๐เมขลา๐ [66] [หญิงโคร่า] TEMPLAR
-------------------------------------------------------------------------------
-หอก Golden Wind Knife 40
-โล่ Intense Black Heater Shield 55 +6 [7]
-เกราะอาชอนมีลี Decem's Messenger Full Plate 50 +2 [7]

-กางเกงอาชอนมีลี Decem's Messenger Trouser 50 +2 [7]

-ถุงมือมีลี Saint Taurus Gauntlet 65 +5 [5]

-รองเท้าอาชอนมีลี Decem's Messenger Greave 50 +2 [7]

-หมวกอาชอนมีลี Decem's Messenger FullHelm 50 +2 [7]

-เจ็ทแพคโค Cora Mantle29 50 +2 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-แหวน Dagan's Ring (ATK+10% DEF+10% HP/FP+20% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-แหวน Dagnu's Ring (ATK+30% DEF+10% HP/FP+5% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-ต่างหู BlackBlood Brother's Leash (ATK+30% DEF+30% Vampire 10% DETECT 0 Fire 9 Water 9 Earth 9 Wind 9)
-ต่างหู Dagon's Leash (ATK+10% DEF+30% HP/FP+5% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-กระสุน Snow Battery 20
-กระสุน Snow Battery 20

บักหำน้อย [65] [หญิงโคร่า] BLACK KNIGHT
-------------------------------------------------------------------------------
-หอก Golden Wind Knife 40
-โล่ Intense Black Heater Shield 55 +4 [4]

-เกราะอาชอนมีลี Decem's Messenger Full Plate 50 +1 [7]

-กางเกงอาชอนมีลี Decem's Messenger Trouser 50 +1 [7]

-ถุงมือมีลี Sublime Taurus Gauntlet [Rare B] 63 +6 [7]

-รองเท้าอาชอนมีลี Decem's Messenger Greave 50 +1 [7]

-หมวกอาชอนมีลี Decem's Messenger FullHelm 50 +1 [7]

-เจ็ทแพคโค Advanced Ether Wing 50 +3 [3]

-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Mega Fire Arrow
-แหวน RingB of Middle Class (DEF+10% HP/FP+15% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวน Dagan's Ring (ATK+10% DEF+10% HP/FP+20% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-ต่างหู BlackBlood Brother's Leash (ATK+30% DEF+30% Vampire 10% DETECT 0 Fire 9 Water 9 Earth 9 Wind 9)
-ต่างหูโค Elemental Curse EarringH52 (DEF+22% ATK+30% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Mega Fire Bolt

วอน๐ [59] [หญิงโคร่า] ARTIST
-------------------------------------------------------------------------------
-เกราะแรงค์ Intense Velocity Suit 43 [5]
-กางเกงฟอส Intense Elixir Trouser 45 [7]
-ถุงมือแรงค์ Intense Top Velocity Armlet 45 [2]
-หมวกแรงค์ Intense Glow HeadGear 41 [6]
-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Mega Advanced Beam Cell
-กระสุน Mega Energy Magazine

[Mr]DooM [68] [แอกรีเทีย] MERCENARY
-------------------------------------------------------------------------------
-หอก Golden Wind Knife 40
-โล่ Advanced Strength Superior Type Protector 55 +4 [5]

-เกราะอาชอนมีลี Empire's Executor Core 50 [7]
-กางเกงอาชอนมีลี Empire's Executor Leg 50 [7]
-ถุงมืออาชอนมีลี Empire's Executor Arm 50 [7]
-รองเท้าอาชอนมีลี Empire's Executor Landing 50 [7]
-หมวกอาชอนมีลี Empire's Executor Head 50 [7]
-เจ็ทแพคแอค Accretia Mantle23 50 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Purse Charger [5%]
-ต่างหู Violent Wild's Earring (ATK+28% AIM+20 RUN 0.5 )
-แหวนแอค Elemental Hue BraceletH41 (RUN 0.5 ATK+29% DEF+26% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Hue BraceletH42 (RUN 0.5 ATK+29% DEF+27% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-ต่างหู Violent Wild's Earring (ATK+28% AIM+20 RUN 0.5 )
-กระสุน Mineral Exploding Vulcan Magazine
-กระสุน Cure Grenade

น้องนุ้ย [56] [หญิงโคร่า] BLACK KNIGHT
-------------------------------------------------------------------------------
-ไม้เท้า Wind Blue Wand 35 [7]
-เกราะแรงค์ Intense Crude Hazard Coat 35 [3]
-กางเกงแรงค์ Intense Crude Hazard Drawers 35 [2]
-ถุงมือแรงค์ Intense Crude Hazard Bracelet 35 [1]
-รองเท้าแรงค์ Intense Crude Hazard Boots 35 [6]
-หมวกแรงค์ Intense Crude Hazard HeadGear 35 [7]
-------------------------------------------------------------------------------

PES [50] [แอกรีเทีย] BATTLE LEADER
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Intense Hora Knife 50 +6 [7]

-โล่ Strength Intense Thick Protector 46 +4 [7]

-เกราะมีลี Strength Intense Temple Beam Core 44 +5 [7]

-กางเกงมีลี Strength Intense Temple Beam Leg 44 +5 [7]

-ถุงมือมีลี Strength Intense Temple Beam Arm 44 +4 [7]

-รองเท้ามีลี Strength Intense Temple Beam Landing 44 +4 [7]

-หมวกมีลี Strength Intense Temple Beam Head 44 +4 [7]

-เจ็ทแพคแอค Accretia Mantle27 50 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Laser Magazine
-แหวนแอค Elemental Hue BraceletH14 (RUN 0.5 ATK+26% DEF+29% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-แหวนแอค Elemental Hue BraceletH24 (RUN 0.5 ATK+27% DEF+29% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Slim Mind Control[Cash]
-ต่างหู Dead Outcast's Earring (DODGE+20 HP/FP+15% DEF+18% )
-ต่างหู Dead Outcast's Earring (DODGE+16 HP/FP+10% DEF+14% )

AmeKung [50] [ชายเบล] ARMOR DRIVER
-------------------------------------------------------------------------------
-ปืน Intense Hora Vulcan 50 [1]
-เกราะแรงค์ Intense Small Hora Suit 47 [7]
-กางเกงแรงค์ Intense Small Hora Slacks 47 [7]
-ถุงมือแรงค์ Intense Small Hora Armlet 47 [7]
-รองเท้าแรงค์ Intense Small Hora Boots 47 [7]
-หมวกแรงค์ Intense Small Hora HeadGear 47 [7]
-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Giga Vulcan Magazine
-แหวน Ring of Chooty Slayer (ATK+10% Debuff assisting time 10% Fire 0 Water 5 Earth 0 Wind 0)
-ต่างหูเบล Fire Parsal AppendixG (Fire 6 Water 0 Earth 0 Wind 0)
-แหวนเบล Aqua Ell WristletG (SKILL+1 Fire 0 Water 5 Earth 5 Wind 0)
-กระสุน Giga Vulcan Magazine
-ต่างหู Encourage Accessory (HP/FP+12% )

ทิ่มแทJ [66] [ชายโคร่า] GRAZIER
-------------------------------------------------------------------------------
-หอก Golden Wind Knife 40
-โล่ Anti-Sharp Superior Adarga Shield 53 +5 [7]

-เกราะอาชอนฟอส Decem's Messenger Robe 50 [7]
-กางเกงอาชอนฟอส Decem's Messenger Trouser 50 [7]
-ถุงมืออาชอนฟอส Decem's Messenger Glove 50 +2 [7]

-รองเท้าอาชอนฟอส Decem's Messenger Shoes 50 [7]
-หมวกอาชอนฟอส Decem's Messenger Amice 50 +2 [7]

-เจ็ทแพคโค Advanced Ether Wing 50 +4 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหู Dagon's Leash (ATK+10% DEF+30% HP/FP+5% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-แหวน Dagnu's Ring (ATK+30% DEF+10% HP/FP+5% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-แหวน Dagan's Ring (ATK+10% DEF+10% HP/FP+20% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-ต่างหู BlackBlood Brother's Leash (ATK+30% DEF+30% Vampire 10% DETECT 0 Fire 9 Water 9 Earth 9 Wind 9)
-กระสุน Purse Charger [5%]
-กระสุน Giga Beam Cell

โอไรอ้อน [62] [หญิงเบล] SHIELDMILER
-------------------------------------------------------------------------------
-หอก Golden Wind Staff 40
-เกราะอาชอนฟอส Bellato Victory Leader Robe 50 [7]
-กางเกงอาชอนฟอส Bellato Victory Leader Trouser 50 [7]
-ถุงมืออาชอนฟอส Bellato Victory Leader Glove 50 [7]
-รองเท้าอาชอนฟอส Bellato Victory Leader Shoes 50 [7]
-หมวกอาชอนฟอส Bellato Victory Leader Amice 50 [7]
-เจ็ทแพคเบล Advanced Force Booster 50 +1 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-ต่างหู Fluctuating Beast Vital's Earring (ATK+24% HP/FP+6% DEF+12% )
-ต่างหู Fluctuating Beast Vital's Earring (ATK+26% HP/FP+8% DEF+15% )
-แหวน Dagnu's Ring (ATK+30% DEF+10% HP/FP+5% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-แหวน Dagnu's Ring (ATK+30% DEF+10% HP/FP+5% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)

สับสนฺ [64] [หญิงโคร่า] TEMPLAR
-------------------------------------------------------------------------------
-มีด Wind Dark Beam Saber 55 +2 [4]

-โล่ Protection Superior Heater Shield 55 +4 [7]

-เกราะมีลี Saint Taurus FullPlate [Rare B] 65 +4 [6]

-กางเกงมีลี Saint Taurus Trouser [Rare B] 65 +5 [6]

-ถุงมือมีลี Saint Taurus Gauntlet 65 +5 [5]

-รองเท้ามีลี Saint Taurus Greave [Rare B] 65 +4 [5]

-หมวกมีลี Saint Taurus FullHelm [Rare B] 65 +4 [7]

-เจ็ทแพคโค Advanced Ether Wing 50 +4 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-แหวน Dagan's Ring (ATK+10% DEF+10% HP/FP+20% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-แหวน Dagan's Ring (ATK+10% DEF+10% HP/FP+20% Fire 3 Water 3 Earth 3 Wind 3)
-ต่างหูโค Elemental Curse EarringH35 (DEF+25% ATK+28% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4)
-กระสุน Poison Advanced Beam Cell

ทอรัส [66] [ชายเบล] SHIELDMILER
-------------------------------------------------------------------------------
-ขวานปา Crimson Hora Hand Axe[Rare D] 55 +4 [4]

-โล่ Protection Intense Hora Shield 44 +4 [7]

-เกราะมีลี Palmas Body Protector [M-type] 50 [3]
-กางเกงมีลี Palmas Leg Protector[M-type] 50 [5]
-ถุงมือมีลี Palmas Arm Protector[M-type] 50 [4]
-รองเท้ามีลี Palmas Boots Protector[M-type] 50 [2]
-หมวกมีลี Palmas Head Protector[M-type] 50 [2]
-เจ็ทแพคเบล Bellato Mantle21 50 +2 [7]

-------------------------------------------------------------------------------
-กระสุน Giga Beam Cell
-กระสุน Mineral Exploding Vulcan Magazine