุงมือมีลี Saint Titan Gauntlet [Rare B] 65 +5 [6]

-รองเท้ามีลี Saint Titan Greave [Rare B] 65 +5 [6]

-หมวกมีลี Saint Titan FullHelm [Rare B] 65 +5 [7]

-เจ็ทแพคเบล Bellato Mantle28 1 +4 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหู BlackBlood Brother's Leash (ATK+30% DEF+30% Vampire 10% DETECT 0 Fire 9 Water 9 Earth 9 Wind 9)
-แหวน Dagnu's Ring (ATK+30% DEF+10% HP/FP+5% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-แหวน Dagan's Ring (ATK+10% DEF+10% HP/FP+20% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-ต่างหู Dagon's Leash (ATK+10% DEF+30% HP/FP+5% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-กระสุน Giga Arrow
-กระสุน Giga Arrow

JJBO [50] [แอกรีเทีย] BATTLE LEADER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด wind Intense Beem Saver 26 +2 [3]

-โล่ Solid Intense Platinum Protector 44 +2 [7]

-เกราะลันเชอร์ Solid Intense EW Core 44 +5 [7]

-กางเกงลันเชอร์ Strong Intense EW Leg 44 +4 [7]

-ถุงมือลันเชอร์ Strong Intense EW Arm 44 +4 [7]

-รองเท้าลันเชอร์ Strong Intense EW Landing 44 +4 [7]

-หมวกลันเชอร์ Strong Intense EW Head 44 +4 [7]

-เจ็ทแพคแอค Panzer Jets 40 +1 [1]

-------------------------------------------------------------------------------
-แหวนแอค Elemental Mighty BraceletH (RUN 0.5 DEF+25% DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูแอค Elemental Hue HeadsetF (ATK+20% DEF+20% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-ต่างหูแอค Elemental Hue HeadsetE (ATK+20% DEF+20% Fire 2 Water 2 Earth 2 Wind 2)
-แหวนแอค Elemental Mighty BraceletH (RUN 0.5 DEF+25% DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Holding Web
-กระสุน Beam Cell

แจ่ม [65] [หญิงเบล] SHIELDMILER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Dark Beam Saber 55 +4 [6]

-โล่ Intense Black Heater Shield 55 [7]
-เกราะอาชอนฟอส Bellato Victory Leader Robe 50 [7]
-กางเกงอาชอนฟอส Bellato Victory Leader Trouser 50 [7]
-ถุงมืออาชอนฟอส Bellato Victory Leader Glove 50 [7]
-รองเท้าอาชอนฟอส Bellato Victory Leader Shoes 50 [7]
-หมวกอาชอนฟอส Bellato Victory Leader Amice 50 [7]
-เจ็ทแพคเบล Bellato Mantle17 1 +3 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-แหวนเบล Elemental Mind WristletH (ATK+20% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนเบล Elemental Mind WristletH (ATK+20% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหู Fluctuating Beast Vital's Earring (ATK+26% HP/FP+8% DEF+15% )
-ต่างหู Fluctuating Beast Vital's Earring (ATK+26% HP/FP+8% DEF+15% )

Verticall [50] [แอกรีเทีย] BATTLE LEADER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Hora Knife 50 [2]
-โล่ Intense Platium Protector 50 [7]
-เกราะมีลี Intense Temple Beam Core 50 [7]
-กางเกงมีลี Temple Beam Leg 50 [7]
-ถุงมือมีลี Intense Temple Beam Arm 50 [3]
-รองเท้ามีลี Temple Beam Landing 50 [7]
-หมวกมีลี Temple Beam Head 50 [7]
-เจ็ทแพคแอค Panzer Jets 40 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Giga Arrow
-กระสุน Giga Arrow
-ต่างหู Outcasted Marauder's Earring (ATK+24% DEF+12% Vampire 1% )
-แหวนแอค Tera Hue BracerD (HP/FP+25% Fire 0 Water 0 Earth 4 Wind 0)
-ต่างหูแอค Aqua Hue HeadsetB (DEF+5% Fire 0 Water 2 Earth 0 Wind 0)
-แหวนแอค Tera Hue BracerG (HP/FP+25% Fire 0 Water 0 Earth 7 Wind 0)

เอกราช [60] [ชายโคร่า] TEMPLAR
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Dark Beam Saber 55 +4 [4]

-โล่ Intense Black Heater Shield 55 +5 [7]

-เกราะมีลี Sublime Taurus FullPlate [Rare B] 63 +4 [7]

-กางเกงมีลี Sublime Taurus Trouser [Rare B] 63 +4 [7]

-ถุงมือมีลี Sublime Taurus Gauntlet [Rare B] 63 +4 [7]

-รองเท้ามีลี Sublime Taurus Greave [Rare B] 63 +4 [7]

-หมวกมีลี Sublime Taurus FullHelm [Rare B] 63 +4 [7]

-เจ็ทแพคโค Advanced Ether Wing 50 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหู Fluctuating Beast Vital's Earring (ATK+26% HP/FP+8% DEF+15% )
-แหวนโค Elemental Cus ArmletH (ATK+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหู Fluctuating Beast Vital's Earring (ATK+26% HP/FP+8% DEF+15% )
-แหวนโค Elemental Cus ArmletH (ATK+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Fire Advanced Beam Cell

จบ [61] [หญิงเบล] ARMOR DRIVER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด wind Intense Hora Knife 49 [4]
-โล่ Anti-Sharp Intense Hora Shield 44 +3 [7]

-เกราะมีลี Sublime Titan FullPlate [Rare B] 63 +4 [7]

-กางเกงมีลี Sublime Titan Trouser [Rare B] 63 +4 [7]

-ถุงมือมีลี Saint Titan Gauntlet [Rare B] 65 +4 [5]

-รองเท้ามีลี Sublime Titan Greave [Rare B] 63 +4 [7]

-หมวกมีลี Saint Titan FullHelm [Rare B] 65 +4 [5]

-เจ็ทแพคเบล Bellato Mantle31 1 +3 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-แหวนเบล Elemental Mind ResletH22 (ATK+22% DEF+27% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหู Fluctuating Beast Vital's Earring (ATK+26% HP/FP+8% DEF+15% )
-ต่างหู Fluctuating Beast Vital's Earring (ATK+26% HP/FP+8% DEF+15% )
-แหวนเบล Elemental Mind ResletH24 (ATK+22% DEF+29% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Fire Advanced Beam Cell

ยม [65] [ชายโคร่า] TEMPLAR
-------------------------------------------------------------------------------
-หอก Golden Wind Knife 40
-โล่ Protection Superior Heater Shield 55 +4 [7]

-เกราะมีลี Sublime Taurus FullPlate [Rare B] 63 +6 [7]

-กางเกงมีลี Sublime Taurus Trouser [Rare B] 63 +6 [7]

-ถุงมือมีลี Sublime Taurus Gauntlet [Rare B] 63 +6 [7]

-รองเท้ามีลี Sublime Taurus Greave [Rare B] 63 +6 [7]

-หมวกมีลี Sublime Taurus FullHelm [Rare B] 63 +6 [7]

-เจ็ทแพคโค Cora Mantle26 1 +4 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-แหวน Dagnu's Ring (ATK+30% DEF+10% HP/FP+5% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-แหวน Dagan's Ring (ATK+10% DEF+10% HP/FP+20% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-ต่างหู Dagon's Leash (ATK+10% DEF+30% HP/FP+5% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-ต่างหู BlackBlood Brother's Leash (ATK+30% DEF+30% Vampire 10% DETECT 0 Fire 9 Water 9 Earth 9 Wind 9)
-กระสุน Mega Mineral Bolt
-กระสุน Mega Mineral Arrow

ตัวตบเด็ก [66] [หญิงโคร่า] DARK PRIEST
-------------------------------------------------------------------------------
-ไม้เท้า Wind Blue Wand 35 [7]
-เกราะฟอส Sublime Airless Rove [Rare B] 63 +4 [7]

-กางเกงฟอส Sublime Airless Trouser [Rare B] 63 +5 [7]

-ถุงมือฟอส Saint Airless Glove 65 +5 [5]

-รองเท้าฟอส Sublime Airless Shoes [Rare B] 63 +4 [7]

-หมวกฟอส Sublime Airless Amice [Rare B] 63 +4 [7]

-เจ็ทแพคโค Advanced Ether Wing 50 +3 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Giga Beam Cell
-กระสุน Giga Arrow

ซ่า [64] [ชายโคร่า] GRAZIER
-------------------------------------------------------------------------------
-ไม้เท้า Saint Staff [Rare B] 65 +6 [6]

-เกราะฟอส Saint Airless Rove [Rare B] 65 +5 [7]

-กางเกงฟอส Saint Airless Trouser [Rare B] 65 +4 [6]

-ถุงมือฟอส Saint Airless Glove [Rare B] 65 +4 [6]

-รองเท้าฟอส Saint Airless Shoes 65 +6 [6]

-หมวกฟอส Saint Airless Amice [Rare B] 65 +5 [6]

-เจ็ทแพคโค Cora Mantle21 1 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Mineral Exploding Vulcan Magazine
-ต่างหูโค Elemental Den EarringH54 (ATK+30% DODGE+24 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูโค Elemental Den EarringH54 (ATK+30% DODGE+24 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนโค Elemental Mild ArmletH3 (DODGE+23 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนโค Elemental Mild ArmletH3 (DODGE+23 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Poison Advanced Beam Cell

lllAftershocklll [53] [แอกรีเทีย] ASSAULTER
-------------------------------------------------------------------------------
-uWeapon Novice's Hora Axe 48
-เกราะมีลี Intense Temple Beam Core 50 [2]
-กางเกงมีลี Intense Temple Beam Leg 50 [3]
-ถุงมือมีลี Power Suit Arm 47 [7]
-รองเท้ามีลี Intense Alloy Landing 43 [6]
-หมวกมีลี Intense Temple Beam Head 50 [6]
-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Ceramic Exploding Vulcan Magazine
-กระสุน Cross Rocket

23 [50] [หญิงโคร่า] ARTIST
-------------------------------------------------------------------------------
-หอก Golden Wind Knife 40
-เกราะแรงค์ Sharp Intense Azzle Rayment Suit 44 +5 [7]

-กางเกงแรงค์ Sharp Intense Azzle Rayment Slacks 44 +4 [7]

-ถุงมือแรงค์ Sharp Intense Azl Raiment Armlet 44 +4 [7]

-รองเท้าแรงค์ Sharp Intense Azzle Rayment Boots 44 [7]
-หมวกแรงค์ Sharp Intense Azzle Rayment HeadGear 44 +4 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหูโค Elemental Mild EarringH (DEF+20% DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูโค Elemental Mild EarringH (DEF+20% DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนโค Elemental Mild ArmletH2 (DODGE+22 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนโค Elemental Mild ArmletH (DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)

26 [66] [หญิงโคร่า] BLACK KNIGHT
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Crimson Hora Knife[Rare D] 55 +4 [4]

-เกราะแรงค์ Intense Glow Suit 41 [5]
-กางเกงแรงค์ Intense Glow Slacks 41 [7]
-ถุงมือแรงค์ Intense Glow Armlet 41 [7]
-รองเท้าแรงค์ Intense Glow Boots 41 [5]
-หมวกแรงค์ Intense Glow HeadGear 41 [3]
-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Snow Battery 20
-กระสุน Snow Battery 20

อุซางิน้อย [54] [หญิงโคร่า] GRAZIER
-------------------------------------------------------------------------------
-uWeapon Expert's Sickle Staff 44
-เกราะฟอส Intense Shaman Robe 43 [7]
-กางเกงฟอส Intense Shaman Trouser 43 [7]
-ถุงมือฟอส Intense Elixir Gloves 45 [6]
-รองเท้าฟอส Intense Shaman Shoes 43 [7]
-หมวกฟอส Intense Shaman Amice 43 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหู Liberated Outcast's Earring (DODGE+16 RANGE+16 Debuff assisting time 10% )
-ต่างหู Liberated Outcast's Earring (DODGE+18 RANGE+18 Debuff assisting time 12% )
-แหวนโค Elemental Dan ArmletE (DEF+20% Fire 2 Water 2 Earth 2 Wind 2)
-กระสุน Giga Beam Cell

[Owen] [64] [ชายโคร่า] TEMPLAR
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Dark Beam Saber 55 +2 [2]

-โล่ Strength Superior Adarga Shield 53 +4 [7]

-เกราะมีลี Sublime Taurus FullPlate [Rare B] 63 +5 [7]

-กางเกงมีลี Sublime Taurus Trouser [Rare B] 63 +5 [7]

-ถุงมือมีลี Sublime Taurus Gauntlet [Rare B] 63 +4 [7]

-รองเท้ามีลี Saint Taurus Greave [Rare B] 65 +4 [6]

-หมวกมีลี Sublime Taurus FullHelm [Rare B] 63 +5 [7]

-เจ็ทแพคโค Cora Mantle13 1 +1 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-แหวนโค Elemental Cus ArmletH (ATK+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูโค Elemental Cus EarringH (DEF+20% ATK+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูโค Elemental Cus EarringH (DEF+20% ATK+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนโค Elemental Cus ArmletH (ATK+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)

ชาลี1O [61] [ชายโคร่า] BLACK KNIGHT
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Dark Beam Saber 55 +2 [4]

-โล่ Intense Black Heater Shield 55 [7]
-เกราะมีลี Sublime Taurus FullPlate [Rare B] 63 +4 [7]

-กางเกงมีลี Sublime Taurus Trouser [Rare B] 63 +4 [7]

-ถุงมือมีลี Sublime Taurus Gauntlet [Rare B] 63 +4 [7]

-รองเท้ามีลี Sublime Taurus Greave [Rare B] 63 +4 [7]

-หมวกมีลี Sublime Taurus FullHelm [Rare B] 63 +4 [7]

-เจ็ทแพคโค Cora Mantle17 1 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหูโค Elemental Cus EarringH (DEF+20% ATK+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูโค Elemental Cus EarringH (DEF+20% ATK+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนโค Elemental Cus ArmletH (ATK+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนโค Elemental Cus ArmletH (ATK+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)

Tpx [50] [ชายเบล] BERSERKER
-------------------------------------------------------------------------------
-ขวาน Smart Intense Hora Axe 48 +1 [4]

-เกราะแรงค์ Strong Intense Fleets Suit 44 [7]
-กางเกงแรงค์ Strong Intense Fleets Slacks 44 [7]
-ถุงมือแรงค์ Strong Intense Please Armlet 44 [7]
-รองเท้ามีลี Intense Berserker Greave 47 +3 [7]

-หมวกแรงค์ Strong Intense Fleets HeadGear 44 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Giga Arrow
-แหวนเบล Elemental Spirit WristletE (ATK+20% DODGE+15 Fire 2 Water 2 Earth 2 Wind 2)
-ต่างหูเบล Elemental Spirit AppendixH (DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูเบล Elemental Spirit AppendixH (DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนเบล Elemental Spirit WristletG (ATK+20% DODGE+15 Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-กระสุน Giga Arrow

Varus [55] [หญิงโคร่า] ADVENTURER
-------------------------------------------------------------------------------
-ธนู wind Intense Hora Bow 50 +1 [5]

-เกราะแรงค์ Sharp Intense Azzle Rayment Suit 44 [7]
-กางเกงแรงค์ Sharp Intense Azzle Rayment Slacks 44 [7]
-ถุงมือแรงค์ Sharp Intense Azl Raiment Armlet 44 [7]
-รองเท้าแรงค์ Sharp Intense Azzle Rayment Boots 44 [7]
-หมวกแรงค์ Sharp Intense Azzle Rayment HeadGear 44 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-แหวนโค Fire Glow ArmletG (ATK+10% Fire 3 Water 0 Earth 0 Wind 3)
-ต่างหู Outcasted Marauder's Earring (ATK+22% DEF+10% Vampire 1% )
-กระสุน Mineral Exploding Vulcan Magazine

เต่า [63] [ชายเบล] SHIELDMILER
-------------------------------------------------------------------------------
-ไม้เท้า Saint Staff 65 +6 [7]

-เกราะฟอส Sublime Nias Rove [Rare B] 63 +4 [7]

-กางเกงฟอส Sublime Nias Trouser [Rare B] 63 +4 [7]

-ถุงมือฟอส Sublime Nias Glove [Rare B] 63 +1 [7]

-รองเท้าฟอส Sublime Nias Shoes [Rare B] 63 +1 [7]

-หมวกฟอส Sublime Nias Amice [Rare B] 63 +1 [7]

-เจ็ทแพคเบล Bellato Mantle30 1 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-แหวนเบล Elemental Mind WristletE (ATK+20% DEF+20% Fire 2 Water 2 Earth 2 Wind 2)
-แหวนเบล Elemental Mind WristletE (ATK+20% DEF+20% Fire 2 Water 2 Earth 2 Wind 2)
-ต่างหู Outcasted Marauder's Earring (ATK+22% DEF+10% Vampire 1% )
-ต่างหู Outcasted Marauder's Earring (ATK+26% DEF+15% Vampire 5% )
-กระสุน Giga Arrow
-กระสุน Giga Arrow

13kn [65] [แอกรีเทีย] PUNISHER
-------------------------------------------------------------------------------
-หอก Golden Wind Knife 40
-โล่ Protection Superior Type Protector 55 +3 [7]

-เกราะมีลี Saint WarMachine Core [Rare B] 65 +4 [7]

-กางเกงมีลี Sublime WarMachine Leg [Rare B] 63 +5 [7]

-ถุงมือลันเชอร์ Saint BusterGear Arm [Rare B] 65 +6 [6]

-รองเท้ามีลี Saint WarMachine Landing [Rare B] 65 +5 [6]

-หมวกมีลี Saint WarMachine Head [Rare B] 65 +5 [7]

-เจ็ทแพคแอค Advanced Panzer Jets 50 +2 [5]

-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหู Violent Wild's Earring (ATK+28% AIM+20 RUN 0.5 )
-ต่างหู Violent Wild's Earring (ATK+28% AIM+20 RUN 0.5 )
-แหวนแอค Elemental Hue BraceletH14 (RUN 0.5 ATK+26% DEF+29% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Hue BraceletH33 (RUN 0.5 ATK+28% DEF+28% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Slim Shock Wave[Cash]
-กระสุน Acid Grenade

SGD [50] [ชายโคร่า] WARLOCK
-------------------------------------------------------------------------------
-ไม้เท้า Intense Hora Staff 50 +4 [5]

-เกราะฟอส Dru Robe 50 [7]
-กางเกงฟอส Intense Dru Trouser 50 [1]
-ถุงมือฟอส Dru Gloves 50 +1 [7]

-รองเท้าฟอส Dru Shoes 50 [7]
-หมวกฟอส Dru Amice 50 [7]
-เจ็ทแพคโค Ether Wing 40 [2]
-------------------------------------------------------------------------------

PES [50] [แอกรีเทีย] BATTLE LEADER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Intense Hora Knife 50 [6]
-โล่ Strength Intense Thick Protector 46 +4 [7]

-เกราะมีลี Strength Intense Temple Beam Core 44 +5 [7]

-กางเกงมีลี Strength Intense Temple Beam Leg 44 +4 [7]

-ถุงมือมีลี Strength Intense Temple Beam Arm 44 +4 [7]

-รองเท้ามีลี Strength Intense Temple Beam Landing 44 +4 [7]

-หมวกมีลี Strength Intense Temple Beam Head 44 +4 [7]

-เจ็ทแพคแอค Accretia Mantle27 1 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Fire Exploding Vulcan Magazine
-แหวนแอค Elemental Mighty BraceletH (RUN 0.5 DEF+25% DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Mighty BraceletH (RUN 0.5 DEF+25% DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหู Dead Outcast's Earring (DODGE+20 HP/FP+15% DEF+18% )
-ต่างหู Dead Outcast's Earring (DODGE+20 HP/FP+15% DEF+18% )
-กระสุน Slim Holding Web[Cash]

นุ๊ก [64] [ชายเบล] SHIELDMILER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Dark Beam Saber 55 +4 [6]

-โล่ Intense Black Heater Shield 55 [7]
-เกราะมีลี Saint Titan FullPlate 65 +5 [6]

-กางเกงมีลี Saint Titan Trouser [Rare B] 65 +4 [5]

-ถุงมือมีลี Saint Titan Gauntlet [Rare B] 65 +4 [7]

-รองเท้ามีลี Saint Titan Greave [Rare B] 65 +4 [5]

-หมวกมีลี Saint Titan FullHelm [Rare B] 65 +5 [7]

-เจ็ทแพคเบล Bellato Mantle33 1 +2 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหู Outcasted Marauder's Earring (ATK+22% DEF+10% Vampire 1% )
-แหวนเบล Elemental Mind WristletH (ATK+20% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนเบล Elemental Mind WristletH (ATK+20% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหู Starved Beast's Earring (ATK+21% Vampire 3% AIM+12 )
-กระสุน Mineral Advanced Beam Cell
-กระสุน Arrow

รูปหล่อ [58] [หญิงโคร่า] GRAZIER
-------------------------------------------------------------------------------
-ไม้เท้า Wind Intense Dark Staff 55 +5 [6]

-เกราะฟอส Black Shaman Robe 55 +3 [5]

-กางเกงฟอส Black Shaman Trouser 55 +2 [5]

-ถุงมือฟอส Black Sharman Glove 55 +1 [5]

-รองเท้าฟอส Black Shaman Shoes 55 +1 [5]

-หมวกฟอส Black Shaman Amice 55 [5]
-เจ็ทแพคโค Advanced Ether Wing 50 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Giga Arrow
-กระสุน Giga Vulcan Magazine

เเรดเงียบ [53] [หญิงโคร่า] BLACK KNIGHT
-------------------------------------------------------------------------------
-โล่ Intense Hora Shield 50 [3]
-เกราะมีลี Protection Intense Bone FullPlate 44 [7]
-กางเกงมีลี Intense Rogue Trouser 43 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-แหวน Ring of Chooty Slayer (ATK+10% Debuff assisting time 10% Fire 0 Water 5 Earth 0 Wind 0)

XSO [50] [ชายโคร่า] ARTIST
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด wind Intense Bon Knife 32 [2]
-โล่ Protection Hora Shield 50 [2]
-ถุงมือแรงค์ Intense Ranger Armlet 47 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Mineral Exploding Vulcan Magazine

ร่าน [66] [หญิงเบล] SHIELDMILER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Intense Dark Beam Saber 55 [5]
-โล่ Anti-Sharp Intense Hora Shield 44 +5 [7]

-เกราะอาชอนมีลี Bellato Victory Leader Full Plate 50 [7]
-กางเกงอาชอนมีลี Bellato Victory Leader Trouser 50 [7]
-ถุงมือมีลี Saint Titan Gauntlet [Rare B] 65 +4 [5]

-รองเท้าอาชอนมีลี Bellato Victory Leader Greave 50 [7]
-หมวกอาชอนมีลี Bellato Victory Leader FullHelm 50 [7]
-เจ็ทแพคเบล Bellato Mantle17 1 +3 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-แหวน Dagnu's Ring (ATK+30% DEF+10% HP/FP+5% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-แหวน Dagnu's Ring (ATK+30% DEF+10% HP/FP+5% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-ต่างหู Fluctuating Beast Vital's Earring (ATK+26% HP/FP+8% DEF+15% )
-ต่างหู Fluctuating Beast Vital's Earring (ATK+26% HP/FP+8% DEF+15% )

แจก [64] [หญิงเบล] ARMOR DRIVER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Dark Beam Saber 55 +4 [5]

-เกราะมีลี Sublime Titan FullPlate [Rare B] 63 +4 [7]

-กางเกงมีลี Sublime Titan Trouser [Rare B] 63 +4 [7]

-ถุงมือมีลี Sublime Titan Gauntlet [Rare B] 63 +4 [7]

-รองเท้ามีลี Sublime Titan Greave [Rare B] 63 +4 [7]

-หมวกมีลี Sublime Titan FullHelm [Rare B] 63 +4 [7]

-เจ็ทแพคเบล Bellato Mantle20 1 +1 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหู Liberated Outcast's Earring (DODGE+20 RANGE+20 Debuff assisting time 15% )
-ต่างหู Liberated Outcast's Earring (DODGE+20 RANGE+20 Debuff assisting time 15% )
-แหวนเบล Elemental Tome ResletH32 (DEF+28% DODGE+22 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนเบล Elemental Tome ResletH22 (DEF+27% DODGE+22 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Mineral Exploding Vulcan Magazine
-กระสุน Mega Advanced Beam Cell

F1N [66] [แอกรีเทีย] STRIKER
-------------------------------------------------------------------------------
-ลันเชอร์ Saint Frame Launcher [Rare B] 65 +5 [6]

-เกราะลันเชอร์ Sublime BusterGear Core [Rare B] 63 +5 [7]

-กางเกงลันเชอร์ Sublime BusterGear Leg [Rare B] 63 +5 [7]

-ถุงมือลันเชอร์ Saint BusterGear Arm 65 +4 [6]

-รองเท้าลันเชอร์ Saint BusterGear Landing 65 +6 [6]

-หมวกลันเชอร์ Sublime BusterGear Head [Rare B] 63 +5 [7]

-เจ็ทแพคแอค Advanced Panzer Jets 50 +3 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Mega Liquid Fuel
-กระสุน Snow Battery 5
-แหวนแอค Elemental Pliant BraceletH51 (RUN 0.5 ATK+30% DODGE+21 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูแอค Elemental Pliant EarmuffH51 (ATK+30% DODGE+21 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูแอค Elemental Pliant HeadsetH (ATK+25% DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Pliant BraceletH51 (RUN 0.5 ATK+30% DODGE+21 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)

RAP4[M69] [61] [แอกรีเทีย] PHANTOM SHADOW
-------------------------------------------------------------------------------
-ธนู wind Intense Beem Seize Bow 40 [6]
-เกราะแรงค์ Intense Rust Solid Core 27 [7]
-กางเกงแรงค์ Intense Rust Solid Leg 27 [7]
-ถุงมือแรงค์ Intense Rust Solid Arm 27 [7]
-รองเท้าแรงค์ Intense Rust Solid Landing 27 [7]
-หมวกแรงค์ Intense Rust Solid Head 27 [7]
-เจ็ทแพคแอค Panzer Jets 40 [4]
-------------------------------------------------------------------------------
-แหวนแอค Elemental Pliant BracerE (RUN 0.5 ATK+20% DODGE+15 Fire 2 Water 2 Earth 2 Wind 2)
-แหวนแอค Elemental Pliant BracerE (RUN 0.5 ATK+20% DODGE+15 Fire 2 Water 2 Earth 2 Wind 2)
-ต่างหูแอค Elemental Pliant HeadsetE (ATK+20% DODGE+15 Fire 2 Water 2 Earth 2 Wind 2)
-ต่างหูแอค Elemental Pliant HeadsetE (ATK+20% DODGE+15 Fire 2 Water 2 Earth 2 Wind 2)
-กระสุน Giga Poison Liquid Fuel
-กระสุน Ceramic Advanced Beam Cell

KKN [52] [แอกรีเทีย] BATTLE LEADER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด wind Intense Beem Saver 26 [7]
-โล่ Protection Platium Protector 50 +3 [6]

-เกราะมีลี Intense Temple Beam Core 50 [6]
-กางเกงมีลี Intense Temple Beam Leg 50 [6]
-ถุงมือมีลี Intense Temple Beam Arm 50 [7]
-รองเท้ามีลี Intense Temple Beam Landing 50 [4]
-หมวกมีลี Intense Temple Beam Head 50 [4]
-เจ็ทแพคแอค Panzer Jets 40 [6]
-------------------------------------------------------------------------------
-แหวนแอค Elemental Pliant BracerA (RUN 0.5 ATK+10% DODGE+5 Fire 4 Water 2 Earth 3 Wind 3)
-กระสุน Arrow
-ต่างหู Dead Outcast's Earring (DODGE+16 HP/FP+10% DEF+14% )
-แหวนแอค Elemental Mighty BraceletB (RUN 0.5 DEF+15% DODGE+10 Fire 3 Water 4 Earth 2 Wind 3)
-ต่างหู Dead Outcast's Earring (DODGE+16 HP/FP+10% DEF+14% )

Akira01 [62] [หญิงเบล] SHIELDMILER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Dark Beam Saber 55 +3 [7]

-โล่ Black Heater Shield 55 +5 [6]

-เกราะมีลี Saint Titan FullPlate 65 +6 [7]

-กางเกงมีลี Saint Titan Trouser [Rare B] 65 +5 [6]

-ถุงมือมีลี Saint Titan Gauntlet [Rare B] 65 +4 [6]

-รองเท้ามีลี Saint Titan Greave 65 +5 [6]

-หมวกมีลี Saint Titan FullHelm [Rare B] 65 +4 [5]

-เจ็ทแพคเบล Force Booster 40 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหู Outcasted Marauder's Earring (ATK+26% DEF+15% Vampire 5% )
-ต่างหู Outcasted Marauder's Earring (ATK+26% DEF+15% Vampire 5% )
-แหวนเบล Elemental Mind WristletH (ATK+20% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนเบล Elemental Mind ResletH12 (ATK+21% DEF+27% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Arrow

ReALmAn๐๓ัวเร้า [50] [ชายเบล] MENTALSMITH
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Smart Intense Hora Knife 47 [4]
-เกราะแรงค์ Intense Small Hora Suit 47 +4 [7]

-กางเกงแรงค์ Intense Lease Slacks 50 +2 [2]

-ถุงมือแรงค์ Intense Please Armlet 50 +2 [7]

-รองเท้าแรงค์ Intense Small Hora Boots 47 +4 [7]

-หมวกแรงค์ Intense Lease HeadGear 50 +2 [3]

-เจ็ทแพคเบล Advanced Force Booster 50 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-แหวนเบล Elemental Tomb LisletH (DEF+25% DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Mineral Advanced Beam Cell
-แหวนเบล Elemental Tome ResletH11 (DEF+26% DODGE+21 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูเบล Elemental Spirit AppendixH (DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูเบล Elemental Splitz AppendixH2 (DODGE+22 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Mineral Exploding Vulcan Magazine

[U]nic [60] [ชายเบล] ARMOR DRIVER
-------------------------------------------------------------------------------
-เครื่องขุดแร่ Mining Tool 1
-เกราะแรงค์ Divine Antiless Suit 60 +4 [6]

-กางเกงแรงค์ Intense Lease Slacks 50 [4]
-ถุงมือแรงค์ Intense Please Armlet 50 [1]
-รองเท้ามีลี Divine Titan Greave 60 +5 [6]

-หมวกแรงค์ Intense Lease HeadGear 50 [3]
-เจ็ทแพคเบล Advanced Force Booster 50 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Mineral Advanced Beam Cell
-แหวนเบล Elemental Mind WristletD (ATK+15% DEF+15% Fire 2 Water 3 Earth 3 Wind 4)
-แหวนเบล Elemental Mind WristletD (ATK+15% DEF+15% Fire 2 Water 3 Earth 3 Wind 4)
-ต่างหูเบล Elemental Spirit AppendixF (DODGE+15 Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-ต่างหูเบล Elemental Spirit AppendixD (DODGE+10 Fire 2 Water 3 Earth 3 Wind 4)
-กระสุน Mineral Exploding Vulcan Magazine

SENJUE [65] [หญิงเบล] BERSERKER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Intense Dark Beam Saber 55 +2 [5]

-โล่ Intense Hora Shield 50 +4 [6]

-เกราะมีลี Sublime Titan FullPlate [Rare B] 63 +4 [7]

-กางเกงมีลี Saint Titan Trouser [Rare B] 65 +4 [7]

-ถุงมือมีลี Saint Titan Gauntlet 65 +5 [6]

-รองเท้ามีลี Sublime Titan Greave [Rare B] 63 +4 [7]

-หมวกมีลี Sublime Titan FullHelm [Rare B] 63 +5 [7]

-เจ็ทแพคเบล Advanced Force Booster 50 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-แหวน Dagnu's Ring (ATK+30% DEF+10% HP/FP+5% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-ต่างหู BlackBlood Brother's Leash (ATK+30% DEF+30% Vampire 10% DETECT 0 Fire 9 Water 9 Earth 9 Wind 9)
-ต่างหู Fluctuating Beast Vital's Earring (ATK+26% HP/FP+8% DEF+15% )
-แหวนเบล Elemental Mind ResletH11 (ATK+21% DEF+26% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Arrow
-กระสุน Purse Charger [5%]

Sayang [60] [ชายโคร่า] TEMPLAR
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Dark Beam Saber 55 +1 [4]

-โล่ Black Heater Shield 55 +5 [6]

-เกราะมีลี Sublime Taurus FullPlate [Rare B] 63 +4 [7]

-กางเกงมีลี Sublime Taurus Trouser [Rare B] 63 +4 [7]

-ถุงมือมีลี Sublime Taurus Gauntlet [Rare B] 63 +4 [7]

-รองเท้ามีลี Sublime Taurus Greave [Rare B] 63 +4 [7]

-หมวกมีลี Sublime Taurus FullHelm [Rare B] 63 +4 [7]

-เจ็ทแพคโค Ether Wing 40 [4]
-------------------------------------------------------------------------------
-แหวนโค Elemental Cus ArmletB (ATK+15% Fire 3 Water 3 Earth 2 Wind 4)
-ต่างหู Fluctuating Beast Vital's Earring (ATK+24% HP/FP+6% DEF+12% )
-แหวนโค Elemental Cus ArmletG (ATK+20% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-ต่างหู Fluctuating Beast Vital's Earring (ATK+22% HP/FP+4% DEF+10% )
-กระสุน Giga Arrow

Ant [64] [แอกรีเทีย] BATTLE LEADER
-------------------------------------------------------------------------------
-เกรเนดลันเชอร์ Saint Granade Launcher [Rare B] 65 +4 [7]

-เกราะลันเชอร์ Sublime BusterGear Core [Rare B] 63 +4 [7]

-กางเกงลันเชอร์ Sublime BusterGear Leg [Rare B] 63 +4 [7]

-ถุงมือลันเชอร์ Sublime BusterGear Arm [Rare B] 63 +4 [7]

-รองเท้าลันเชอร์ Saint BusterGear Landing [Rare B] 65 +6 [7]

-หมวกลันเชอร์ Sublime BusterGear Head [Rare B] 63 +4 [7]

-เจ็ทแพคแอค Advanced Panzer Jets 50 +3 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Mega Poison Liquid Fuel
-แหวนแอค Elemental Mighty BraceletH15 (RUN 0.5 DEF+26% DODGE+25 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Slim Holding Web[Cash]
-ต่างหู Dead Outcast's Earring (DODGE+20 HP/FP+15% DEF+18% )
-ต่างหู Dead Outcast's Earring (DODGE+20 HP/FP+15% DEF+18% )
-แหวนแอค Elemental Mighty BraceletH15 (RUN 0.5 DEF+26% DODGE+25 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)

ไม่สวยแต่อร่อย [53] [หญิงโคร่า] ARTIST
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

Yak [66] [หญิงโคร่า] BLACK KNIGHT
-------------------------------------------------------------------------------
-ไม้เท้า Wind Dark Staff 55 +3 [3]

-เกราะอาชอนฟอส Decem's Messenger Robe 50 [7]
-กางเกงอาชอนฟอส Decem's Messenger Trouser 50 [7]
-ถุงมืออาชอนฟอส Decem's Messenger Glove 50 [7]
-หมวกอาชอนฟอส Decem's Messenger Amice 50 [7]
-เจ็ทแพคโค Advanced Ether Wing 50 +4 [4]

-------------------------------------------------------------------------------

3M [61] [ชายโคร่า] TEMPLAR
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด wind Intense Beem Saver 26 +4 [4]

-โล่ Intense Black Heater Shield 55 +4 [4]

-เกราะมีลี Sublime Taurus FullPlate [Rare B] 63 +5 [7]

-กางเกงมีลี Sublime Taurus Trouser [Rare B] 63 +5 [7]

-ถุงมือมีลี Sublime Taurus Gauntlet [Rare B] 63 +4 [7]

-รองเท้ามีลี Sublime Taurus Greave [Rare B] 63 +5 [7]

-หมวกมีลี Saint Taurus FullHelm [Rare B] 65 +4 [7]

-เจ็ทแพคโค Advanced Ether Wing 50 +3 [3]

-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Mega Exploding Arrow
-แหวน Dagnu's Ring (ATK+30% DEF+10% HP/FP+5% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-แหวน Dagan's Ring (ATK+10% DEF+10% HP/FP+20% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-ต่างหู BlackBlood Brother's Leash (ATK+30% DEF+30% Vampire 10% DETECT 0 Fire 9 Water 9 Earth 9 Wind 9)
-ต่างหูโค Elemental Curse EarringH54 (DEF+24% ATK+30% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)

CSz [66] [หญิงเบล] HOLY CHANDRA
-------------------------------------------------------------------------------
-กระบอง Wind Beam Hammer 30 +1 [5]

-โล่ Intense Black Heater Shield 55 +3 [7]

-เกราะฟอส Saint Nias Rove [Rare B] 65 +5 [6]

-กางเกงฟอส Saint Nias Trouser [Rare B] 65 +4 [5]

-ถุงมือฟอส Saint Nias Glove [Rare B] 65 +4 [7]

-รองเท้าฟอส Saint Nias Shoes [Rare B] 65 +4 [6]

-หมวกฟอส Sublime Nias Amice [Rare B] 63 +4 [7]

-เจ็ทแพคเบล Bellato Mantle25 1 +3 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหู Dagon's Leash (ATK+10% DEF+30% HP/FP+5% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-ต่างหู Dead Outcast's Earring (DODGE+20 HP/FP+15% DEF+16% )
-แหวน Dagan's Ring (ATK+10% DEF+10% HP/FP+20% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-แหวน Dagan's Ring (ATK+10% DEF+10% HP/FP+20% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-กระสุน Arrow

nes [50] [หญิงโคร่า] GRAZIER
-------------------------------------------------------------------------------
-ไม้เท้า Pain Intense Hora Staff 47 +4 [5]

-เกราะมีลี Intense JMHora Full Plate 47 +3 [7]

-กางเกงมีลี Intense JMHora Trouser 47 +1 [7]

-ถุงมือฟอส Intense Dru Gloves 50 +2 [2]

-รองเท้ามีลี Intense JMHora Greave 47 +2 [7]

-หมวกมีลี Intense JMHora FullHelm 47 +2 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-แหวนโค Elemental Dan ArmletE (DEF+20% Fire 2 Water 2 Earth 2 Wind 2)
-แหวนโค Elemental Dan ArmletG (DEF+20% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-ต่างหู Violent Wild's Earring (ATK+24% AIM+18 RANGE+12 )
-ต่างหู Violent Wild's Earring (ATK+22% AIM+16 RANGE+10 )
-กระสุน Arrow
-กระสุน Arrow

AekEasy [62] [แอกรีเทีย] STRIKER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด wind Intense Beem Saver 26 +3 [6]

-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Mega Ice Liquid Fuel
-กระสุน Fire Exploding Vulcan Magazine

JRR [52] [แอกรีเทีย] ASSAULTER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด wind Intense Beem Saver 26 [6]
-โล่ Protection Intense Platinum Protector 44 [7]
-เกราะมีลี Solid Intense Temple Beam Core 44 +4 [7]

-กางเกงมีลี Solid Intense Temple Beam Leg 44 +4 [7]

-ถุงมือมีลี Solid Intense Temple Beam Arm 44 [7]
-รองเท้ามีลี Solid Intense Temple Beam Landing 44 [7]
-หมวกมีลี Solid Intense Temple Beam Head 44 +5 [7]

-เจ็ทแพคแอค Accretia Mantle17 1 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-แหวนแอค Elemental Pliant BracerE (RUN 0.5 ATK+20% DODGE+15 Fire 2 Water 2 Earth 2 Wind 2)
-แหวนแอค Elemental Hue BracerH (RUN 0.5 ATK+25% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูแอค Elemental Hue EarmuffH23 (ATK+27% DEF+28% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูแอค Elemental Hue EarmuffH33 (ATK+28% DEF+28% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Ceramic Rocket
-กระสุน Arrow

แฉะ [56] [หญิงเบล] WIZARD
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด wind Intense Gun Blade 39 [7]
-โล่ Intense Hora Shield 50 [4]
-เกราะฟอส Sharp Intense Noble Hora Robe 44 +3 [7]

-กางเกงฟอส Sharp Intense Noble Hora Trouser 44 +3 [7]

-ถุงมือฟอส Sharp Intense Noble Hora Glove 44 +3 [7]

-รองเท้าฟอส Sharp Intense Noble Hora Shoes 44 +3 [7]

-หมวกฟอส Sharp Intense Noble Hora Amice 44 +3 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหู Fluctuating Beast Vital's Earring (ATK+24% HP/FP+6% DEF+12% )
-แหวนเบล Elemental Mind WristletH (ATK+20% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนเบล Elemental Spirit WristletE (ATK+20% DODGE+15 Fire 2 Water 2 Earth 2 Wind 2)
-ต่างหู Outcasted Marauder's Earring (ATK+26% DEF+15% Vampire 5% )
-กระสุน Mega Poison Arrow

300z [50] [แอกรีเทีย] BATTLE LEADER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด wind Intense Cycle Knife 44 [3]
-โล่ Protection Intense Platinum Protector 44 +4 [7]

-เกราะมีลี Strength Intense Temple Beam Core 44 +4 [7]

-กางเกงมีลี Strength Intense Temple Beam Leg 44 +4 [7]

-ถุงมือมีลี Strength Intense Temple Beam Arm 44 +4 [7]

-รองเท้ามีลี Strength Intense Temple Beam Landing 44 +4 [7]

-หมวกมีลี Strength Intense Temple Beam Head 44 +4 [7]

-เจ็ทแพคแอค Accretia Mantle29 1 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Cyclone Rocket
-ต่างหูแอค Elemental Hue HeadsetH (ATK+25% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูแอค Elemental Hue HeadsetH (ATK+25% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Hue BracerH (RUN 0.5 ATK+25% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Hue BracerH (RUN 0.5 ATK+25% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Arrow

ม้าเหล็ก [60] [ชายเบล] BERSERKER
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

4X100 [56] [ชายโคร่า] GRAZIER
-------------------------------------------------------------------------------
-ธนู Wind Black Siege Bow 55 +1 [7]

-เกราะแรงค์ Sharp Intense Azzle Rayment Suit 44 [7]
-กางเกงแรงค์ Sharp Intense Azzle Rayment Slacks 44 [7]
-ถุงมือแรงค์ Sharp Intense Azl Raiment Armlet 44 [7]
-รองเท้าแรงค์ Sharp Intense Azzle Rayment Boots 44 [7]
-หมวกแรงค์ Sharp Intense Azzle Rayment HeadGear 44 [7]
-เจ็ทแพคโค Ether Wing 40 +1 [3]

-------------------------------------------------------------------------------
-แหวนโค Elemental Mild ArmletH (DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหู Liberated Outcast's Earring (DODGE+20 RANGE+20 Debuff assisting time 15% )
-กระสุน Snow Battery 20
-ต่างหู Liberated Outcast's Earring (DODGE+18 RANGE+18 Debuff assisting time 12% )
-กระสุน Mineral Exploding Vulcan Magazine
-แหวนโค Elemental Mild ArmletH (DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)

เจ็บจัด [53] [ชายโคร่า] GRAZIER
-------------------------------------------------------------------------------
-uWeapon Novice's Hora Staff 45
-เกราะฟอส Strength Intense Drew Robe 44 [7]
-กางเกงฟอส Strength Intense Drew Trouser 44 [7]
-ถุงมือฟอส Strength Intense Dru Glove 44 [7]
-รองเท้าฟอส Strength Intense Drew Shoes 44 [7]
-หมวกฟอส Strength Intense Drew Amice 44 [7]
-เจ็ทแพคโค Cora Mantle14 1 [7]
-------------------------------------------------------------------------------

กินน้ำ [61] [ชายโคร่า] TEMPLAR
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Dark Beam Saber 55 +1 [3]

-โล่ Intense Black Heater Shield 55 +4 [7]

-เกราะมีลี Sublime Taurus FullPlate [Rare B] 63 +4 [7]

-กางเกงมีลี Sublime Taurus Trouser [Rare B] 63 +4 [7]

-ถุงมือมีลี Taurus Gauntlet 57 +4 [6]

-รองเท้ามีลี Sublime Taurus Greave [Rare B] 63 +4 [7]

-หมวกมีลี Sublime Taurus FullHelm [Rare B] 63 +4 [7]

-เจ็ทแพคโค Cora Mantle21 1 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหูโค Elemental Glow EarringE (DEF+20% SKILL+1 Fire 2 Water 2 Earth 2 Wind 2)
-ต่างหูโค Elemental Glow EarringF (DEF+20% SKILL+1 Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-แหวนโค Fire Glow ArmletF (ATK+8% Fire 2 Water 0 Earth 0 Wind 3)
-แหวนโค Fire Cus ArmletF (ATK+8% Fire 4 Water 0 Earth 0 Wind 0)
-กระสุน Arrow

1000ปีแสง [60] [หญิงเบล] INFILTRATOR
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Bone Knife 35 [7]
-เกราะแรงค์ Sharp Intense Fleets Suit 44 [7]
-กางเกงแรงค์ Sharp Intense Fleets Slacks 44 [7]
-ถุงมือแรงค์ Sharp Intense Please Armlet 44 [7]
-รองเท้าแรงค์ Sharp Intense Fleets Boots 44 [7]
-หมวกแรงค์ Sharp Intense Fleets HeadGear 44 [7]
-เจ็ทแพคเบล Force Booster 40 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Snow Battery 20
-แหวนเบล Elemental Ell WristletF (ATK+20% SKILL+1 Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-ต่างหูเบล Elemental Mind AppendixG (DEF+20% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-ต่างหูเบล Elemental Spirit AppendixF (DODGE+15 Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-แหวนเบล Elemental Tomb LisletE (DEF+20% DODGE+15 Fire 2 Water 2 Earth 2 Wind 2)
-กระสุน Ice Exploding Vulcan Magazine

aไมค์ [50] [ชายโคร่า] TEMPLAR
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Saber 10
-โล่ Anti Sharp Adarga 43 [5]
-เกราะมีลี Strong Intense Bone FullPlate 44 [7]
-กางเกงมีลี Strong Intense Bone Trouser 44 [7]
-ถุงมือมีลี Strong Intense Bone Gauntlet 44 [7]
-รองเท้ามีลี Strong Intense Bone Grieve 44 [7]
-หมวกมีลี Large Rogue FullHelm 45 [7]
-เจ็ทแพคโค Cora Mantle26 1 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-แหวนโค Tera Cus ArmletA (SP+30% Fire 0 Water 0 Earth 2 Wind 0)
-ต่างหูโค Fire Glow EarringB (SKILL+1 Fire 2 Water 0 Earth 0 Wind 1)
-ต่างหูโค Aqua Cus EarringF (SP+50% Fire 0 Water 7 Earth 0 Wind 0)
-แหวนโค Wind Cus ArmletA (AIM+5 Fire 0 Water 0 Earth 0 Wind 2)

MRz [62] [ชายเบล] WIZARD
-------------------------------------------------------------------------------
-กระบอง Wind Beam Mace 20 [3]
-โล่ Intense Black Heater Shield 55 +4 [7]

-เกราะแรงค์ Divine Antiless Suit 60 [5]
-กางเกงแรงค์ Divine Antiless Slakes 60 [5]
-ถุงมือแรงค์ Divine Antiless Armlet 60 [5]
-รองเท้าแรงค์ Antiless Boots 57 +4 [5]

-หมวกแรงค์ Divine Antiless Goggle 60 [5]
-เจ็ทแพคเบล Bellato Mantle17 1 +1 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหู Encourage Accessory (HP/FP+12% )
-กระสุน Mineral Advanced Beam Cell
-แหวนเบล Elemental Mind WristletH (ATK+20% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Poison Exploding Vulcan Magazine
-ต่างหู Outcasted Marauder's Earring (ATK+24% DEF+12% Vampire 3% )
-แหวนเบล Elemental Sprits ResletH21 (ATK+22% DODGE+21 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)

Passion [64] [ชายเบล] INFILTRATOR
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Bone Knife 35 [7]
-โล่ Solid Intense Hora Shield 44 [7]
-เกราะฟอส Saint Nias Rove [Rare B] 65 +5 [7]

-กางเกงฟอส Sublime Nias Trouser [Rare B] 63 +4 [7]

-ถุงมือมีลี Sharp Intense Golden Gauntlet 44 [7]
-รองเท้าฟอส Sublime Nias Shoes [Rare B] 63 +4 [7]

-หมวกฟอส Sublime Nias Amice [Rare B] 63 +4 [7]

-เจ็ทแพคเบล Bellato Mantle29 1 +3 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-แหวนเบล Elemental Mind ResletH11 (ATK+21% DEF+26% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนเบล Elemental Mind WristletH (ATK+20% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหู Fluctuating Beast Vital's Earring (ATK+22% HP/FP+4% DEF+10% )
-ต่างหู Outcasted Marauder's Earring (ATK+22% DEF+10% Vampire 1% )
-กระสุน Mineral Advanced Beam Cell
-กระสุน Mineral Exploding Vulcan Magazine

[PiaNo] [65] [หญิงเบล] BERSERKER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Dark Beam Saber 55 +2 [5]

-เจ็ทแพคเบล Force Booster 40 +2 [7]

-------------------------------------------------------------------------------

KOKINO [66] [แอกรีเทีย] ASSAULTER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Dark Beam Saber 55 +4 [7]

-โล่ Intense Black Thick Protector 55 +5 [7]

-เกราะมีลี Saint WarMachine Core [Rare B] 65 +5 [7]

-กางเกงมีลี Saint WarMachine Leg [Rare B] 65 +5 [7]

-ถุงมือมีลี Saint WarMachine Arm 65 +5 [7]

-รองเท้ามีลี Saint WarMachine Landing [Rare B] 65 +5 [7]

-หมวกมีลี Saint WarMachine Head [Rare B] 65 +5 [7]

-เจ็ทแพคแอค Accretia Mantle27 1 +4 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหู Dagon's Leash (ATK+10% DEF+30% HP/FP+5% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-ต่างหู BlackBlood Brother's Leash (ATK+30% DEF+30% Vampire 10% DETECT 0 Fire 9 Water 9 Earth 9 Wind 9)
-แหวน Dagan's Ring (ATK+10% DEF+10% HP/FP+20% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-แหวน Dagnu's Ring (ATK+30% DEF+10% HP/FP+5% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-กระสุน Mega Poison Liquid Fuel
-กระสุน Cure Grenade

นังหนู [63] [หญิงโคร่า] BLACK KNIGHT
-------------------------------------------------------------------------------
-ไม้เท้า Saint Staff [Rare B] 65 +6 [7]

-เกราะฟอส Saint Airless Rove [Rare B] 65 +6 [6]

-กางเกงฟอส Saint Airless Trouser [Rare B] 65 +6 [7]

-ถุงมือฟอส Saint Airless Glove [Rare B] 65 +5 [7]

-รองเท้าฟอส Saint Airless Shoes [Rare B] 65 +6 [7]

-หมวกฟอส Saint Airless Amice [Rare B] 65 +5 [7]

-เจ็ทแพคโค Advanced Ether Wing 50 +3 [3]

-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหู BlackBlood Brother's Leash (ATK+30% DEF+30% Vampire 10% DETECT 0 Fire 9 Water 9 Earth 9 Wind 9)
-ต่างหู Dagon's Leash (ATK+10% DEF+30% HP/FP+5% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-แหวน Dagan's Ring (ATK+10% DEF+10% HP/FP+20% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-แหวน Dagnu's Ring (ATK+30% DEF+10% HP/FP+5% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-กระสุน Poison Advanced Beam Cell
-กระสุน Poison Advanced Beam Cell
-กระสุน Purse Charger [5%]

มารี [65] [ชายเบล] BERSERKER
-------------------------------------------------------------------------------
-หอก Golden Wind Knife 40
-โล่ Intense Black Heater Shield 55 +5 [7]

-เกราะมีลี Saint Titan FullPlate [Rare B] 65 +5 [6]

-กางเกงมีลี Sublime Titan Trouser [Rare B] 63 +5 [7]

-ถุงมือมีลี Saint Titan Gauntlet [Rare B] 65 +5 [5]

-รองเท้ามีลี Saint Titan Greave [Rare B] 65 +4 [6]

-หมวกมีลี Saint Titan FullHelm [Rare B] 65 +5 [6]

-เจ็ทแพคเบล Advanced Force Booster 50 +3 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-แหวน Dagan's Ring (ATK+10% DEF+10% HP/FP+20% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-แหวน Dagnu's Ring (ATK+30% DEF+10% HP/FP+5% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-ต่างหู Dagon's Leash (ATK+10% DEF+30% HP/FP+5% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-ต่างหู Outcasted Marauder's Earring (ATK+26% DEF+15% Vampire 5% )

สุดแสบ [56] [หญิงเบล] INFILTRATOR
-------------------------------------------------------------------------------
-ธนู Wind Black Siege Bow 55 +4 [7]

-เกราะแรงค์ Intense Lease Suit 50 +3 [6]

-กางเกงแรงค์ Intense Lease Slacks 50 [3]
-ถุงมือแรงค์ Intense Please Armlet 50 [2]
-รองเท้าแรงค์ Intense Small Hora Boots 47 +5 [6]

-หมวกแรงค์ Intense Lease HeadGear 50 +1 [3]

-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Mineral Advanced Beam Cell
-กระสุน Mineral Exploding Vulcan Magazine
-ต่างหู Dead Outcast's Earring (DODGE+18 HP/FP+12% DEF+14% )
-ต่างหู Dead Outcast's Earring (DODGE+18 HP/FP+12% DEF+14% )
-แหวนเบล Elemental Spirit WristletH (ATK+20% DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนเบล Elemental Spirit WristletE (ATK+20% DODGE+15 Fire 2 Water 2 Earth 2 Wind 2)

หุ่นไร่ไก่2 [57] [ชายเบล] SHIELDMILER
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Fire Exploding Vulcan Magazine

5th [64] [แอกรีเทีย] STRIKER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Beam Saber 30 +3 [6]

-เกราะลันเชอร์ Saint BusterGear Core 65 +4 [5]

-กางเกงลันเชอร์ Saint BusterGear Leg [Rare B] 65 +4 [6]

-ถุงมือลันเชอร์ Saint BusterGear Arm 65 +4 [6]

-รองเท้าลันเชอร์ Saint BusterGear Landing 65 +6 [7]

-หมวกลันเชอร์ Saint BusterGear Head 65 +4 [5]

-เจ็ทแพคแอค Accretia Mantle16 1 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Mega Liquid Fuel
-กระสุน Poison Advanced Beam Cell
-ต่างหูแอค Elemental Pliant HeadsetH (ATK+25% DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูแอค Elemental Pliant HeadsetH (ATK+25% DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Pliant BraceletH24 (RUN 0.5 ATK+27% DODGE+24 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Pliant BraceletH34 (RUN 0.5 ATK+28% DODGE+24 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)

KiritoZero [62] [แอกรีเทีย] ASSAULTER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Dark Beam Saber 55 +1 [1]

-โล่ Protection Intense Platinum Protector 44 [7]
-เกราะมีลี Divine WarMachine Core [Rare B] 60 [7]
-กางเกงมีลี WarMachine Leg 57 [5]
-ถุงมือมีลี WarMachine Arm 57 +3 [5]

-รองเท้ามีลี WarMachine Landing 57 [5]
-หมวกมีลี Divine WarMachine Head [Rare B] 60 [7]
-เจ็ทแพคแอค Accretia Mantle29 1 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-แหวนแอค Elemental Hue BracerH (RUN 0.5 ATK+25% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Hue BracerH (RUN 0.5 ATK+25% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูแอค Elemental Hue HeadsetH (ATK+25% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูแอค Elemental Hue HeadsetH (ATK+25% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Mineral Liquid Fuel
-กระสุน Giga Poison Liquid Fuel

A2 [53] [หญิงโคร่า] WARLOCK
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

แอบ [64] [ชายเบล] HOLY CHANDRA
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Katana 22 [6]
-โล่ Strength Intense Hora Shield 44 +4 [7]

-เกราะฟอส Saint Nias Rove [Rare B] 65 +5 [6]

-กางเกงฟอส Sublime Nias Trouser [Rare B] 63 +4 [7]

-ถุงมือฟอส Sublime Nias Glove [Rare B] 63 +4 [7]

-รองเท้าฟอส Sublime Nias Shoes [Rare B] 63 +4 [7]

-หมวกฟอส Sublime Nias Amice [Rare B] 63 +4 [7]

-เจ็ทแพคเบล Advanced Force Booster 50 +3 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหู Fluctuating Beast Vital's Earring (ATK+24% HP/FP+6% DEF+12% )
-แหวน RingB of Middle Class (DEF+10% HP/FP+15% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวน RingB of Middle Class (DEF+10% HP/FP+15% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหู Fluctuating Beast Vital's Earring (ATK+24% HP/FP+6% DEF+12% )
-กระสุน Mineral Advanced Beam Cell
-กระสุน Mineral Exploding Vulcan Magazine

Bayer [66] [แอกรีเทีย] STRIKER
-------------------------------------------------------------------------------
-หอก Golden Wind Knife 40
-โล่ Protection Intense Platinum Protector 44 +4 [7]

-เกราะลันเชอร์ Saint BusterGear Core [Rare B] 65 +4 [6]

-กางเกงลันเชอร์ Sublime BusterGear Leg [Rare B] 63 +4 [7]

-ถุงมือลันเชอร์ Saint BusterGear Arm 65 +5 [6]

-รองเท้าลันเชอร์ Saint BusterGear Landing [Rare B] 65 +4 [6]

-หมวกลันเชอร์ Sublime BusterGear Head [Rare B] 63 +4 [7]

-เจ็ทแพคแอค Panzer Jets 40 +2 [2]

-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Mega Liquid Fuel
-กระสุน Slim Cure Grenade[Cash]
-แหวนแอค Elemental Hue BraceletH53 (RUN 0.5 ATK+30% DEF+28% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Hue BraceletH42 (RUN 0.5 ATK+29% DEF+27% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหู Fluctuating Beast Vital's Earring (ATK+28% HP/FP+10% DEF+16% )
-ต่างหู Fluctuating Beast Vital's Earring (ATK+28% HP/FP+10% DEF+16% )

Mic [66] [แอกรีเทีย] MERCENARY
-------------------------------------------------------------------------------
-ขวาน Saint Burova [Rare B] 65 +6 [6]

-เกราะมีลี Sublime WarMachine Core [Rare B] 63 +4 [7]

-กางเกงมีลี Sublime WarMachine Leg [Rare B] 63 +5 [7]

-ถุงมือมีลี Sublime WarMachine Arm [Rare B] 63 +4 [7]

-รองเท้ามีลี Sublime WarMachine Landing [Rare B] 63 +5 [7]

-หมวกมีลี Sublime WarMachine Head [Rare B] 63 +4 [7]

-เจ็ทแพคแอค Advanced Panzer Jets 50 +2 [6]

-------------------------------------------------------------------------------
-แหวนแอค Elemental Hue BracerH (RUN 0.5 ATK+25% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Hue BracerH (RUN 0.5 ATK+25% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูแอค Elemental Hue HeadsetH (ATK+25% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูแอค Elemental Hue HeadsetH (ATK+25% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Mega Poison Liquid Fuel
-กระสุน Acid Grenade

ชาลี10 [65] [ชายโคร่า] BLACK KNIGHT
-------------------------------------------------------------------------------
-ไม้เท้า Saint Staff 65 +6 [7]

-เกราะมีลี Sublime Taurus FullPlate [Rare B] 63 +5 [7]

-กางเกงมีลี Sublime Taurus Trouser [Rare B] 63 +4 [7]

-ถุงมือมีลี Sublime Taurus Gauntlet [Rare B] 63 +5 [7]

-รองเท้ามีลี Sublime Taurus Greave [Rare B] 63 +4 [7]

-หมวกมีลี Sublime Taurus FullHelm [Rare B] 63 +4 [7]

-เจ็ทแพคโค Cora Mantle17 1 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหู AmuletB of Middle Class (DEF+10% HP/FP+15% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวน RingB of Middle Class (DEF+10% HP/FP+15% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวน RingB of Middle Class (DEF+10% HP/FP+15% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหู AmuletB of Middle Class (DEF+10% HP/FP+15% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Mega Fire Arrow
-กระสุน Vulcan Magazine

สุดหล่อ [60] [แอกรีเทีย] MERCENARY
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Dark Beam Saber 55 +3 [5]

-โล่ Intense Black Thick Protector 55 +2 [7]

-เกราะมีลี WarMachine Core 57 +2 [5]

-กางเกงมีลี WarMachine Leg [Rare B] 57 +1 [7]

-ถุงมือมีลี Sublime WarMachine Arm [Rare B] 63 +1 [7]

-รองเท้ามีลี WarMachine Landing 57 +1 [5]

-หมวกมีลี Sublime WarMachine Head [Rare B] 63 +2 [7]

-เจ็ทแพคแอค Accretia Mantle18 1 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-แหวนแอค Elemental Hue BracerH (RUN 0.5 ATK+25% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Giga Poison Liquid Fuel
-แหวนแอค Elemental Hue BracerG (RUN 0.5 ATK+20% DEF+20% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-ต่างหูแอค Elemental Hue HeadsetF (ATK+20% DEF+20% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-ต่างหูแอค Elemental Hue HeadsetF (ATK+20% DEF+20% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)

ลี้คิมฮวง [50] [แอกรีเทีย] MERCENARY
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด wind Intense Beem Saver 26 +4 [4]

-โล่ Anti-Sharp Intense Platinum Protector 44 +4 [7]

-เกราะแรงค์ Sharp Intense Metal Fur Core 44 [7]
-กางเกงแรงค์ Sharp Intense Metal Fur Leg 44 [7]
-ถุงมือแรงค์ Sharp Intense Metal Per Arm 44 +4 [7]

-รองเท้าลันเชอร์ Sharp Intense EW Landing 44 [7]
-หมวกแรงค์ Sharp Intense Metal Fur Head 44 [7]
-เจ็ทแพคแอค Advanced Panzer Jets 50 +4 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Fire Exploding Vulcan Magazine
-แหวนแอค Elemental Hue BraceletH11 (RUN 0.5 ATK+26% DEF+26% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Hue BraceletH51 (RUN 0.5 ATK+30% DEF+26% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหู Violent Wild's Earring (ATK+24% AIM+16 RUN 0.2 )
-ต่างหู Violent Wild's Earring (ATK+24% AIM+16 RUN 0.2 )
-กระสุน Arrow

กด [66] [ชายโคร่า] GRAZIER
-------------------------------------------------------------------------------
-ไม้เท้า War Staff 15
-เกราะฟอส Black Shaman Robe 55 +3 [5]

-กางเกงฟอส Black Shaman Trouser 55 +4 [5]

-ถุงมือฟอส Intense Black Sharman Glove 55 +3 [7]

-รองเท้าฟอส Black Shaman Shoes 55 +4 [5]

-หมวกฟอส Black Shaman Amice 55 +3 [5]

-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Giga Beam Cell

หรอ [64] [ชายเบล] BERSERKER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีดลีออน Leon's Gun Blade 40 +1 [7]

-เกราะมีลี Saint Titan FullPlate 65 +5 [7]

-กางเกงมีลี Saint Titan Trouser 65 +5 [6]

-ถุงมือมีลี Saint Titan Gauntlet 65 +5 [6]

-รองเท้ามีลี Saint Titan Greave 65 +5 [6]

-หมวกมีลี Saint Titan FullHelm 65 +5 [6]

-เจ็ทแพคเบล Advanced Force Booster 50 +2 [2]

-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหู Outcasted Marauder's Earring (ATK+26% DEF+15% Vampire 5% )
-ต่างหู Outcasted Marauder's Earring (ATK+26% DEF+15% Vampire 5% )
-แหวนเบล Elemental Mind ResletH12 (ATK+21% DEF+27% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนเบล Elemental Mind WristletH (ATK+20% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)

เพลินวาน [56] [ชายเบล] SHIELDMILER
-------------------------------------------------------------------------------
-ไม้เท้า Wind Dark Staff 55 +2 [2]

-เกราะฟอส Intense NobleHora Robe 50 [7]
-กางเกงฟอส NobleHora Trouser 50 [7]
-ถุงมือฟอส Intense Noble Glove 47 [7]
-รองเท้าฟอส Intense Noble Shoes 47 [7]
-หมวกฟอส Intense Noble Amice 47 [7]
-เจ็ทแพคเบล Force Booster 40 [3]
-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหูเบล Elemental Tomb AppendixE (ATK+20% Fire 2 Water 2 Earth 2 Wind 2)
-ต่างหูเบล Elemental Tomb AppendixE (ATK+20% Fire 2 Water 2 Earth 2 Wind 2)
-แหวนเบล Elemental Tomb LisletG (DEF+20% DODGE+15 Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-แหวนเบล Elemental Tomb LisletD (DEF+15% DODGE+10 Fire 2 Water 3 Earth 3 Wind 4)

VETCU [58] [แอกรีเทีย] BATTLE LEADER
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Liquid Fuel
-กระสุน Slim Stun Grenade[Cash]

Hum [57] [แอกรีเทีย] STRIKER
-------------------------------------------------------------------------------
-เครื่องยิงจรวดลีออน Leon's Dark Flame Launcher 55 [7]
-เกราะลันเชอร์ Sharp Intense EW Core 44 [7]
-กางเกงลันเชอร์ Sharp Intense EW Leg 44 [7]
-ถุงมือลันเชอร์ Sharp Intense EW Arm 44 [7]
-รองเท้าลันเชอร์ Sharp Intense EW Landing 44 [7]
-หมวกลันเชอร์ Sharp Intense EW Head 44 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหู Starved Beast's Earring (ATK+24% Vampire 1% AIM+16 )
-แหวนแอค Elemental Hue BracerH (RUN 0.5 ATK+25% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Mighty BraceletH (RUN 0.5 DEF+25% DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Mega Liquid Fuel
-ต่างหู Starved Beast's Earring (ATK+28% Vampire 5% AIM+20 )

4T [55] [แอกรีเทีย] STRIKER
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Mega Mineral Liquid Fuel
-กระสุน Acid Grenade

แอม [61] [ชายเบล] BERSERKER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Dark Beam Saber 55 +2 [2]

-โล่ Intense Black Heater Shield 55 +2 [7]

-เกราะมีลี Sublime Titan FullPlate [Rare B] 63 +4 [7]

-กางเกงมีลี Sublime Titan Trouser [Rare B] 63 +4 [7]

-ถุงมือมีลี Saint Titan Gauntlet 65 +4 [5]

-รองเท้ามีลี Sublime Titan Greave [Rare B] 63 +4 [7]

-หมวกมีลี Sublime Titan FullHelm [Rare B] 63 +4 [7]

-เจ็ทแพคเบล Advanced Force Booster 50 +3 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-แหวนเบล Elemental Mind WristletH (ATK+20% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหู Fluctuating Beast Vital's Earring (ATK+22% HP/FP+4% DEF+10% )
-กระสุน Arrow
-กระสุน Snow Battery 20
-ต่างหู Fluctuating Beast Vital's Earring (ATK+22% HP/FP+4% DEF+10% )
-แหวนเบล Elemental Mind WristletC (ATK+15% DEF+15% Fire 3 Water 3 Earth 4 Wind 2)

๐อ้อแอ้๐ [50] [หญิงเบล] SENTINEL
-------------------------------------------------------------------------------
-ปืน wind Intense Hora Vulcan 50 [4]
-เกราะแรงค์ Intense Lease Suit 50 [5]
-กางเกงแรงค์ Intense Lease Slacks 50 [5]
-ถุงมือแรงค์ Intense Please Armlet 50 [5]
-รองเท้าแรงค์ Intense Lease Boots 50 [6]
-หมวกแรงค์ Intense Lease HeadGear 50 [6]
-เจ็ทแพคเบล Wind Force Booster 40 [1]
-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Giga Vulcan Magazine
-กระสุน Tera Advanced Beam Cell

PloyX [61] [หญิงโคร่า] TEMPLAR
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Dark Beam Saber 55 +1 [1]

-โล่ Intense Black Heater Shield 55 +3 [7]

-เกราะมีลี Strong Intense Bone FullPlate 44 +4 [7]

-กางเกงมีลี Strong Intense Bone Trouser 44 [7]
-ถุงมือมีลี Sublime Taurus Gauntlet [Rare B] 63 +4 [7]

-รองเท้ามีลี Strong Intense Bone Grieve 44 +3 [7]

-หมวกมีลี Sublime Taurus FullHelm [Rare B] 63 +4 [7]

-เจ็ทแพคโค Cora Mantle23 1 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Fire Advanced Beam Cell
-ต่างหูโค Elemental Cus EarringH (DEF+20% ATK+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูโค Elemental Cus EarringH (DEF+20% ATK+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนโค Elemental Cus ArmletH (ATK+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนโค Elemental Cus ArmletH (ATK+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Mega Fire Arrow

Sonic[JZ] [61] [ชายเบล] SHIELDMILER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Dark Beam Saber 55 +3 [5]

-โล่ Protection Intense Hora Shield 44 +5 [7]

-เกราะฟอส Divine Nias Rove 60 +3 [6]

-กางเกงฟอส Divine Nias Trouser 60 [5]
-ถุงมือฟอส Divine Nias Glove 60 +3 [6]

-รองเท้าฟอส Nias Shoes 57 +4 [6]

-หมวกฟอส Divine Nias Amice 60 [5]
-เจ็ทแพคเบล Bellato Mantle21 1 +2 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Arrow
-ต่างหู Fluctuating Beast Vital's Earring (ATK+26% HP/FP+8% DEF+15% )
-ต่างหู Fluctuating Beast Vital's Earring (ATK+26% HP/FP+8% DEF+15% )
-แหวนเบล Elemental Mind WristletH (ATK+20% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)

เสือทอง [50] [แอกรีเทีย] BATTLE LEADER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Sickle Knife 45 [2]
-เกราะมีลี Strong Intense Temple Beam Core 44 [7]
-กางเกงมีลี Strong Intense Temple Beam Leg 44 [7]
-ถุงมือมีลี Strong Intense Temple Beam Arm 44 [7]
-รองเท้าลันเชอร์ Basic Missile Launcher Landing 41 +5 [6]

-หมวกแรงค์ Intense Hora Piece Head 47 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Holding Web
-กระสุน Giga Nuclear Rocket

ชาลี09 [62] [ชายโคร่า] GRAZIER
-------------------------------------------------------------------------------
-อาวุธเกิด Returnee's SoulStaff 1
-เกราะแรงค์ Strong Intense Azzle Rayment Suit 44 +2 [7]

-กางเกงแรงค์ Strong Intense Azzle Rayment Slacks 44 [7]
-ถุงมือแรงค์ Strong Intense Azl Raiment Armlet 44 +2 [7]

-รองเท้าแรงค์ Strong Intense Azzle Rayment Boots 44 [7]
-หมวกแรงค์ Strong Intense Azzle Rayment HeadGear 44 [7]
-เจ็ทแพคโค Cora Mantle29 1 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Mineral Advanced Beam Cell
-กระสุน Mineral Exploding Vulcan Magazine

คามิว [50] [ชายเบล] MENTALSMITH
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Beam Saber 30 +4 [7]

-โล่ Protection Intense Hora Shield 44 +1 [7]

-เกราะมีลี Strength Intense Golden FullPlate 44 [7]
-กางเกงมีลี Strength Intense Golden Trouser 44 [7]
-ถุงมือมีลี Strength Intense Golden Gauntlet 44 [7]
-รองเท้ามีลี Strength Intense Golden Grieve 44 [7]
-หมวกมีลี Strength Intense Golden FullHelm 44 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหูเบล Elemental Tome AppendixH1 (ATK+21% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนเบล Elemental Mind WristletH (ATK+20% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูเบล Elemental Tome AppendixH2 (ATK+22% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนเบล Elemental Mind WristletH (ATK+20% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Fire Exploding Vulcan Magazine
-กระสุน Mineral Exploding Vulcan Magazine

ASCALON [60] [แอกรีเทีย] STRIKER
-------------------------------------------------------------------------------
-ธนู wind Intense Hora Bow 48 +2 [4]

-เกราะแรงค์ Sharp Intense Metal Fur Core 44 [7]
-กางเกงแรงค์ Sharp Intense Metal Fur Leg 44 [7]
-ถุงมือแรงค์ Sharp Intense Metal Per Arm 44 [7]
-รองเท้าแรงค์ Sharp Intense Metal Fur Landing 44 +4 [7]

-หมวกแรงค์ Sharp Intense Metal Fur Head 44 [7]
-เจ็ทแพคแอค Advanced Panzer Jets 50 +4 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Slim Holding Web[Cash]
-ต่างหู Violent Wild's Earring (ATK+28% AIM+20 RUN 0.5 )
-ต่างหู Violent Wild's Earring (ATK+28% AIM+20 RUN 0.5 )
-แหวนแอค Elemental Pliant BraceletH25 (RUN 0.5 ATK+27% DODGE+25 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Pliant BraceletH44 (RUN 0.5 ATK+29% DODGE+24 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Ice Advanced Beam Cell

อ่อนหัด [56] [หญิงเบล] SHIELDMILER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Bone Knife 35 [7]
-โล่ Intense Beam Large Shield 29 [7]
-เจ็ทแพคเบล Force Booster 40 [1]
-------------------------------------------------------------------------------
-แหวนเบล Elemental Spirit WristletB (ATK+15% DODGE+10 Fire 3 Water 4 Earth 2 Wind 3)
-ต่างหูเบล Elemental Tomb AppendixE (ATK+20% Fire 2 Water 2 Earth 2 Wind 2)
-ต่างหูเบล Elemental Tomb AppendixG (ATK+20% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-แหวนเบล Elemental Spirit WristletG (ATK+20% DODGE+15 Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-กระสุน Fire Exploding Vulcan Magazine
-กระสุน Mineral Exploding Vulcan Magazine

ไก่ [63] [ชายเบล] SHIELDMILER
-------------------------------------------------------------------------------
-ไม้เท้า Saint Staff 65 +6 [7]

-เกราะฟอส Sublime Nias Rove [Rare B] 63 +4 [7]

-กางเกงฟอส Sublime Nias Trouser [Rare B] 63 +4 [7]

-ถุงมือฟอส Sublime Nias Glove [Rare B] 63 +4 [7]

-รองเท้าฟอส Sublime Nias Shoes [Rare B] 63 +4 [7]

-หมวกฟอส Sublime Nias Amice [Rare B] 63 +4 [7]

-เจ็ทแพคเบล Bellato Mantle20 1 +1 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหู AmuletA of Middle Class (ATK+10% HP/FP+15% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหู AmuletA of Middle Class (ATK+10% HP/FP+15% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวน RingA of Middle Class (ATK+10% HP/FP+15% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวน RingA of Middle Class (ATK+10% HP/FP+15% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)

หมอวิเศษ [50] [แอกรีเทีย] BATTLE LEADER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด wind Intense Bon Knife 31 [6]
-โล่ Protection Large Protector 35 [7]
-เกราะแรงค์ Hue Core 33
-กางเกงแรงค์ Hue Leg 33
-ถุงมือแรงค์ Hue Arm 33
-รองเท้าแรงค์ Hue Landing 33
-หมวกแรงค์ Hue Head 33
-เจ็ทแพคแอค Advanced Panzer Jets 50 [4]
-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหูแอค Elemental Pliant HeadsetF (ATK+20% DODGE+15 Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-แหวนแอค Elemental Hue BracerE (RUN 0.5 ATK+20% DEF+20% Fire 2 Water 2 Earth 2 Wind 2)
-กระสุน Holding Web
-แหวนแอค Elemental Hue BracerE (RUN 0.5 ATK+20% DEF+20% Fire 2 Water 2 Earth 2 Wind 2)

XIz [64] [หญิงโคร่า] GRAZIER
-------------------------------------------------------------------------------
-ไม้เท้า Wind Blue Wand 35 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Tera Advanced Beam Cell
-กระสุน Poison Exploding Vulcan Magazine

แรมโบ้ [61] [ชายโคร่า] BLACK KNIGHT
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Dark Beam Saber 55 +4 [7]

-โล่ Protection Intense Hora Shield 44 +5 [7]

-เกราะมีลี Divine Taurus FullPlate [Rare B] 60 +4 [7]

-กางเกงมีลี Divine Taurus Trouser [Rare B] 60 +4 [7]

-ถุงมือมีลี Divine Taurus Gauntlet [Rare B] 60 +4 [7]

-รองเท้ามีลี Divine Taurus Greave [Rare B] 60 +4 [7]

-หมวกมีลี Divine Taurus FullHelm [Rare B] 60 +4 [7]

-เจ็ทแพคโค Ether Wing 40 +4 [6]

-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหู Fluctuating Beast Vital's Earring (ATK+26% HP/FP+8% DEF+15% )
-แหวน Dagan's Ring (ATK+10% DEF+10% HP/FP+20% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-กระสุน Arrow
-แหวน Dagan's Ring (ATK+10% DEF+10% HP/FP+20% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-ต่างหู Fluctuating Beast Vital's Earring (ATK+26% HP/FP+8% DEF+15% )
-กระสุน Arrow

เงี่ยนจุง [65] [แอกรีเทีย] STRIKER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด wind Intense Beem Saver 26 +3 [3]

-เกราะลันเชอร์ Sublime BusterGear Core [Rare B] 63 +5 [7]

-กางเกงลันเชอร์ Saint BusterGear Leg 65 +5 [6]

-ถุงมือลันเชอร์ Saint BusterGear Arm 65 +4 [6]

-รองเท้าลันเชอร์ Saint BusterGear Landing 65 +4 [6]

-หมวกลันเชอร์ Saint BusterGear Head 65 +5 [6]

-เจ็ทแพคแอค Accretia Mantle26 1 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Ceramic Advanced Beam Cell
-กระสุน Mega Ice Liquid Fuel
-แหวนแอค Elemental Pliant BraceletH24 (RUN 0.5 ATK+27% DODGE+24 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Pliant BraceletH32 (RUN 0.5 ATK+28% DODGE+22 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูแอค Elemental Pliant EarmuffH22 (ATK+27% DODGE+22 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูแอค Elemental Pliant EarmuffH12 (ATK+26% DODGE+22 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)

๐หล่อเซิฟพัง๐ [61] [ชายเบล] HIDDENSOLDIER
-------------------------------------------------------------------------------
-ธนู Wind Black Siege Bow 55 [2]
-เกราะแรงค์ Intense Lease Suit 50 [3]
-กางเกงแรงค์ Intense Lease Slacks 50 [2]
-ถุงมือแรงค์ Saint Antiless Armlet 65 +4 [5]

-รองเท้าแรงค์ Intense Lease Boots 50 [6]
-หมวกแรงค์ Intense Lease HeadGear 50 [4]
-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Mineral Advanced Beam Cell
-ต่างหูเบล Elemental Spirit AppendixH (DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูเบล Elemental Spirit AppendixH (DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนเบล Elemental Spirit WristletH (ATK+20% DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Mineral Exploding Vulcan Magazine

เจ้าชายโลมา [63] [ชายโคร่า] WARLOCK
-------------------------------------------------------------------------------
-ไม้เท้า wind Intense Hora Staff 49 +5 [6]

-เกราะมีลี Strength Intense Bone FullPlate 44 +4 [7]

-กางเกงมีลี Strength Intense Bone Trouser 44 +5 [7]

-ถุงมือมีลี Strength Intense Bone Gauntlet 44 +4 [7]

-รองเท้ามีลี Strength Intense Bone Grieve 44 +4 [7]

-หมวกมีลี Strength Intense Bone FullHelm 44 +5 [7]

-เจ็ทแพคโค Cora Mantle13 1 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหูโค Elemental Curse EarringH21 (DEF+21% ATK+27% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูโค Elemental Curse EarringH34 (DEF+24% ATK+28% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนโค Elemental Den ArmletG5 (DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนโค Elemental Den ArmletG2 (DEF+22% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)

B1B2 [62] [แอกรีเทีย] BATTLE LEADER
-------------------------------------------------------------------------------
-ธนู Wind Black Siege Bow 55 [5]
-เกราะลันเชอร์ Sharp Intense EW Core 44 [7]
-กางเกงลันเชอร์ Sharp Intense EW Leg 44 [7]
-ถุงมือลันเชอร์ Sharp Intense EW Arm 44 +1 [7]

-รองเท้าลันเชอร์ Sharp Intense EW Landing 44 [7]
-หมวกลันเชอร์ Sharp Intense EW Head 44 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Holding Web
-แหวนแอค Elemental Hue BracerH (RUN 0.5 ATK+25% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Hue BracerH (RUN 0.5 ATK+25% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Giga Poison Liquid Fuel
-ต่างหูแอค Elemental Hue HeadsetH (ATK+25% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูแอค Elemental Hue HeadsetH (ATK+25% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)

โหด [61] [แอกรีเทีย] STRIKER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Beam Saber 30 +4 [4]

-เกราะแรงค์ Black Vacuum Core 55 +3 [5]

-กางเกงแรงค์ Black Vacuum Leg 55 +2 [5]

-รองเท้าแรงค์ Black Vacuum Landing 55 +2 [5]

-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Mega Ice Liquid Fuel
-แหวนแอค Elemental Pliant BraceletH34 (RUN 0.5 ATK+28% DODGE+24 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Pliant BraceletH53 (RUN 0.5 ATK+30% DODGE+23 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูแอค Elemental Pliant EarmuffH52 (ATK+30% DODGE+22 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูแอค Elemental Pliant EarmuffH33 (ATK+28% DODGE+23 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Tera Nuclear Rocket

FINN [61] [แอกรีเทีย] ASSAULTER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Intense Dark Beam Saber 55 [1]
-โล่ Intense Golden Protector 45 [4]
-เกราะลันเชอร์ Sharp Intense EW Core 44 [7]
-กางเกงลันเชอร์ Sharp Intense EW Leg 44 [7]
-ถุงมือลันเชอร์ Sharp Intense EW Arm 44 +4 [7]

-รองเท้าลันเชอร์ Sharp Intense EW Landing 44 [7]
-หมวกลันเชอร์ Sharp Intense EW Head 44 [7]
-เจ็ทแพคแอค Panzer Jets 40 [3]
-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหูแอค Elemental Hue HeadsetH (ATK+25% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูแอค Elemental Hue HeadsetH (ATK+25% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Hue BracerH (RUN 0.5 ATK+25% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Hue BracerH (RUN 0.5 ATK+25% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Mega Mineral Liquid Fuel
-กระสุน Snow Battery 20

TY [61] [ชายโคร่า] ADVENTURER
-------------------------------------------------------------------------------
-ธนู Smart Beam Siege Bow 40 [7]
-เกราะแรงค์ Sublime Sajitarius Suit [Rare B] 63 +4 [7]

-กางเกงแรงค์ Sublime Sajitarius Slakes [Rare B] 63 +5 [7]

-ถุงมือแรงค์ Sublime Sajitarius Armlet [Rare B] 63 +4 [7]

-รองเท้าแรงค์ Top Velocity Boots 45 +4 [7]

-หมวกแรงค์ Sublime Sajitarius Goggle [Rare B] 63 +4 [7]

-เจ็ทแพคโค Cora Mantle16 1 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Mineral Exploding Vulcan Magazine
-กระสุน Mineral Advanced Beam Cell
-แหวนโค Elemental Cuss ArmletH3 (ATK+28% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนโค Elemental Cuss ArmletH4 (ATK+29% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหู Violent Wild's Earring (ATK+26% AIM+20 RANGE+15 )
-ต่างหู Violent Wild's Earring (ATK+26% AIM+20 RANGE+15 )

กำ [66] [แอกรีเทีย] STRIKER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Katana 22 +3 [5]

-โล่ Protection Intense Platinum Protector 44 [7]
-เกราะแรงค์ Intense Normal Vacuum Core 43 [7]
-กางเกงแรงค์ Intense Normal Vacuum Leg 43 [7]
-ถุงมือแรงค์ Intense Normal Vacuum Arm 43 [6]
-รองเท้าแรงค์ Intense Normal Vacuum Landing 43 [6]
-หมวกแรงค์ Intense Normal Vacuum Head 43 [3]
-เจ็ทแพคแอค Accretia Mantle21 1 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหูแอค Elemental Hue EarmuffH31 (ATK+28% DEF+26% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Mineral Exploding Vulcan Magazine
-ต่างหูแอค Elemental Hue EarmuffH34 (ATK+28% DEF+29% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Hue BraceletH52 (RUN 0.5 ATK+30% DEF+27% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Shock Wave
-แหวนแอค Elemental Hue BraceletH33 (RUN 0.5 ATK+28% DEF+28% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)

เอ๋อ๐เอลวิส๐ [50] [แอกรีเทีย] PUNISHER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Sharp Intense Hora Knife 46 [6]
-โล่ Intense Beam Round Protector 43 [7]
-เกราะมีลี Intense Top Alloy Core 45 [5]
-กางเกงมีลี Intense Top Alloy Leg 45 [7]
-ถุงมือมีลี Intense Top Alloy Arm 45 [2]
-รองเท้ามีลี Intense Top Alloy Landing 45 [6]
-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหูแอค Elemental Hue HeadsetF (ATK+20% DEF+20% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-แหวนแอค Elemental Hue BracerG (RUN 0.5 ATK+20% DEF+20% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-กระสุน Arrow
-กระสุน Mega Mineral Bolt

คลังสินค้า [59] [แอกรีเทีย] BATTLE LEADER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Dark Beam Saber 55 [6]
-โล่ Anti Sharp Sic Protector 47 [6]
-เกราะลันเชอร์ Sharp Intense EW Core 44 [7]
-กางเกงลันเชอร์ Sharp Intense EW Leg 44 [7]
-ถุงมือลันเชอร์ Sharp Intense EW Arm 44 [7]
-รองเท้าลันเชอร์ Sharp Intense EW Landing 44 [7]
-หมวกลันเชอร์ Sharp Intense EW Head 44 [7]
-เจ็ทแพคแอค Advanced Panzer Jets 50 [1]
-------------------------------------------------------------------------------
-แหวนแอค Elemental Mighty BraceletH (RUN 0.5 DEF+25% DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Mighty BraceletH (RUN 0.5 DEF+25% DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Giga Mineral Liquid Fuel
-ต่างหูแอค Wind Burn HeadsetA (DETECT 1 )
-กระสุน Holding Web

LCD [64] [แอกรีเทีย] ASSAULTER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Dark Beam Saber 55 +1 [6]

-โล่ Black Thick Protector 55 +5 [6]

-เกราะมีลี Sublime WarMachine Core [Rare B] 63 +5 [7]

-กางเกงมีลี Sublime WarMachine Leg [Rare B] 63 +4 [7]

-ถุงมือมีลี Sublime WarMachine Arm [Rare B] 63 +4 [7]

-รองเท้ามีลี Sublime WarMachine Landing [Rare B] 63 +4 [7]

-หมวกมีลี Sublime WarMachine Head [Rare B] 63 +4 [7]

-เจ็ทแพคแอค Accretia Mantle15 1 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหูแอค Elemental Hue HeadsetH (ATK+25% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูแอค Elemental Hue HeadsetH (ATK+25% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Hue BracerH (RUN 0.5 ATK+25% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Hue BracerH (RUN 0.5 ATK+25% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Cure Grenade
-กระสุน Mega Poison Liquid Fuel

เกลือ [63] [หญิงเบล] BERSERKER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Intense Beem Saver 30 [6]
-โล่ Protection Intense Hora Shield 44 +4 [7]

-เกราะอาชอนมีลี Bellato Victory Leader Full Plate 50 [7]
-กางเกงอาชอนมีลี Bellato Victory Leader Trouser 50 [7]
-ถุงมืออาชอนมีลี Bellato Victory Leader Gauntlet 50 [7]
-รองเท้าอาชอนมีลี Bellato Victory Leader Greave 50 [7]
-หมวกอาชอนมีลี Bellato Victory Leader FullHelm 50 [7]
-เจ็ทแพคเบล Bellato Mantle22 1 +2 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหู Fluctuating Beast Vital's Earring (ATK+26% HP/FP+8% DEF+15% )
-แหวน Dagnu's Ring (ATK+30% DEF+10% HP/FP+5% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-ต่างหู Outcasted Marauder's Earring (ATK+26% DEF+15% Vampire 5% )
-แหวนเบล Elemental Mind ResletH11 (ATK+21% DEF+26% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)

Puh [58] [ชายเบล] ARMOR DRIVER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Gun Blade 40 [7]
-โล่ Protection Parvise Shield 41 [7]
-เกราะแรงค์ Intense Dragon Feather Suit 45 [7]
-กางเกงแรงค์ Intense Dragon Feather Slacks 45 [7]
-ถุงมือแรงค์ Intense Dragon Feather Armlet 45 [7]
-รองเท้าแรงค์ Intense Dragon Feather Boots 45 [7]
-หมวกมีลี Intense Magnetic FullHelm 45 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-แหวนเบล Elemental Mind WristletA (ATK+10% DEF+10% Fire 4 Water 2 Earth 3 Wind 3)
-กระสุน Vulcan Magazine
-กระสุน Arrow
-แหวนเบล Elemental Ell WristletA (ATK+10% SKILL+1 Fire 4 Water 2 Earth 3 Wind 3)
-ต่างหูเบล Aqua Ell AppendixF (DEF+8% Fire 0 Water 2 Earth 3 Wind 0)
-ต่างหูเบล Wind Mind AppendixF (DEF+8% Fire 0 Water 0 Earth 0 Wind 5)

แตร๊ด [59] [แอกรีเทีย] BATTLE LEADER
-------------------------------------------------------------------------------
-เกรเนดลันเชอร์ Black Grenade Launcher 55 +5 [7]

-เกราะลันเชอร์ Solid Intense EW Core 44 +3 [7]

-กางเกงลันเชอร์ Solid Intense EW Leg 44 +3 [7]

-ถุงมือลันเชอร์ Strong Intense EW Arm 44 [7]
-รองเท้ามีลี Temple Beam Landing 50 +2 [7]

-หมวกมีลี Black Alloy Head 55 +1 [5]

-เจ็ทแพคแอค Accretia Mantle24 1 [1]
-------------------------------------------------------------------------------
-แหวนแอค Elemental Power BracerG (RUN 0.5 ATK+20% SKILL+1 Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-แหวนแอค Elemental Mighty BraceletC (RUN 0.5 DEF+15% DODGE+10 Fire 3 Water 3 Earth 4 Wind 2)
-กระสุน Holding Web

BERMUDA [53] [แอกรีเทีย] ASSAULTER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Intense Bone Knife 35 [7]
-โล่ Large Protector 35 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Electric Rocket

เลย์ [60] [ชายโคร่า] ADVENTURER
-------------------------------------------------------------------------------
-ธนู Wind Beam Siege Bow 40 [7]
-เกราะแรงค์ Sublime Sajitarius Suit [Rare B] 63 +4 [7]

-กางเกงแรงค์ Sublime Sajitarius Slakes [Rare B] 63 [7]
-ถุงมือแรงค์ Saint Sajitarius Armlet 65 +4 [6]

-รองเท้าแรงค์ Saint Sajitarius Boots 65 +5 [6]

-หมวกแรงค์ Sublime Sajitarius Goggle [Rare B] 63 [7]
-เจ็ทแพคโค Ether Wing 40 [6]
-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Poison Exploding Vulcan Magazine
-ต่างหูโค Elemental Den EarringH24 (ATK+27% DODGE+24 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูโค Elemental Den EarringH25 (ATK+27% DODGE+25 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนโค Elemental Mild ArmletH1 (DODGE+21 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนโค Elemental Mild ArmletH1 (DODGE+21 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Ice Advanced Beam Cell

Kaizel [65] [แอกรีเทีย] ASSAULTER
-------------------------------------------------------------------------------
-ขวาน Wind Intense Dark Bullova 55 +4 [7]

-เกราะมีลี Saint WarMachine Core 65 +5 [5]

-กางเกงมีลี Saint WarMachine Leg 65 +5 [7]

-ถุงมือมีลี Divine WarMachine Arm 60 +5 [6]

-รองเท้ามีลี Saint WarMachine Landing 65 +5 [5]

-หมวกมีลี Saint WarMachine Head 65 +5 [6]

-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Slim Mind Control[Cash]
-ต่างหูแอค Elemental Pliant EarmuffH23 (ATK+27% DODGE+23 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Slim Stun Grenade[Cash]
-ต่างหูแอค Elemental Pliant EarmuffH21 (ATK+27% DODGE+21 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)

เป็นต่อ [62] [ชายโคร่า] TEMPLAR
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Dark Beam Saber 55 +3 [7]

-โล่ Strong Adarga 43 [6]
-เกราะมีลี Sublime Taurus FullPlate [Rare B] 63 +4 [7]

-กางเกงมีลี Sublime Taurus Trouser [Rare B] 63 +4 [7]

-ถุงมือมีลี Sublime Taurus Gauntlet [Rare B] 63 +3 [7]

-รองเท้ามีลี Sublime Taurus Greave [Rare B] 63 +4 [7]

-หมวกมีลี Sublime Taurus FullHelm [Rare B] 63 +4 [7]

-เจ็ทแพคโค Cora Mantle21 1 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-แหวนโค Elemental Mild ArmletH (DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนโค Elemental Dan ArmletG (DEF+20% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-ต่างหูโค Elemental Cus EarringE (DEF+20% ATK+20% Fire 2 Water 2 Earth 2 Wind 2)
-ต่างหูโค Elemental Mild EarringE (DEF+20% DODGE+15 Fire 2 Water 2 Earth 2 Wind 2)
-กระสุน Fire Advanced Beam Cell

ค้าขาย [50] [ชายโคร่า] ARTIST
-------------------------------------------------------------------------------
-ปืน wind Intense Gatling Gun 33 +1 [4]

-เกราะแรงค์ Redeemer Mine Coat 33
-กางเกงแรงค์ Redeemer Mine Drawers 33
-ถุงมือแรงค์ Top Velocity Armlet 45 [6]
-รองเท้าแรงค์ Intense Glow Boots 41 [7]
-หมวกมีลี Strong Intense Bone FullHelm 44 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Giga Vulcan Magazine

กุผิดอะไร [61] [หญิงโคร่า] ADVENTURER
-------------------------------------------------------------------------------
-ธนู Saint Siege Bow [Rare B] 65 +6 [6]

-เกราะแรงค์ Sublime Sajitarius Suit [Rare B] 63 +5 [7]

-กางเกงแรงค์ Saint Sajitarius Slakes [Rare B] 65 +5 [5]

-ถุงมือแรงค์ Saint Sajitarius Armlet 65 +5 [6]

-รองเท้าแรงค์ Saint Sajitarius Boots 65 +6 [6]

-หมวกแรงค์ Sublime Sajitarius Goggle [Rare B] 63 +5 [7]

-เจ็ทแพคโค Cora Mantle24 1 +4 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-แหวน Dagnu's Ring (ATK+30% DEF+10% HP/FP+5% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-แหวน Dagnu's Ring (ATK+30% DEF+10% HP/FP+5% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-ต่างหูโค Elemental Den EarringH54 (ATK+30% DODGE+24 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูโค Elemental Den EarringH35 (ATK+28% DODGE+25 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Poison Advanced Beam Cell
-กระสุน Mega Exploding Arrow

A22 [56] [หญิงเบล] BERSERKER
-------------------------------------------------------------------------------
-หอก Smart Black Lance 55 +2 [3]

-เกราะมีลี Intense Black Magnetic Full Plate 55 [7]
-กางเกงมีลี Intense Black Magnetic Trouser 55 [7]
-ถุงมือมีลี Intense Black Magnetic Gauntlets 55 [7]
-รองเท้ามีลี Intense Black Magnetic Greave 55 [7]
-หมวกมีลี Intense Black Magnetic FullHelm 55 [7]
-เจ็ทแพคเบล Bellato Mantle22 1 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Arrow
-กระสุน Mega Exploding Arrow
-ต่างหูเบล Elemental Spirit AppendixH (DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูเบล Elemental Spirit AppendixH (DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนเบล Elemental Spirit WristletH (ATK+20% DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนเบล Elemental Spirit WristletH (ATK+20% DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)

ExCel [66] [แอกรีเทีย] MERCENARY
-------------------------------------------------------------------------------
-พีวีพี Titan Fist 50 [7]
-โล่ Protection Superior Type Protector 55 +4 [4]

-เกราะมีลี Saint WarMachine Core [Rare B] 65 +6 [7]

-กางเกงมีลี Saint WarMachine Leg [Rare B] 65 +5 [7]

-ถุงมือมีลี Saint WarMachine Arm 65 +5 [7]

-รองเท้ามีลี Saint WarMachine Landing [Rare B] 65 +6 [6]

-หมวกมีลี Saint WarMachine Head [Rare B] 65 +5 [6]

-เจ็ทแพคแอค Panzer Jets 40 +2 [3]

-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหู Violent Wild's Earring (ATK+26% AIM+18 RUN 0.4 )
-ต่างหู Violent Wild's Earring (ATK+26% AIM+18 RUN 0.4 )
-แหวนแอค Elemental Hue BraceletH54 (RUN 0.5 ATK+30% DEF+29% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Hue BraceletH14 (RUN 0.5 ATK+26% DEF+29% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Purse Charger [5%]
-กระสุน Mega Poison Liquid Fuel
-กระสุน Shock Wave

NF [60] [ชายเบล] INFILTRATOR
-------------------------------------------------------------------------------
-ปืน Wind Dark Gatling 55 [2]
-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Fire Exploding Vulcan Magazine
-กระสุน Fire Advanced Beam Cell

๑๓ [66] [ชายโคร่า] TEMPLAR
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Intense Advanced Beam Cell
-กระสุน Intense Exploding Vulcun Magazine
-กระสุน Purse Charger [5%]

๐RaLL๐ [60] [ชายเบล] BERSERKER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Dark Beam Saber 55 [2]
-โล่ Protection Hora Shield 50 [3]
-เกราะมีลี Saint Titan FullPlate 65 +5 [6]

-กางเกงมีลี Saint Titan Trouser 65 +5 [7]

-ถุงมือมีลี Saint Titan Gauntlet 65 +5 [6]

-รองเท้ามีลี Saint Titan Greave 65 +5 [6]

-หมวกมีลี Saint Titan FullHelm 65 +5 [6]

-เจ็ทแพคเบล Force Booster 40 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหู Fluctuating Beast Vital's Earring (ATK+24% HP/FP+6% DEF+12% )
-ต่างหู Fluctuating Beast Vital's Earring (ATK+24% HP/FP+6% DEF+12% )
-แหวนเบล Elemental Sprits ResletH31 (ATK+23% DODGE+21 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนเบล Elemental Mind WristletG (ATK+20% DEF+20% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-กระสุน Giga Arrow
-กระสุน Giga Magazine

KATAN [56] [หญิงเบล] SHIELDMILER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Bone Knife 35 [7]
-โล่ Hora Shield 50 [6]
-เกราะฟอส Strength Intense Noble Hora Robe 44 +4 [7]

-กางเกงฟอส Strength Intense Noble Hora Trouser 44 +4 [7]

-ถุงมือฟอส Strength Intense Noble Hora Glove 44 +4 [7]

-รองเท้าฟอส Strength Intense Noble Hora Shoes 44 +4 [7]

-หมวกฟอส Strength Intense Noble Hora Amice 44 +4 [7]

-เจ็ทแพคเบล Bellato Mantle33 1 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหู Volcano Expedition Commemoration Amulet (ATK+10% Fire 8 Water 0 Earth 0 Wind 0)
-แหวน Volcano Expedition Commemoration Ring (ATK+10% Fire 8 Water 0 Earth 0 Wind 0)
-แหวนเบล Elemental Spirit WristletG (ATK+20% DODGE+15 Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-กระสุน Giga Arrow
-กระสุน Giga Arrow

GrAiTONG [50] [หญิงเบล] HIDDENSOLDIER
-------------------------------------------------------------------------------
-uWeapon Novice's Hora Staff 47
-ถุงมือฟอส Intense Noble Hora Glove 50 [1]
-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหู Encourage Accessory (HP/FP+12% )
-กระสุน Mineral Advanced Beam Cell

๐สปิริต๐ [59] [แอกรีเทีย] STRIKER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Beam Saber 30 +2 [7]

-โล่ Sharp Golden Protector 45 [3]
-เกราะลันเชอร์ Sharp Intense EW Core 44 +1 [7]

-กางเกงลันเชอร์ Sharp Intense EW Leg 44 +1 [7]

-ถุงมือลันเชอร์ Sharp Intense EW Arm 44 +4 [7]

-รองเท้าลันเชอร์ Sharp Intense EW Landing 44 +2 [7]

-หมวกลันเชอร์ Sharp Intense EW Head 44 [7]
-เจ็ทแพคแอค Panzer Jets 40 [1]
-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Giga Liquid Fuel
-กระสุน Ceramic Exploding Vulcan Magazine
-ต่างหูแอค Elemental Pliant EarmuffH11 (ATK+26% DODGE+21 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูแอค Elemental Pliant EarmuffH21 (ATK+27% DODGE+21 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Pliant BracerH (RUN 0.5 ATK+25% DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Pliant BracerH (RUN 0.5 ATK+25% DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)

gill [56] [หญิงโคร่า] GRAZIER
-------------------------------------------------------------------------------
-ไม้เท้า Intense Dark Staff 55 +4 [7]

-เกราะฟอส Intense Black Shaman Robe 55 +4 [7]

-กางเกงฟอส Intense Black Shaman Trouser 55 +4 [7]

-ถุงมือฟอส Intense Black Sharman Glove 55 +4 [7]

-รองเท้าฟอส Intense Black Shaman Shoes 55 +4 [7]

-หมวกฟอส Intense Black Shaman Amice 55 +4 [7]

-เจ็ทแพคโค Ether Wing 40 [1]
-------------------------------------------------------------------------------
-แหวนโค Elemental Cuss ArmletH3 (ATK+28% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูโค Elemental Cus EarringH (DEF+20% ATK+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูโค Elemental Cus EarringH (DEF+20% ATK+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนโค Elemental Cus ArmletH (ATK+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)

โจร500 [57] [ชายโคร่า] ADVENTURER
-------------------------------------------------------------------------------
-ธนู Strong Intense Black Siege Bow 55 [7]
-เจ็ทแพคโค Ether Wing 40 [5]
-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Poison Advanced Beam Cell
-กระสุน Poison Exploding Vulcan Magazine

ROMEII [55] [แอกรีเทีย] STRIKER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Bone Knife 35 [7]
-โล่ Protection Round Protector 39 [7]
-เกราะแรงค์ Hora PowerPiece Core 41 [7]
-กางเกงแรงค์ Hora PowerPiece Leg 41 [7]
-ถุงมือแรงค์ Hora Power Piece Arm 41 [7]
-รองเท้าแรงค์ Hora PowerPiece Landing 41 [7]
-หมวกแรงค์ Hora PowerPiece Head 41 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหูแอค Elemental Pliant HeadsetC (ATK+15% DODGE+10 Fire 3 Water 3 Earth 4 Wind 2)
-กระสุน Mineral Exploding Vulcan Magazine
-ต่างหูแอค Elemental Power HeadsetH (ATK+25% SKILL+1 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Hue BracerE (RUN 0.5 ATK+20% DEF+20% Fire 2 Water 2 Earth 2 Wind 2)
-กระสุน Liquid Fuel
-แหวนแอค Elemental Power BracerF (RUN 0.5 ATK+20% SKILL+1 Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)

ZU [55] [ชายโคร่า] TEMPLAR
-------------------------------------------------------------------------------
-อาวุธเกิด Returnee's SoulStaff 1
-เกราะมีลี Intense Hora Mail 37 [7]
-กางเกงมีลี Intense Hora Slacks 37 [7]
-รองเท้ามีลี Intense Hora Boots 37 [7]
-หมวกมีลี Intense Hora HeadGear 37 [7]
-เจ็ทแพคโค Cora Mantle25 1 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Magazine

ฮิเดะ [62] [ชายเบล] SHIELDMILER
-------------------------------------------------------------------------------
-พีวีพี MuspellHeim 50 [7]
-โล่ Anti-Sharp Superior Heater Shield 55 +4 [4]

-เกราะอาชอนมีลี Bellato Victory Leader Full Plate 50 [7]
-กางเกงอาชอนมีลี Bellato Victory Leader Trouser 50 [7]
-ถุงมือมีลี Saint Titan Gauntlet [Rare B] 65 +5 [7]

-รองเท้าอาชอนมีลี Bellato Victory Leader Greave 50 [7]
-หมวกอาชอนมีลี Bellato Victory Leader FullHelm 50 [7]
-เจ็ทแพคเบล Bellato Mantle25 1 +4 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหู BlackBlood Brother's Leash (ATK+30% DEF+30% Vampire 10% DETECT 0 Fire 9 Water 9 Earth 9 Wind 9)
-แหวนเบล Elemental Mind ResletH51 (ATK+25% DEF+26% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวน Dagnu's Ring (ATK+30% DEF+10% HP/FP+5% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-ต่างหู Violent Wild's Earring (ATK+24% AIM+18 RANGE+12 )
-กระสุน Mega Mineral Bolt
-กระสุน Poison Advanced Beam Cell

เเม่มึง [63] [หญิงโคร่า] BLACK KNIGHT
-------------------------------------------------------------------------------
-หอก Golden Wind Knife 40
-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหู BlackBlood Brother's Leash (ATK+30% DEF+30% Vampire 10% DETECT 0 Fire 9 Water 9 Earth 9 Wind 9)

น้องเสือ [62] [หญิงโคร่า] BLACK KNIGHT
-------------------------------------------------------------------------------
-หอก Golden Wind Knife 40
-โล่ Anti-Sharp Superior Heater Shield 55 +4 [7]

-เกราะมีลี Saint Taurus FullPlate [Rare B] 65 +6 [7]

-กางเกงมีลี Saint Taurus Trouser [Rare B] 65 +5 [7]

-ถุงมือมีลี Saint Taurus Gauntlet [Rare B] 65 +5 [7]

-รองเท้ามีลี Saint Taurus Greave [Rare B] 65 +5 [7]

-หมวกมีลี Saint Taurus FullHelm [Rare B] 65 +5 [7]

-เจ็ทแพคโค Advanced Ether Wing 50 +2 [2]

-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหู Dagon's Leash (ATK+10% DEF+30% HP/FP+5% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-ต่างหู BlackBlood Brother's Leash (ATK+30% DEF+30% Vampire 10% DETECT 0 Fire 9 Water 9 Earth 9 Wind 9)
-แหวน Dagnu's Ring (ATK+30% DEF+10% HP/FP+5% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-แหวน Dagan's Ring (ATK+10% DEF+10% HP/FP+20% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)

TAG [63] [ชายโคร่า] TEMPLAR
-------------------------------------------------------------------------------
-กระบอง Saint Beam Pressure [Rare B] 65 +6 [6]

-เกราะมีลี Saint Taurus FullPlate [Rare B] 65 +5 [6]

-กางเกงมีลี Saint Taurus Trouser [Rare B] 65 +5 [7]

-ถุงมือมีลี Saint Taurus Gauntlet 65 +6 [6]

-รองเท้ามีลี Saint Taurus Greave [Rare B] 65 +5 [6]

-หมวกมีลี Saint Taurus FullHelm [Rare B] 65 +5 [7]

-เจ็ทแพคโค Cora Mantle24 1 +3 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-แหวนโค Elemental Cuss ArmletH5 (ATK+30% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวน Dagan's Ring (ATK+10% DEF+10% HP/FP+20% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-ต่างหู Fluctuating Beast Vital's Earring (ATK+26% HP/FP+8% DEF+15% )
-ต่างหู Fluctuating Beast Vital's Earring (ATK+26% HP/FP+8% DEF+15% )
-กระสุน Purse Charger [5%]
-กระสุน Snow Battery 20
-กระสุน Snow Battery 20

2ขา [56] [หญิงเบล] HIDDENSOLDIER
-------------------------------------------------------------------------------
-ธนู wind Intense Hora Bow 50 +1 [2]

-เกราะแรงค์ Sharp Intense Fleets Suit 44 [7]
-กางเกงแรงค์ Sharp Intense Fleets Slacks 44 [7]
-ถุงมือแรงค์ Sharp Intense Please Armlet 44 +4 [7]

-รองเท้าแรงค์ Sharp Intense Fleets Boots 44 +4 [7]

-หมวกแรงค์ Sharp Intense Fleets HeadGear 44 [7]
-เจ็ทแพคเบล Bellato Mantle31 1 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-แหวนเบล Elemental Spirit WristletH (ATK+20% DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนเบล Elemental Spirit WristletH (ATK+20% DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูเบล Elemental Tomb AppendixG (ATK+20% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-ต่างหูเบล Elemental Tomb AppendixG (ATK+20% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-กระสุน Mega Mineral Arrow

ท่านรอง [66] [แอกรีเทีย] PHANTOM SHADOW
-------------------------------------------------------------------------------
-ธนู Saint Siege Bow [Rare B] 65 +6 [6]

-เกราะแรงค์ Saint Bleach Core 65 +4 [5]

-กางเกงลันเชอร์ Saint BusterGear Leg [Rare B] 65 +5 [7]

-ถุงมือแรงค์ Saint Breach Arm 65 +4 [6]

-รองเท้าแรงค์ Saint Bleach Landing 65 +5 [7]

-หมวกแรงค์ Saint Bleach Head 65 +4 [5]

-เจ็ทแพคแอค Advanced Panzer Jets 50 +1 [3]

-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Cure Grenade
-ต่างหูแอค Elemental Pliant EarmuffH14 (ATK+26% DODGE+24 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Pliant BraceletH34 (RUN 0.5 ATK+28% DODGE+24 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Ceramic Advanced Beam Cell
-ต่างหูแอค Elemental Pliant EarmuffH34 (ATK+28% DODGE+24 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Pliant BraceletH34 (RUN 0.5 ATK+28% DODGE+24 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)

OZIL [65] [ชายเบล] ARMOR DRIVER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Dark Beam Saber 55 +4 [6]

-โล่ Intense Black Heater Shield 55 +5 [7]

-ถุงมือมีลี Saint Titan Gauntlet [Rare B] 65 +5 [6]

-รองเท้าแรงค์ Sublime Antiless Boots [Rare B] 63 +4 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-แหวนเบล Elemental Tomb LisletH (DEF+25% DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนเบล Elemental Mind WristletH (ATK+20% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Mega Mineral Arrow
-กระสุน Mineral Exploding Vulcan Magazine

[S]aNgSoM [60] [แอกรีเทีย] BATTLE LEADER
-------------------------------------------------------------------------------
-เกรเนดลันเชอร์ Saint Granade Launcher [Rare B] 65 +3 [6]

-เกราะลันเชอร์ Sublime BusterGear Core [Rare B] 63 +5 [7]

-กางเกงลันเชอร์ Sublime BusterGear Leg [Rare B] 63 +5 [7]

-ถุงมือลันเชอร์ Saint BusterGear Arm 65 +4 [5]

-รองเท้าลันเชอร์ Sublime BusterGear Landing [Rare B] 63 +5 [7]

-หมวกลันเชอร์ Sublime BusterGear Head [Rare B] 63 +5 [7]

-เจ็ทแพคแอค Panzer Jets 40 [1]
-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Slim Holding Web[Cash]
-กระสุน Ceramic Advanced Beam Cell
-ต่างหู Violent Wild's Earring (ATK+24% AIM+16 RUN 0.2 )
-ต่างหู Violent Wild's Earring (ATK+24% AIM+16 RUN 0.2 )
-แหวนแอค Elemental Mighty BraceletH43 (RUN 0.5 DEF+29% DODGE+23 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Mighty BraceletH52 (RUN 0.5 DEF+30% DODGE+22 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)

M14 [66] [แอกรีเทีย] STRIKER
-------------------------------------------------------------------------------
-ปืนไฟ Wind Intense Dark Flame Launcher 55 +6 [7]

-เกราะแรงค์ Saint Bleach Core 65 +5 [7]

-กางเกงแรงค์ Saint Bleach Leg 65 +4 [6]

-ถุงมือแรงค์ Saint Breach Arm 65 +4 [6]

-รองเท้าลันเชอร์ Saint BusterGear Landing 65 +4 [6]

-หมวกแรงค์ Saint Bleach Head 65 +4 [6]

-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Mega Ice Liquid Fuel
-ต่างหู Liberated Outcast's Earring (DODGE+16 RANGE+12 Debuff assisting time 10% )
-ต่างหู Starved Beast's Earring (ATK+24% Vampire 1% AIM+16 )
-แหวนแอค Elemental Pliant BracerH (RUN 0.5 ATK+25% DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Mighty BraceletH41 (RUN 0.5 DEF+29% DODGE+21 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Shock Wave

munnom [66] [แอกรีเทีย] MERCENARY
-------------------------------------------------------------------------------
-หอก Saint Lance 65 +6 [7]

-เกราะมีลี Saint WarMachine Core [Rare B] 65 +5 [6]

-กางเกงมีลี Saint WarMachine Leg [Rare B] 65 +5 [6]

-ถุงมือมีลี Saint WarMachine Arm 65 +5 [6]

-รองเท้ามีลี Saint WarMachine Landing [Rare B] 65 +5 [6]

-หมวกมีลี Saint WarMachine Head [Rare B] 65 +5 [7]

-เจ็ทแพคแอค Advanced Panzer Jets 50 +3 [3]

-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Acid Grenade
-กระสุน Magazine
-แหวนแอค Elemental Hue BraceletH43 (RUN 0.5 ATK+29% DEF+28% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Hue BraceletH42 (RUN 0.5 ATK+29% DEF+27% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหู Violent Wild's Earring (ATK+28% AIM+20 RUN 0.5 )
-กระสุน Purse Charger [5%]
-ต่างหู Violent Wild's Earring (ATK+28% AIM+20 RUN 0.5 )

กา [62] [ชายเบล] ARMSMAN
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Dark Beam Saber 55 [6]
-เกราะมีลี Sublime Titan FullPlate [Rare B] 63 +4 [7]

-กางเกงมีลี Sublime Titan Trouser [Rare B] 63 +4 [7]

-ถุงมือมีลี Sublime Titan Gauntlet [Rare B] 63 +4 [7]

-รองเท้ามีลี Sublime Titan Greave [Rare B] 63 +4 [7]

-หมวกมีลี Sublime Titan FullHelm [Rare B] 63 +5 [7]

-เจ็ทแพคเบล Bellato Mantle20 1 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหู Violent Wild's Earring (ATK+26% AIM+20 RANGE+15 )
-ต่างหู Violent Wild's Earring (ATK+26% AIM+20 RANGE+15 )
-แหวน RingA of Middle Class (ATK+10% HP/FP+15% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Mineral Advanced Beam Cell
-กระสุน Fire Exploding Vulcan Magazine
-แหวน RingA of Middle Class (ATK+10% HP/FP+15% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)

พอใจ [66] [หญิงโคร่า] BLACK KNIGHT
-------------------------------------------------------------------------------
-หอก Golden Wind Staff 40
-เกราะมีลี Saint Taurus FullPlate [Rare B] 65 +5 [6]

-กางเกงมีลี Saint Taurus Trouser [Rare B] 65 +4 [6]

-ถุงมือมีลี Saint Taurus Gauntlet [Rare B] 65 +5 [6]

-รองเท้ามีลี Saint Taurus Greave 65 +6 [6]

-หมวกมีลี Saint Taurus FullHelm [Rare B] 65 +5 [6]

-เจ็ทแพคโค Advanced Ether Wing 50 +4 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหู Dead Outcast's Earring (DODGE+20 HP/FP+15% DEF+16% )
-แหวนโค Elemental Mild ArmletH4 (DODGE+24 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหู Dead Outcast's Earring (DODGE+20 HP/FP+15% DEF+16% )
-แหวนโค Elemental Mild ArmletH4 (DODGE+24 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Ceramic Advanced Beam Cell

ว่าน [63] [หญิงโคร่า] GRAZIER
-------------------------------------------------------------------------------
-ไม้เท้า Wind Dark Staff 55 +2 [7]

-เจ็ทแพคโค Ether Wing 40 [4]
-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหู Fluctuating Beast Vital's Earring (ATK+24% HP/FP+6% DEF+12% )
-ต่างหู Fluctuating Beast Vital's Earring (ATK+24% HP/FP+6% DEF+12% )
-แหวนโค Elemental Cuss ArmletH1 (ATK+26% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนโค Elemental Cus ArmletH (ATK+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Arrow

ไหล [63] [ชายโคร่า] TEMPLAR
-------------------------------------------------------------------------------
-หอก Golden Wind Knife 40
-โล่ Protection Intense Hora Shield 44 +5 [7]

-เกราะมีลี Saint Taurus FullPlate [Rare B] 65 +4 [7]

-กางเกงมีลี Sublime Taurus Trouser [Rare B] 63 +5 [7]

-ถุงมือมีลี Sublime Taurus Gauntlet [Rare B] 63 +4 [7]

-รองเท้ามีลี Sublime Taurus Greave [Rare B] 63 +4 [7]

-หมวกมีลี Saint Taurus FullHelm [Rare B] 65 +5 [6]

-เจ็ทแพคโค Advanced Ether Wing 50 +4 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-แหวน Dagnu's Ring (ATK+30% DEF+10% HP/FP+5% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-แหวน Dagan's Ring (ATK+10% DEF+10% HP/FP+20% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-ต่างหู BlackBlood Brother's Leash (ATK+30% DEF+30% Vampire 10% DETECT 0 Fire 9 Water 9 Earth 9 Wind 9)
-ต่างหู Dagon's Leash (ATK+10% DEF+30% HP/FP+5% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-กระสุน Mega Exploding Arrow
-กระสุน Mineral Advanced Beam Cell
-กระสุน Purse Charger [5%]

เข้ม [55] [ชายโคร่า] BLACK KNIGHT
-------------------------------------------------------------------------------
-เกราะแรงค์ Light Training Shift Shirt 4
-กางเกงแรงค์ Light Training Shift Pants 4
-ถุงมือแรงค์ Light Training Shift None 4
-รองเท้าแรงค์ Light Training Shift None 4
-หมวกแรงค์ Light Training Shift None 4
-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหู Beginners Amulet (HP/FP+15% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหู Beginners Amulet (HP/FP+15% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวน Beginners Ring (HP/FP+15% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวน Beginners Ring (HP/FP+15% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)

padlom [65] [หญิงโคร่า] WARLOCK
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Saber 10 +1 [2]

-โล่ Intense Black Heater Shield 55 +4 [5]

-เกราะฟอส Saint Airless Rove 65 +5 [6]

-กางเกงฟอส Saint Airless Trouser 65 +5 [5]

-ถุงมือฟอส Saint Airless Glove 65 +5 [6]

-รองเท้าฟอส Saint Airless Shoes 65 +4 [6]

-หมวกฟอส Saint Airless Amice 65 +5 [5]

-เจ็ทแพคโค Cora Mantle26 1 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหูโค Elemental Curse EarringH51 (DEF+21% ATK+30% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนโค Elemental Cuss ArmletH5 (ATK+30% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูโค Elemental Curse EarringH53 (DEF+23% ATK+30% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนโค Elemental Cuss ArmletH2 (ATK+27% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)

PigeoNP [64] [แอกรีเทีย] PHANTOM SHADOW
-------------------------------------------------------------------------------
-ธนู Saint Siege Bow 65 +5 [7]

-เกราะลันเชอร์ Saint BusterGear Core [Rare B] 65 +4 [5]

-กางเกงลันเชอร์ Sublime BusterGear Leg [Rare B] 63 +4 [7]

-ถุงมือลันเชอร์ Saint BusterGear Arm 65 +5 [5]

-รองเท้าลันเชอร์ Saint BusterGear Landing 65 +5 [7]

-หมวกลันเชอร์ Sublime BusterGear Head [Rare B] 63 +5 [7]

-เจ็ทแพคแอค Advanced Panzer Jets 50 +2 [6]

-------------------------------------------------------------------------------
-แหวนแอค Elemental Pliant BraceletH12 (RUN 0.5 ATK+26% DODGE+22 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหู Violent Wild's Earring (ATK+28% AIM+20 RUN 0.5 )
-ต่างหูแอค Elemental Pliant EarmuffH53 (ATK+30% DODGE+23 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Pliant BraceletH11 (RUN 0.5 ATK+26% DODGE+21 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Fire Advanced Beam Cell
-กระสุน Mega Poison Liquid Fuel

NVM [64] [แอกรีเทีย] PUNISHER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด wind Intense Hora Knife 49 [5]
-โล่ Protection Intense Platinum Protector 44 +2 [7]

-เกราะมีลี Sublime WarMachine Core [Rare B] 63 +4 [7]

-กางเกงมีลี Sublime WarMachine Leg [Rare B] 63 +4 [7]

-ถุงมือมีลี Sublime WarMachine Arm [Rare B] 63 +4 [7]

-รองเท้ามีลี Sublime WarMachine Landing [Rare B] 63 +4 [7]

-หมวกมีลี Sublime WarMachine Head [Rare B] 63 +4 [7]

-เจ็ทแพคแอค Accretia Mantle29 1 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-แหวนแอค Elemental Hue BraceletH41 (RUN 0.5 ATK+29% DEF+26% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Hue BraceletH24 (RUN 0.5 ATK+27% DEF+29% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูแอค Elemental Hue EarmuffH22 (ATK+27% DEF+27% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูแอค Elemental Hue EarmuffH21 (ATK+27% DEF+26% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Mega Poison Liquid Fuel
-กระสุน Cure Grenade

Aiadeen [57] [ชายเบล] WIZARD
-------------------------------------------------------------------------------
-ไม้เท้า Advanced Strength Intense Hora Staff 49 +4 [6]

-เกราะมีลี Sharp Intense Golden FullPlate 44 [7]
-กางเกงมีลี Strength Intense Golden Trouser 44 [7]
-ถุงมือมีลี Sharp Intense Golden Gauntlet 44 [7]
-รองเท้ามีลี Sharp Intense Golden Grieve 44 [7]
-หมวกมีลี Strength Intense Golden FullHelm 44 [7]
-เจ็ทแพคเบล Aqua Force Booster 40 [1]
-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหูเบล Elemental Mind AppendixE (DEF+20% Fire 2 Water 2 Earth 2 Wind 2)
-แหวนเบล Elemental Mind WristletE (ATK+20% DEF+20% Fire 2 Water 2 Earth 2 Wind 2)
-กระสุน Arrow
-กระสุน Arrow
-แหวนเบล Elemental Mind WristletH (ATK+20% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหู Liberated Outcast's Earring (DODGE+20 RANGE+20 Debuff assisting time 15% )

TAs [60] [หญิงเบล] SHIELDMILER
-------------------------------------------------------------------------------
-หอก Intense Black Lance 55 +5 [7]

-เกราะมีลี Palmas Body Protector [M-type] 50 [3]
-กางเกงมีลี Palmas Leg Protector[M-type] 50 [2]
-ถุงมือมีลี Intense Black Magnetic Gauntlets 55 +3 [7]

-รองเท้ามีลี Palmas Boots Protector[M-type] 50 [2]
-หมวกมีลี Palmas Head Protector[M-type] 50 [1]
-เจ็ทแพคเบล Advanced Force Booster 50 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-แหวนเบล Elemental Mind WristletH (ATK+20% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนเบล Elemental Ell WristletD (ATK+15% SKILL+1 Fire 2 Water 3 Earth 3 Wind 4)
-ต่างหู Starved Beast's Earring (ATK+22% Vampire 5% AIM+15 )
-ต่างหูเบล Elemental Tome AppendixH2 (ATK+22% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)

SEz [65] [ชายเบล] SHIELDMILER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Dark Beam Saber 55 +4 [4]

-โล่ Intense Black Heater Shield 55 [6]
-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหู Dead Outcast's Earring (DODGE+20 HP/FP+15% DEF+16% )
-ต่างหู Dead Outcast's Earring (DODGE+20 HP/FP+15% DEF+16% )

พริม [58] [หญิงโคร่า] ASSASSIN
-------------------------------------------------------------------------------
-ธนู Wind Beam Siege Bow 40 [7]
-เกราะแรงค์ Intense Hora Ranger Shirt 16 [6]
-กางเกงแรงค์ Ranger Slacks 47 [7]
-ถุงมือแรงค์ Intense Hora Ranger Glove 16 [6]
-รองเท้าแรงค์ Ranger Boots 47 [7]
-หมวกแรงค์ Black Velocity Goggle 55 +4 [5]

-เจ็ทแพคโค Cora Mantle18 1 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหูโค Fire Glow EarringF (SKILL+1 Fire 4 Water 0 Earth 0 Wind 3)
-แหวนโค Wind Cus ArmletF (AIM+10 Fire 0 Water 0 Earth 0 Wind 4)
-ต่างหูโค Fire Glow EarringB (SKILL+1 Fire 2 Water 0 Earth 0 Wind 1)
-แหวนโค Fire Glow ArmletD (ATK+10% Fire 2 Water 0 Earth 0 Wind 2)
-กระสุน Poison Exploding Vulcan Magazine
-กระสุน Tera Advanced Beam Cell

TaE [66] [แอกรีเทีย] STRIKER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด wind Intense Gun Blade 37 +5 [5]

-โล่ Anti-Sharp Intense Platinum Protector 44 [7]
-เกราะอาชอนฟอส Empire's Executor Core 50 +4 [7]

-กางเกงอาชอนฟอส Empire's Executor Leg 50 +3 [7]

-ถุงมือลันเชอร์ Saint BusterGear Arm 65 +6 [6]

-รองเท้าอาชอนฟอส Empire's Executor Landing 50 +3 [7]

-หมวกอาชอนฟอส Empire's Executor Head 50 +3 [7]

-เจ็ทแพคแอค Accretia Mantle24 1 +5 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Cure Grenade
-กระสุน Mega Mineral Liquid Fuel
-แหวนแอค Elemental Hue BraceletH43 (RUN 0.5 ATK+29% DEF+28% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Hue BracerH (RUN 0.5 ATK+25% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหู BlackBlood Brother's Leash (ATK+30% DEF+30% Vampire 10% DETECT 0 Fire 9 Water 9 Earth 9 Wind 9)
-ต่างหู Violent Wild's Earring (ATK+28% AIM+20 RUN 0.5 )

จู๋ย์เล๊ก [64] [แอกรีเทีย] ASSAULTER
-------------------------------------------------------------------------------
-หอก Saint Lance 65 +6 [7]

-เกราะมีลี Saint WarMachine Core 65 +5 [7]

-กางเกงมีลี Sublime WarMachine Leg [Rare B] 63 +4 [7]

-ถุงมือลันเชอร์ Saint BusterGear Arm 65 +4 [6]

-รองเท้ามีลี Sublime WarMachine Landing [Rare B] 63 +4 [7]

-หมวกมีลี Sublime WarMachine Head [Rare B] 63 +4 [7]

-เจ็ทแพคแอค Advanced Panzer Jets 50 [2]
-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหูแอค Elemental Hue EarmuffH32 (ATK+28% DEF+27% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Hue BraceletH12 (RUN 0.5 ATK+26% DEF+27% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Mega Mineral Liquid Fuel
-ต่างหูแอค Elemental Hue EarmuffH51 (ATK+30% DEF+26% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Hue BraceletH21 (RUN 0.5 ATK+27% DEF+26% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Mega Liquid Fuel

๐มาซากิ๐ [62] [แอกรีเทีย] PUNISHER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด wind Intense Hora Knife 49 +4 [5]

-โล่ Black Thick Protector 55 +5 [7]

-เกราะมีลี Sublime WarMachine Core [Rare B] 63 +4 [7]

-กางเกงมีลี Sublime WarMachine Leg [Rare B] 63 +4 [7]

-ถุงมือลันเชอร์ Divine BusterGear Arm 60 +5 [5]

-รองเท้ามีลี Sublime WarMachine Landing [Rare B] 63 +4 [7]

-หมวกมีลี Sublime WarMachine Head [Rare B] 63 +5 [7]

-เจ็ทแพคแอค Advanced Panzer Jets 50 [1]
-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหู Outcasted Marauder's Earring (ATK+28% DEF+16% Vampire 5% )
-ต่างหู Outcasted Marauder's Earring (ATK+28% DEF+16% Vampire 5% )
-แหวนแอค Elemental Hue BracerH (RUN 0.5 ATK+25% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Hue BraceletH21 (RUN 0.5 ATK+27% DEF+26% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Mega Mineral Liquid Fuel
-กระสุน Shock Wave

เวย์ไทเทเนียม [63] [แอกรีเทีย] STRIKER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Katana 22 +3 [4]

-โล่ Anti-Sharp Intense Platinum Protector 44 +4 [7]

-เกราะลันเชอร์ Sublime BusterGear Core [Rare B] 63 +4 [7]

-กางเกงลันเชอร์ Sublime BusterGear Leg [Rare B] 63 +5 [7]

-ถุงมือลันเชอร์ Sublime BusterGear Arm [Rare B] 63 +3 [7]

-รองเท้าลันเชอร์ Sublime BusterGear Landing [Rare B] 63 +5 [7]

-หมวกลันเชอร์ Sublime BusterGear Head [Rare B] 63 +5 [7]

-เจ็ทแพคแอค Accretia Mantle27 1 +1 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Mega Ice Liquid Fuel
-กระสุน Ice Exploding Vulcan Magazine
-ต่างหูแอค Elemental Hue EarmuffH44 (ATK+29% DEF+29% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูแอค Elemental Hue EarmuffH34 (ATK+28% DEF+29% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Hue BraceletH51 (RUN 0.5 ATK+30% DEF+26% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Hue BraceletH42 (RUN 0.5 ATK+29% DEF+27% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)

WMC [61] [แอกรีเทีย] MERCENARY
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Intense Hora Knife 50 +1 [7]

-โล่ Intense Black Thick Protector 55 +3 [7]

-เกราะมีลี Sublime WarMachine Core [Rare B] 63 +4 [7]

-กางเกงมีลี Sublime WarMachine Leg [Rare B] 63 +4 [7]

-ถุงมือมีลี Sublime WarMachine Arm [Rare B] 63 +4 [7]

-รองเท้ามีลี Sublime WarMachine Landing [Rare B] 63 +4 [7]

-หมวกมีลี Sublime WarMachine Head [Rare B] 63 +4 [7]

-เจ็ทแพคแอค Panzer Jets 40 [2]
-------------------------------------------------------------------------------
-แหวนแอค Elemental Hue BraceletH22 (RUN 0.5 ATK+27% DEF+27% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Hue BraceletH21 (RUN 0.5 ATK+27% DEF+26% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูแอค Elemental Hue EarmuffH14 (ATK+26% DEF+29% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูแอค Elemental Hue EarmuffH13 (ATK+26% DEF+28% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Cure Grenade

Sleeplove [50] [แอกรีเทีย] BATTLE LEADER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด wind Intense Hora Knife 45 [3]
-โล่ Advanced Strength Intense Platinum Protector 44 +3 [7]

-เกราะแรงค์ Sharp Intense Metal Fur Core 44 +4 [7]

-กางเกงแรงค์ Sharp Intense Metal Fur Leg 44 +4 [7]

-ถุงมือแรงค์ Sharp Intense Metal Per Arm 44 +4 [7]

-รองเท้าแรงค์ Sharp Intense Metal Fur Landing 44 +4 [7]

-หมวกแรงค์ Sharp Intense Metal Fur Head 44 +4 [7]

-เจ็ทแพคแอค Panzer Jets 40 +1 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหู Liberated Outcast's Earring (DODGE+18 RANGE+14 Debuff assisting time 12% )
-แหวนแอค Elemental Mighty BraceletH13 (RUN 0.5 DEF+26% DODGE+23 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Slim Holding Web[Cash]
-แหวนแอค Elemental Mighty BraceletH51 (RUN 0.5 DEF+30% DODGE+21 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหู Liberated Outcast's Earring (DODGE+20 RANGE+16 Debuff assisting time 15% )
-กระสุน Ice Exploding Vulcan Magazine

O1 [58] [หญิงโคร่า] GRAZIER
-------------------------------------------------------------------------------
-ไม้เท้า Wind Blue Wand 35 [7]
-เกราะฟอส Sharp Intense Drew Robe 44 [7]
-กางเกงฟอส Sharp Intense Drew Trouser 44 [7]
-ถุงมือฟอส Sharp Intense Dru Glove 44 [7]
-รองเท้าฟอส Sharp Intense Drew Shoes 44 [7]
-หมวกฟอส Sharp Intense Drew Amice 44 [7]
-เจ็ทแพคโค Advanced Terra Ether Wing 50 +1 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหูโค Elemental Cus EarringH (DEF+20% ATK+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหู Outcasted Marauder's Earring (ATK+26% DEF+15% Vampire 5% )
-แหวนโค Elemental Cus ArmletH (ATK+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนโค Elemental Cus ArmletH (ATK+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)

จัดมัน [59] [แอกรีเทีย] PUNISHER
-------------------------------------------------------------------------------
-ดาปสองมือ Strong Intense Dark Beam Sword 55 +5 [7]

-เกราะลันเชอร์ Sharp Intense EW Core 44 [7]
-กางเกงลันเชอร์ Sharp Intense EW Leg 44 [7]
-ถุงมือลันเชอร์ Sharp Intense EW Arm 44 [7]
-รองเท้าลันเชอร์ Sharp Intense EW Landing 44 [7]
-หมวกลันเชอร์ Sharp Intense EW Head 44 [7]
-เจ็ทแพคแอค Panzer Jets 40 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-แหวนแอค Elemental Pliant BracerH (RUN 0.5 ATK+25% DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Giga Cross Rocket
-กระสุน Liquid Fuel
-ต่างหูแอค Elemental Pliant HeadsetH (ATK+25% DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูแอค Elemental Pliant HeadsetH (ATK+25% DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Pliant BracerH (RUN 0.5 ATK+25% DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)

BLB [54] [แอกรีเทีย] ASSAULTER
-------------------------------------------------------------------------------
-กระบอง Wind Beam Mace 20 +3 [5]

-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหู Violent Wild's Earring (ATK+24% AIM+16 RUN 0.2 )
-กระสุน Mega Mineral Liquid Fuel

InDyMaFin [58] [ชายเบล] BERSERKER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Dark Beam Saber 55 +1 [2]

-เกราะมีลี Divine Titan FullPlate [Rare B] 60 [7]
-กางเกงมีลี Divine Titan Trouser [Rare B] 60 [7]
-ถุงมือมีลี Divine Titan Gauntlet [Rare B] 60 [7]
-รองเท้ามีลี Divine Titan Greave [Rare B] 60 +1 [7]

-หมวกมีลี Divine Titan FullHelm [Rare B] 60 [7]
-เจ็ทแพคเบล Bellato Mantle33 1 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-แหวนเบล Fire Mind WristletE (FPU-5% Fire 5 Water 0 Earth 0 Wind 0)
-แหวนเบล Elemental Parsal WristletH (SP+30% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)

วอก [66] [ชายโคร่า] BLACK KNIGHT
-------------------------------------------------------------------------------
-ไม้เท้า Saint Staff [Rare B] 65 +6 [7]

-เกราะมีลี Saint Taurus FullPlate [Rare B] 65 +6 [6]

-กางเกงมีลี Saint Taurus Trouser [Rare B] 65 +6 [7]

-ถุงมือมีลี Saint Taurus Gauntlet [Rare B] 65 +6 [7]

-รองเท้ามีลี Saint Taurus Greave [Rare B] 65 +6 [7]

-หมวกมีลี Saint Taurus FullHelm [Rare B] 65 +6 [7]

-เจ็ทแพคโค Cora Mantle17 1 +5 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Ceramic Exploding Vulcan Magazine
-กระสุน Giga Beam Cell
-ต่างหู BlackBlood Brother's Leash (ATK+30% DEF+30% Vampire 10% DETECT 0 Fire 9 Water 9 Earth 9 Wind 9)
-ต่างหู Dagon's Leash (ATK+10% DEF+30% HP/FP+5% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-แหวน Dagan's Ring (ATK+10% DEF+10% HP/FP+20% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-แหวน Dagnu's Ring (ATK+30% DEF+10% HP/FP+5% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)

แกลบ [66] [ชายเบล] BERSERKER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Dark Beam Saber 55 +4 [5]

-โล่ Intense Black Heater Shield 55 +4 [7]

-เกราะมีลี Sublime Titan FullPlate [Rare B] 63 +4 [7]

-กางเกงมีลี Saint Titan Trouser [Rare B] 65 +4 [7]

-ถุงมือมีลี Saint Titan Gauntlet [Rare B] 65 +4 [6]

-รองเท้ามีลี Saint Titan Greave [Rare B] 65 +5 [6]

-หมวกมีลี Saint Titan FullHelm [Rare B] 65 +4 [5]

-เจ็ทแพคเบล Bellato Mantle21 1 +1 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหู Fluctuating Beast Vital's Earring (ATK+24% HP/FP+6% DEF+12% )
-ต่างหู Fluctuating Beast Vital's Earring (ATK+24% HP/FP+6% DEF+12% )
-แหวนเบล Elemental Mind ResletH21 (ATK+22% DEF+26% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนเบล Elemental Mind ResletH15 (ATK+21% DEF+30% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Giga Beam Cell
-กระสุน Mineral Exploding Vulcan Magazine

Erioz [65] [หญิงโคร่า] ADVENTURER
-------------------------------------------------------------------------------
-ธนู Saint Siege Bow 65 +6 [7]

-เกราะฟอส Saint Airless Rove 65 +5 [6]

-กางเกงฟอส Saint Airless Trouser 65 +5 [6]

-ถุงมือฟอส Airless Glove 57 [6]
-รองเท้าฟอส Saint Airless Shoes 65 +5 [6]

-หมวกฟอส Saint Airless Amice 65 +5 [6]

-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Poison Advanced Beam Cell
-ต่างหู Dead Outcast's Earring (DODGE+20 HP/FP+15% DEF+16% )
-ต่างหู Dead Outcast's Earring (DODGE+20 HP/FP+15% DEF+16% )
-แหวนโค Elemental Mild ArmletH (DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Intense Exploding Vulcun Magazine
-แหวนโค Elemental Mild ArmletH (DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)

มาลี [66] [ชายเบล] SHIELDMILER
-------------------------------------------------------------------------------
-หอก Golden Wind Knife 40
-เกราะฟอส Saint Nias Rove [Rare B] 65 +4 [5]

-กางเกงฟอส Saint Nias Trouser [Rare B] 65 +4 [6]

-ถุงมือฟอส Saint Nias Glove [Rare B] 65 +4 [5]

-รองเท้าฟอส Saint Nias Shoes 65 +6 [6]

-หมวกฟอส Saint Nias Amice 65 +6 [6]

-เจ็ทแพคเบล Bellato Mantle20 1 +2 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-แหวนเบล Elemental Mind ResletH34 (ATK+23% DEF+29% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนเบล Elemental Mind ResletH32 (ATK+23% DEF+27% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหู Outcasted Marauder's Earring (ATK+26% DEF+15% Vampire 5% )
-ต่างหู Outcasted Marauder's Earring (ATK+26% DEF+15% Vampire 5% )

ดาบคลั่ง [63] [หญิงโคร่า] GRAZIER
-------------------------------------------------------------------------------
-ไม้เท้า Wind Dark Staff 55 [7]
-เกราะมีลี Divine Taurus FullPlate 60 +3 [6]

-กางเกงมีลี Divine Taurus Trouser 60 +3 [6]

-ถุงมือมีลี Divine Taurus Gauntlet 60 +4 [6]

-รองเท้ามีลี Divine Taurus Greave 60 [5]
-หมวกมีลี Divine Taurus FullHelm 60 [5]
-เจ็ทแพคโค Advanced Ether Wing 50 [2]
-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหูโค Elemental Cus EarringH (DEF+20% ATK+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูโค Elemental Cus EarringH (DEF+20% ATK+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนโค Elemental Cus ArmletH (ATK+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Giga Arrow
-แหวนโค Elemental Cus ArmletH (ATK+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Giga Arrow

caff [50] [หญิงโคร่า] ARTIST
-------------------------------------------------------------------------------
-ธนู wind Intense Hora Bow 46 +2 [3]

-เกราะมีลี Intense JMHora Full Plate 47 +2 [7]

-กางเกงมีลี Intense JMHora Trouser 47 +3 [7]

-ถุงมือมีลี Intense JM Hora Guantlet 47 +3 [7]

-รองเท้าฟอส Intense Dru Shoes 50 +3 [6]

-หมวกมีลี Intense JMHora FullHelm 47 +2 [7]

-เจ็ทแพคโค Ether Wing 40 [2]
-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหูโค Elemental Mild EarringH (DEF+20% DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนโค Elemental Mild ArmletH (DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนโค Elemental Mild ArmletH (DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูโค Elemental Mild EarringH12 (DEF+21% DODGE+22 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Fire Advanced Beam Cell
-กระสุน Fire Advanced Beam Cell

F5 [61] [หญิงโคร่า] ARTIST
-------------------------------------------------------------------------------
-ปืน ST-34G 'Song of terror' 47 [2]
-เกราะแรงค์ Sharp Intense Azzle Rayment Suit 44 [7]
-กางเกงแรงค์ Sharp Intense Azzle Rayment Slacks 44 [7]
-ถุงมือแรงค์ Sharp Superior Azzle Rayment Armlet 50 [3]
-รองเท้าแรงค์ Sharp Superior Azzle Rayment Boots 50 [6]
-หมวกแรงค์ Sharp Intense Azzle Rayment HeadGear 44 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Mega Energy Magazine

faeaway [57] [แอกรีเทีย] SCIENTIST
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Intense Hora Knife 50 [6]
-โล่ Protection Large Protector 35 [7]
-เกราะมีลี Advanced Strength Intense Temple Beam Core 44 +4 [7]

-กางเกงมีลี Advanced Strength Intense Temple Beam Leg 44 +4 [7]

-ถุงมือมีลี Advanced Strength Intense Temple Beam Arm 44 +4 [7]

-รองเท้ามีลี Advanced Strength Intense Temple Beam Landing 44 +4 [7]

-หมวกมีลี Strength Intense Temple Beam Head 44 +4 [7]

-เจ็ทแพคแอค Accretia Mantle15 1 +2 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Liquid Fuel
-กระสุน Vulcan Magazine
-ต่างหูแอค Elemental Hue HeadsetD (ATK+15% DEF+15% Fire 2 Water 3 Earth 3 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Mighty BraceletH (RUN 0.5 DEF+25% DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Mighty BraceletF (RUN 0.5 DEF+20% DODGE+15 Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-ต่างหูแอค Elemental Hue EarmuffH32 (ATK+28% DEF+27% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)

ฮงกิลดอง [53] [แอกรีเทีย] ASSAULTER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Hora Knife 50 [7]
-โล่ Intense Platium Protector 50 [4]
-เกราะมีลี Temple Beam Core 50 [7]
-กางเกงมีลี Intense Temple Beam Leg 50 [2]
-ถุงมือมีลี Intense Temple Beam Arm 50 [7]
-รองเท้ามีลี Intense Temple Beam Landing 50 [7]
-หมวกมีลี Intense Temple Beam Head 50 [5]
-เจ็ทแพคแอค Advanced Panzer Jets 50 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-แหวนแอค Elemental Hue BracerH (RUN 0.5 ATK+25% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Liquid Fuel
-แหวนแอค Elemental Hue BracerH (RUN 0.5 ATK+25% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูแอค Elemental Hue HeadsetH (ATK+25% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูแอค Elemental Hue HeadsetH (ATK+25% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Liquid Fuel

KER [57] [หญิงโคร่า] SPIRITUALIST
-------------------------------------------------------------------------------
-ไม้เท้า Strong Intense Hora Staff 45 +5 [7]

-เกราะฟอส Intense Shaman Robe 43 [2]
-กางเกงฟอส Intense Elixir Trouser 45 [1]
-ถุงมือฟอส Intense Itaco Gloves 41 [5]
-รองเท้าฟอส Intense Elixir Shoes 45 [5]
-หมวกฟอส Intense Shaman Amice 43 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหูโค Elemental Cus Earring (DEF+10% ATK+10% Fire 4 Water 3 Earth 3 Wind 2)
-ต่างหู Violent Wild's Earring (ATK+22% AIM+16 RANGE+10 )
-แหวน Dagan's Ring (ATK+10% DEF+10% HP/FP+20% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)

ningzaa [58] [หญิงโคร่า] TEMPLAR
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Intense Shotel 25 [7]
-โล่ Intense Adarga 43 [4]
-เกราะมีลี Intense Dark Armor 27 [7]
-กางเกงมีลี Odinz Trouser 41 [7]
-ถุงมือมีลี Intense Rogue Gauntlets 43 [3]
-รองเท้าแรงค์ Intense Velocity Boots 43 [7]
-หมวกมีลี Intense Dark Helmet 27 [7]
-เจ็ทแพคโค Ether Wing 40 [4]
-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหูโค Elemental Glow EarringF (DEF+20% SKILL+1 Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-ต่างหูโค Elemental Cus EarringC (DEF+15% ATK+15% Fire 3 Water 2 Earth 4 Wind 3)
-แหวนโค Fire Glow ArmletD (ATK+10% Fire 2 Water 0 Earth 0 Wind 2)
-แหวนโค Fire Glow ArmletC (ATK+8% Fire 2 Water 0 Earth 0 Wind 2)
-กระสุน Giga Vulcan Magazine
-กระสุน Giga Vulcan Magazine

Rst [66] [หญิงโคร่า] BLACK KNIGHT
-------------------------------------------------------------------------------
-ไม้เท้า Saint Staff 65 +6 [7]

-เกราะมีลี Saint Taurus FullPlate 65 +5 [6]

-กางเกงมีลี Saint Taurus Trouser 65 +5 [6]

-ถุงมือมีลี Saint Taurus Gauntlet 65 +4 [6]

-รองเท้ามีลี Saint Taurus Greave 65 +4 [6]

-หมวกมีลี Saint Taurus FullHelm 65 +4 [5]

-เจ็ทแพคโค Cora Mantle13 1 +2 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-แหวน Dagnu's Ring (ATK+30% DEF+10% HP/FP+5% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-แหวนโค Elemental Cus ArmletH (ATK+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหู BlackBlood Brother's Leash (ATK+30% DEF+30% Vampire 10% DETECT 0 Fire 9 Water 9 Earth 9 Wind 9)
-ต่างหูโค Elemental Curse EarringH43 (DEF+23% ATK+29% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Poison Exploding Vulcan Magazine
-กระสุน Ice Advanced Beam Cell

JIKKO [64] [ชายโคร่า] TEMPLAR
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Sickle Knife 45 +3 [7]

-โล่ Intense Black Heater Shield 55 +6 [7]

-เกราะมีลี Saint Taurus FullPlate [Rare B] 65 +5 [6]

-กางเกงมีลี Saint Taurus Trouser [Rare B] 65 +5 [6]

-ถุงมือมีลี Saint Taurus Gauntlet [Rare B] 65 +5 [6]

-รองเท้ามีลี Saint Taurus Greave [Rare B] 65 +5 [6]

-หมวกมีลี Saint Taurus FullHelm [Rare B] 65 +5 [6]

-เจ็ทแพคโค Advanced Ether Wing 50 +4 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-แหวน Dagan's Ring (ATK+10% DEF+10% HP/FP+20% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-แหวน Dagnu's Ring (ATK+30% DEF+10% HP/FP+5% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-ต่างหู BlackBlood Brother's Leash (ATK+30% DEF+30% Vampire 10% DETECT 0 Fire 9 Water 9 Earth 9 Wind 9)
-ต่างหูโค Elemental Curse EarringH35 (DEF+25% ATK+28% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)

ขั้นเทพ [64] [ชายโคร่า] BLACK KNIGHT
-------------------------------------------------------------------------------
-หอก Golden Wind Knife 40
-เกราะอาชอนมีลี Decem's Messenger Full Plate 50 +2 [7]

-กางเกงอาชอนมีลี Decem's Messenger Trouser 50 +2 [7]

-ถุงมืออาชอนมีลี Decem's Messenger Gauntlet 50 +2 [7]

-รองเท้าอาชอนมีลี Decem's Messenger Greave 50 +2 [7]

-หมวกอาชอนมีลี Decem's Messenger FullHelm 50 +2 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหู BlackBlood Brother's Leash (ATK+30% DEF+30% Vampire 10% DETECT 0 Fire 9 Water 9 Earth 9 Wind 9)
-กระสุน Purse Charger [5%]
-กระสุน Snow Battery 20
-กระสุน Snow Battery 20

5 [50] [หญิงโคร่า] ARTIST
-------------------------------------------------------------------------------
-อาวุธเกิด Returnee's DualSoulSword 1
-เกราะมีลี Strength Intense Bone FullPlate 44 +3 [7]

-กางเกงมีลี Strength Intense Bone Trouser 44 +4 [7]

-ถุงมือมีลี Strength Intense Bone Gauntlet 44 +5 [7]

-รองเท้ามีลี Solid Intense Bone Grieve 44 +2 [7]

-หมวกมีลี Strength Intense Bone FullHelm 44 +3 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Training Arrow
-แหวนโค Elemental Mild ArmletH3 (DODGE+23 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนโค Elemental Mild ArmletH (DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหู Encourage Accessory (HP/FP+12% )
-ต่างหู Encourage Accessory (HP/FP+12% )

Anarionz [61] [หญิงเบล] MENTALSMITH
-------------------------------------------------------------------------------
-ธนูลีออน Leon's Black Siege Bow 55 [7]
-เกราะมีลี Sublime Titan FullPlate [Rare B] 63 +4 [7]

-กางเกงมีลี Sublime Titan Trouser [Rare B] 63 +4 [7]

-ถุงมือแรงค์ Sublime Antiless Armlet 63 +5 [6]

-รองเท้าแรงค์ Intense Black Feather Boots 55 +5 [7]

-หมวกมีลี Sublime Titan FullHelm [Rare B] 63 +4 [7]

-เจ็ทแพคเบล Bellato Mantle24 1 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหูเบล Elemental Splitz AppendixH2 (DODGE+22 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูเบล Elemental Splitz AppendixH4 (DODGE+24 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนเบล Elemental Spirit WristletH (ATK+20% DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนเบล Elemental Spirit WristletH (ATK+20% DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Beam Cell
-กระสุน Mineral Exploding Vulcan Magazine

Oyes [56] [ชายโคร่า] BLACK KNIGHT
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Bone Knife 35 [7]
-โล่ Protection Heater Shield 47 [7]
-เกราะมีลี Solid Intense Bone FullPlate 44 +4 [7]

-กางเกงมีลี Solid Intense Bone Trouser 44 +4 [7]

-ถุงมือมีลี Solid Intense Bone Gauntlet 44 +4 [7]

-รองเท้ามีลี Solid Intense Bone Grieve 44 +4 [7]

-หมวกมีลี Solid Intense Bone FullHelm 44 +4 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Mega Exploding Arrow

ฮ่าๆ [61] [ชายโคร่า] ADVENTURER
-------------------------------------------------------------------------------
-ธนูลีออน Leon's Hora Bow 50 [7]
-เกราะอาชอนแรงค์ Decem's Messenger Suit 50 [7]
-กางเกงอาชอนแรงค์ Decem's Messenger Slacks 50 [7]
-ถุงมืออาชอนแรงค์ Decem's Messenger Armlet 50 [7]
-หมวกอาชอนแรงค์ Decem's Messenger Goggle 50 [7]
-เจ็ทแพค Aiming Booster[1 Grade] 55
-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหูโค Elemental Den EarringH43 (ATK+29% DODGE+23 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนโค Elemental Mild ArmletH4 (DODGE+24 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนโค Elemental Mild ArmletH5 (DODGE+25 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Ceramic Advanced Beam Cell
-ต่างหูโค Elemental Den EarringH43 (ATK+29% DODGE+23 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Poison Exploding Vulcan Magazine

AJN [57] [ชายเบล] MENTALSMITH
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Dark Beam Saber 55 [3]
-โล่ Intense Hora Shield 50 [7]
-เกราะแรงค์ Strong Intense Fleets Suit 44 [7]
-กางเกงแรงค์ Strong Intense Fleets Slacks 44 [7]
-ถุงมือแรงค์ Strong Intense Please Armlet 44 [7]
-รองเท้าแรงค์ Strong Intense Fleets Boots 44 +4 [7]

-หมวกแรงค์ Strong Intense Fleets HeadGear 44 [7]
-เจ็ทแพคเบล Bellato Mantle19 1 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-แหวนเบล Elemental Tomb LisletG (DEF+20% DODGE+15 Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-กระสุน Giga Vulcan Magazine
-ต่างหู Encourage Accessory (HP/FP+12% )
-แหวนเบล Elemental Tomb LisletH (DEF+25% DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูเบล Elemental Splitz AppendixH4 (DODGE+24 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Giga Arrow

III [61] [หญิงโคร่า] ADVENTURER
-------------------------------------------------------------------------------
-ธนู Saint Siege Bow [Rare B] 65 +6 [7]

-เกราะแรงค์ Sublime Sajitarius Suit [Rare B] 63 +5 [7]

-กางเกงแรงค์ Saint Sajitarius Slakes [Rare B] 65 +6 [6]

-ถุงมือแรงค์ Saint Sajitarius Armlet 65 +5 [5]

-รองเท้าแรงค์ Divine Sajitarius Boots 60 +6 [6]

-หมวกแรงค์ Sublime Sajitarius Goggle [Rare B] 63 +5 [7]

-เจ็ทแพคโค Advanced Ether Wing 50 +4 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Ceramic Advanced Beam Cell
-ต่างหูโค Elemental Den EarringH44 (ATK+29% DODGE+24 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนโค Elemental Cuss ArmletH3 (ATK+28% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนโค Elemental Cuss ArmletH4 (ATK+29% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูโค Elemental Den EarringH55 (ATK+30% DODGE+25 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Ceramic Exploding Vulcan Magazine

มายมิ้นท์ [60] [หญิงโคร่า] STEELER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Bone Knife 35 [7]
-เกราะแรงค์ Strong Intense Azzle Rayment Suit 44 [7]
-กางเกงแรงค์ Strong Intense Azzle Rayment Slacks 44 [7]
-ถุงมือแรงค์ Strong Intense Azl Raiment Armlet 44 [7]
-รองเท้าแรงค์ Sajitarius Boots [Rare B] 57 +5 [7]

-หมวกแรงค์ Strong Intense Azzle Rayment HeadGear 44 [7]
-เจ็ทแพคโค Cora Mantle17 1 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Mineral Exploding Vulcan Magazine
-ต่างหูโค Elemental Curse EarringH24 (DEF+24% ATK+27% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูโค Elemental Curse EarringH25 (DEF+25% ATK+27% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนโค Elemental Cuss ArmletH2 (ATK+27% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนโค Elemental Cuss ArmletH2 (ATK+27% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Tera Advanced Beam Cell

panzervi [55] [ชายเบล] ARMOR DRIVER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด wind Intense Hora Knife 49 +1 [1]

-โล่ Intense Hora Shield 50 +3 [5]

-เกราะฟอส Strength Intense Noble Hora Robe 44 [7]
-กางเกงฟอส Strength Intense Noble Hora Trouser 44 [7]
-ถุงมือฟอส Strength Intense Noble Hora Glove 44 [7]
-รองเท้าฟอส Strength Intense Noble Hora Shoes 44 [7]
-หมวกฟอส Strength Intense Noble Hora Amice 44 [7]
-เจ็ทแพคเบล Force Booster 40 [5]
-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Giga Arrow
-แหวนเบล Elemental Mind WristletG (ATK+20% DEF+20% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-กระสุน Giga Arrow
-ต่างหูเบล Elemental Tomb AppendixF (ATK+20% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-ต่างหูเบล Elemental Tomb AppendixG (ATK+20% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-แหวนเบล Elemental Mind WristletH (ATK+20% DEF+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)

XxMacaOxX [59] [หญิงโคร่า] GRAZIER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Bone Knife 35 [7]
-เกราะฟอส Intense Black Shaman Robe 55 +4 [7]

-กางเกงฟอส Intense Black Shaman Trouser 55 +5 [7]

-ถุงมือแรงค์ Solid Intense Azl Raiment Armlet 44 [7]
-รองเท้าแรงค์ Solid Intense Azzle Rayment Boots 44 [7]
-หมวกแรงค์ Solid Intense Azzle Rayment HeadGear 44 [7]
-เจ็ทแพคโค Cora Mantle13 1 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหูโค Elemental Cus EarringH (DEF+20% ATK+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนโค Elemental Cus ArmletH (ATK+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนโค Elemental Cus ArmletH (ATK+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหูโค Elemental Cus EarringH (DEF+20% ATK+25% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)

HD48 [52] [ชายเบล] ARMOR DRIVER
-------------------------------------------------------------------------------
-ธนู wind Intense Hora Bow 48 [5]
-เกราะแรงค์ Strength Intense Fleets Suit 44 [7]
-กางเกงแรงค์ Strength Intense Fleets Slacks 44 [7]
-ถุงมือมีลี Intense Normal Siege Armlet 35 [7]
-รองเท้าแรงค์ Intense Dragon Feather Boots 45 +2 [7]

-หมวกแรงค์ Strength Intense Fleets HeadGear 44 [7]
-เจ็ทแพคเบล Bellato Mantle24 1 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Fire Exploding Vulcan Magazine
-ต่างหู Encourage Accessory (HP/FP+12% )
-ต่างหู Dead Outcast's Earring (DODGE+20 HP/FP+15% DEF+16% )
-แหวนเบล Elemental Tomb LisletH (DEF+25% DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนเบล Elemental Spirit WristletH (ATK+20% DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Ceramic Advanced Beam Cell